Istraživačke metode u informacijskim znanostima

 

Naziv kolegija:
Istraživačke metode u informacijskim znanostima
Šifra ISVU:
148834
Šifra MOZVAG:
INFDD102
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Hasenay, Damir
15
0
0
Badurina, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog predmeta upoznati studente s konceptima i terminologijom istraživačkih metoda koje se rabe u znanosti, s naglaskom na istraživanja i primjenu znanstvenih metoda u informacijskim znanostima. Razviti kod studenata znanja, vještine i kompetencije za planiranje, oblikovanje i provedbu znanstvenih istraživanja s naglaskom na specifičnosti takvih istraživanja u informacijskim znanostima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • razumjeti ulogu i važnost znanstveno-istraživačkog rada za razvoj struke unutar informacijskih znanosti
 • ovladati znanjima i vještinama odabira predmeta istraživanja
 • primjenjivati istraživačke metode u znanstvenim istraživanjima u informacijskim znanostima
 • primjenjivati odgovarajuće statističke metode obrade podataka
 • primjenjivati statističke programske pakete.

Vježbe u računalnoj učionici imaju cilj omogućiti studentima samostalan unos i obradu podataka za vlastito istraživanje.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: uvodna i općenita razmatranja o znanosti i istraživanju u informacijskim znanostima; pregled odgovarajućih kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda na teorijskoj razini; razlike između kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih metoda; izrada nacrta istraživanja; tehnike prikupljanja podataka.;opis i prikazivanje rezultata; osnove primjene deskriptivne statistike i osnovni parametrijski testovi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost  Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - razumjeti ulogu i važnost znanstveno-istraživačkog rada za razvoj struke unutar informacijskih znanost
- ovladati znanjima i vještinama odabira predmeta istraživanja
-pismeni ispit (33% ukupne ocjene, odnosno 66 ocjenskih bodova)
-usmeni ispit (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi - primjenjivati istraživačke metode u znanstvenim istraživanjima u informacijskim znanostima ocjena istraživačkog rada (24% ukupne ocjene, odnosno 48 ocjenskih bodova)
 
vježbe izrada zadataka na vježbama - primjenjivati odgovarajuće statističke metode obrade podataka
- primjenjivati statističke programske pakete
kontinuirana provjera znanja (dva kolokvija) (33% ukupne ocjene, odnosno 66 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,4 24%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 33%
Pismeni ispit 0,5 33%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,1 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene. Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: pismeni ispit (33%): 66, kontinuirana provjera znanja (dva kolokvija) (33%): 66, istraživački rad (24%) 48, usmeni ispit (10%) 20.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze su studenata na predmetu sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70% – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada istraživačkog rada
 • polaganje jednog kolokvija tijekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Halmi, A. Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea, 1999.
 2. Halmi, A. Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada SLAP, 2005.
 3. Gorman, G. E., Clayton, P. Qualitative research for the information professional. London: Facet Publishing, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Petz, B., Osnove statističke metode za nematematičare, V. izdanje, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2004.
 2. Berg, L.B. Qualitative research methods for the social sciences, London: Allyn and Bacon, 2001., 111-131.
 3. Busha, C.H., Harter, S.P. Research methods in librarianship: Techniques and interpretation, Ne York: Academic press, 1980.
 4. Litosseliti, L. Using focus groups in research, London: Continuum, 2005.
 5. Powel, R. R., Connaway, L.S. Basic research methods for librarians. 4th ed. Westport, Con.: Libraries Unlimited, 2004.
 6. Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Zagreb: M.E.P. Consult, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika, koju utvrđuje Senat Sveučilišta
 • praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: