Filozofija biologije

 

Naziv kolegija:
Filozofija biologije
Šifra ISVU:
149019
Šifra MOZVAG:
FDI304
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pešić, Boško
0
0
0
Uzunić, Mislav
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama o živoj prirodi i različitim pogledima o postanku života te s temeljnim znanjima o razvoju biološkog načina promišljanja kao sustavne znanstvene discipline koja se po svojim svjetonazorima značajno razlikuje od različitih ideologija koje promišljaju istu problematiku: život.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razumjeti osnovne znanstvene spoznaje u biologiji;
 • analizirati spoznaje biološke znanosti u različitim ideologijama i znanstvenim pristupima;
 • valjano znanstveno zaključivati;
 • interpretirati kreacionizam i biološku evoluciju.

Sadržaj predmeta:

Pojavnost i raznolikost živog svijeta. Najznačajnije karakteristike živih organizama: organizacija, hranjenje, rast, razmnožavanje, interakcija s okolišem, sposobnost evolucije. Pojam kreacionizma. Kreacionizam u različitim kulturama i religijskim filozofijama: kršćanstvo, islam, »hinduizam« (vaišnavizam). Biološka evolucija: mehanizmi i pokretačke sile. Primjeri upotrebe spoznaja biološke znanosti u različitim ideologijama i znanstvenim pristupima: teleologija, socijaldarvinizam, rasizam, eugenika, seksizam, biheviorizam, bioetika. Molekularno-biološka era: novi dokazi biološke evolucije, prodor biologije u biotehnologiju (genetski modificirani organizmi). Biologija i biotehnologija kao dio futurologije.

Studenti će u dogovoru s nastavnikom odabrati određene teme iz programa kolegija koje će samostalno obraditi iz relevantnih  dostupnih izvora u obliku seminarskog rada. U sklopu kolegija predviđen je posjet laboratoriju u kojem će se studenti upoznati s načinima i metodama istraživanja živog svijeta. Također, predviđa se da se dio nastave održi u obliku terenske nastave (primjerice, obilazak parka i/ili zoološkog vrta).   

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
razumjeti osnovne znanstvene spoznaje u biologiji Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Seminarski rad
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
analizirati spoznaje biološke znanosti u različitim ideologijama i znanstvenim pristupima Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Referat
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
valjano znanstveno zaključivanje Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
interpretirati kreacionizam i biološku evoluciju Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 0,4 40%
Seminarski rad 0,4 40%
Usmeni ispit 0,2 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada (40%), referata (40%) i ocjena iz završnog usmenog ispita (20%).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,4) + (referat x 0,4) + (završni usmeni ispit x 0,2).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 4

referat – 5

završni usmeni ispit - 3

 (4 x 0,4) + (5 x 0,4) + (3 x 0,2) = 1,6 + 2 + 0,6 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obaveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • izrada i prezentiranje seminarskoga rada;
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka nastave.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Garvey, B., 2007. Philosophy of Biology. Acumen Publishing Limited, Stocksfield Hall, Stocksfi eld.
 2. Švob, T., 2002. Ideologija i biologija. Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Švob, T., Švob M. i M.  Novaković, 1991. Osnove opće i humane genetike. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Kokić,. T. 2010. Teorija evolucije. Razvoj ideje, osnovna načela i recepcija.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: