Fonetika i fonologija engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Fonetika i fonologija engleskog jezika
Šifra ISVU:
145780
Šifra MOZVAG:
ENG105
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vančura, Alma
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljni je cilj kolegija upoznati studente s osnovnim pojmovima fonetike i fonologije kao što su fonemi i alofoni engleskog jezika, s artikulatorima koji sudjeluju u proizvodnji glasova te pojedinačnom ulogom svakoga od njih, s kategorijama glasova, načinima kombiniranja glasova, glasovnim promjenama i redukcijama (linking, elision, assimilation) koje se događaju u govoru, s važnošću suprasegmentalnih elemenata, prozodijom i intonacijom, jezičnim varijantama britanskog i američkog engleskog te ulogom fonetike i fonologije kao temeljem za nadogradnju daljnjih lingvističkih polja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • objasniti nastanak pojedinog glasa u engleskom jeziku
 • identificirati ključne pojmove fonetike i fonologije
 • razlikovati glasove engleskog jezika pomoću fonetskih kriterija
 • razlikovati glasove hrvatskoga i engleskoga jezika
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave kroz identifikaciju različitih izgovornih glasovnih varijanti
 • analizirati glasove engleskog jezika
 • prepoznati temeljne aspekte povezanog govora
 • primijeniti teorijska znanja na konkretnim primjerima.

Sadržaj predmeta:

Kolegij obuhvaća osnove fonetike i fonologije, obrađujući pojmove vezane uz fonem, alofon i postupke određivanja fonema, opis i kategorizaciju glasova te fonološku strukturu sloga. Također, kolegij uključuje i prikaz proizvodnje glasova, osnova anatomije govornih organa – artikulatora ispod i iznad larinksa, opis nastanka zvuka, odnosa brzine vibriranja glasnica i visine tona te detaljan opis artikulatora. Studenti će se upoznati s načinima kako se glasovi ponašaju u okružju s drugim glasovima, tj. kako uloga fonologije i kombiniranja glasova dovodi do određenih jezičnih promjena te jezične ekonomije.

Ovaj načelno teorijski pristup počiva na artikulacijskoj i auditivnoj fonetici kroz koju će biti objašnjeni osnovni fonetski i fonološki pojmovi kao što su mjesto i način artikulacije glasova. Studenti će prvo dobiti uvid u opise individualnih glasova, a zatim će svoje znanje proširiti na proučavanju raznih aspekata povezanog govora na segmentalnoj i supersegmentalnoj razini (intonacija, ritam, asimilacija, elizija itd.).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje
analiza primjera
 
slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
analiza i uvježbavanje primjera
primjena naučenoga
objasniti nastanak pojedinog glasa u engleskom jeziku aktivnost studenata na nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
identificirati ključne pojmove fonetike i fonologije aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
predavanje
analiza primjera
grupna rasprava
zadatak usporedbe
 
čitanje i analiza literature
opažanje modela
uvježbavanje
sustavno opažanje i zaključivanje
 
razlikovati glasove engleskog jezika pomoću fonetskih kriterija aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
grupna rasprava
zadatak usporedbe
 
sustavno opažanje
slušanje izlaganja
analiza i uvježbavanje primjera
razlikovati glasove hrvatskoga i engleskoga jezika aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
grupna rasprava
analiza primjera
fonetski zadaci
 
rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
analiza i uvježbavanje primjera
demonstrirati vještine analitičke rasprave kroz identifikaciju različitih izgovornih glasovnih varijanti aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
 
predavanje
analiza primjera
fonetski zadaci
slušanje izlaganja
sustavno opažanje
analiza i uvježbavanje primjera
analizirati glasove engleskog jezika aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
 
predavanje
analiza primjera
 
 
slušanje izlaganja
čitanje i analiza primjera
opažanje modela
prepoznati temeljne aspekte povezanog govora aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
analiza video materijala i teorijskih primjera sustavno opažanje
analiza i uvježbavanje primjera
opažanje modela
primijeniti teorijska znanja na konkretnim primjerima aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 90%
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Pohađanje nastave 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61 ocjenskih bodova ili 61% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

 61% - 70%   = dovoljan (2)

 71% - 80%   = dobar (3)

 81% - 90%   = vrlo dobar (4)

 91% - 100% = izvrstan (5)

Studenti koji ne ostvare prag od 61% na kolokvijima moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima te pravovremeno  predavati zadaću ukoliko žele ostvariti bodove iz zadaće. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology, A Practical Course, 4th Edn. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Collins, B. And M. Mees, I. (2003) Practical Phonetics and Phonology, A Resource Book for Students, Routledge: Taylor & Francis Group.

Dopunska literatura:

 1. Labov, W., Ash, S., Boberg, C. (2005) Atlas of North American English Phonetics, Phonology and Sound Change. Berlin/New York: Mouton De Gruyter.
 2. Raphael, L. J., Borden, G. J., Harris, K. S. (2011) Speech Science Primer Physiology, Acoustics, and Perception of Speech, 6th edn. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 3. Ladefoged, P., Johnson, K. (2011). A Course in Phonetics. Boston: Wadsworth/Cengage Learning

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: