Govorne vježbe engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Govorne vježbe engleskog jezika
Šifra ISVU:
149178
Šifra MOZVAG:
EL090
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vančura, Alma
0
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

jezika, ukazati na razlike između pojedinih fonema te njihovih alofonskih realizacija u jednom ili drugom jeziku, važnosti pravilnog izgovora glasova u izolaciji, ali i u vezanom govoru. Uporište kolegija je na individualnom pristupu svakom pojedinom studentu s obzirom na njegov/njezin specifični govorni status, možebitni odmak od očekivanog izgovora te rad na istom. Saznanja stečena ovim kolegijem bila bi korisna i neophodna za svakog studenta engleskog jezika kojemu je krajnji cilj približiti svoj izgovor izgovoru izvornog govornika engleskog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • prepoznati pojedine glasove u engleskom jeziku
 • klasificirati glasove specifične za engleski jezik
 • opisati glasove engleskog jezika pomoću kriterija fonetske transkripcije
 • razlikovati glasove hrvatskoga i engleskoga jezika
 • razlikovati različite oblike izgovornih varijanti glasova
 • opisati vlastiti izgovor na engleskom jeziku putem fonetskih kriterija
 • primijeniti stečeno znanje o osnovnim principima izgovora na vlastiti izgovor
 • reagirati protiv oblika diskriminacije između različitih sociofonetskih varijanti izgovora.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji kolegija dijele se na dvije tematske cjeline. U prvom se dijelu radi individualna analiza izgovora svakog pojedinog studenta te određuje njegov status u odnosu na očekivani standardni izgovor. Teorijskim pristupom student bi dobio uvid o potrebnoj korekciji vlastitog izgovora. Posebna pozornost obratila bi se na one glasove koji se razlikuju od glasova hrvatskog jezika, ali i ostale ostvaraje koje hrvatski jezik prepoznaje kao alofonske varijacije, kao npr. schwa, diftonzi, dugi i kratki vokali, glasovi nositelji slogova itd. U drugom dijelu se od studenata očekuje kontinuirano individualno vježbanje radi korekcije ukazanih izgovornih pogrešaka. S vježbi izgovora pojedinih glasova postupno će se prelaziti na izgovor riječi, odnosno fonetskih sintagmi, rečenica te na čitanje tekstova različitog tipa, a na kraju dolazi usavršavanje izgovora pri slobodnoj konverzaciji.

Ovaj načelno praktični pristup počivat će na fonetskim uporištima deskripcije glasova koji će poslužiti kao teorijski i praktični okvir za proučavanje i usvajanje temeljnih procesa za uspješno svladavanje izgovora. Proučavat će se izgovor različitih glasova, konsonantskih skupina i vokala kako bi se uočile i ispravile studentske govorne pogreške.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
analiza primjera
fonetski primjeri
analiza i uvježbavanje primjera
sustavno opažanje i zaključivanje
prepoznati pojedine glasove u engleskom jeziku aktivnost studenata na nastavi
kolokvij
usmeni ispit
grupna rasprava
analiza primjera
fonetski zadaci
 
slušanje izlaganja
čitanje i analiza primjera
rješavanje zadataka
rasprava
klasificirati glasove specifične za engleski jezik aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
usmeni ispit
analiza primjera
grupna rasprava
zadatak usporedbe
suradničko učenje
 
slušanje izlaganja
opažanje modela
uvježbavanje
sustavno opažanje i zaključivanje
rasprava
opisati glasove engleskog jezika pomoću kriterija fonetske transkripcije aktivnost studenata u nastavi
prezentiranje (samostalno)
kolokvij
usmeni ispit
analiza primjera
zadaci usporedbe
sustavno opažanje
slušanje
analiza zadataka
razlikovati glasove hrvatskoga i engleskoga jezika aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
usmeni ispit
analiza primjera
zadaci usporedbe
analiza audio materijala
sustavno opažanje
slušanje
analiza zadataka
razlikovati različite oblike izgovornih varijanti glasova aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
usmeni ispit
 
analiza primjera
fonetski zadaci
grupna rasprava
samostalni istraživački zadatak
 
 
sustavno opažanje i zaključivanje
opažanje modela
slušanje izlaganja
analiza zadataka
rasprava
opisati vlastiti izgovor na engleskom jeziku putem fonetskih kriterija
 
aktivnost studenata u nastavi
samostalno istraživanje
seminarska aktivnost
seminarski rad
usmena prezentacija
seminarsko istraživanje
seminarsko izlaganje,
grupna rasprava
radionica,
 
čitanje i analiza literature i uvježbavanje,
postavljanje i rješavanje problema,
izrada seminara, oblikovanje seminara,
usmeno izlaganje, prezentacija naučenoga
primijeniti stečeno znanje o osnovnim principima izgovora na vlastiti izgovor
 
samostalno istraživanje
seminarska aktivnost,
pisano izvješće,
usmena prezentacija
grupna rasprava
analiza audio materijala
 
rasprava
opažanje modela
reagirati protiv oblika diskriminacije između različitih sociofonetskih varijanti izgovora aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,3 0%
Praktični rad 0,45 30%
Seminarski rad 0,8 40%
Usmeni ispit 0,45 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminara, usmenog ispita te praktičnog rada.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61 ocjenskih bodova ili 61% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

 61% - 70%   = dovoljan (2)

 71% - 80%   = dobar (3)

 81% - 90%   = vrlo dobar (4)

 91% - 100% = izvrstan (5)

Studenti koji ne ostvare prag od 61% iz seminara, usmenog ispita i rada moraju ponoviti kolegij.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni odraditi seminar, pravovremeno predati rad te odraditi usmeni ispit da bi ostvarili pravo na potpis. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Laver,J. (1992)  The Gift of Speech: Papers in the Analysis of Speech and Voice. Edinburgh: Edinburgh University Press

 2. Morrison, M. (2001) Clear Speech. Practical Speech Correction and Voice Improvement. London: A&C Black Publishers Limited

 3. James, L., Smith, O. (2007) Get Ridofyour Accent. The English Pronunciation and Articualtion Manual. Hong Kong:Business and Techincal Communication Servies Limited

 4. Josipović Smjover, V. (2010) Foreign accent and levels of analysis: interference between English and Croatian. Issues in accents of English 2: variability and norm. Cambridge Scholars Publishing

Dopunska literatura:

 1. Rodenburg, P. (1992) The Right to Speak. Working with the Voice.Chatham, Kent: Mackays of Chatham PLC
 2. Josipović Smjover, V. (1987) Interference of Croatian in the Pronunciation of the Twelve Most Frequent RP Consonants. SRAZ XXXI-II, 117-128.

  Izbor relevantnih znanstvenih radova

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Individualnim konzultacijama

Ostale informacije: