Sturm und Drang i weimarska klasika

 

Naziv kolegija:
Sturm und Drang i weimarska klasika
Šifra ISVU:
42997
Šifra MOZVAG:
NK82
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Engler, Tihomir
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznavanje sa najznačajnijim ostvarenjima  epoha Sturm und Dranga i klasike, u kojima njemačka književnost prvi puta u svojoj povijesti dolazi u sam europski vrh. Pokazuju se idejne i poetološke osnove novog koncepta književnosti koji genijalnu kreativnost ističe kao osnovni postulat i pjesniku stoga pridaje odlučujući utjecaj u životu društvene zajednice, u skladu sa emancipatorskim težnjama njemačkog i europskog prosvjetiteljskog pokreta. U ciljeve spada i  formiranje spoznaje o povezanosti književnosti tog vremena sa relevantnim književnim i idejnim strujanjima u Europi, kao i uočavanje utopijskog karaktera te književne produkcije i analiza formalnih odlika pojedinih književnih ostvarenja.    

Ishodi učenja:

razlikovati etape u razvoju književnih strujanja „SturmundDrang“ i Weimarska klasika

imenovati važnije autore razdoblja

formulirati osnovne poetološke značajke epohe i djela iz epohe

objasniti razvoj stilskih obilježja u sklopu pojedinih književnih vrsta (drame, lirike i proze)

povezati književne pojave s kulturno-povijesnom kontekstom

samostalno analizirati književno-teorijske tekstove pomoću „kritičkog aparata“ znanstvenih izdanja i književnih priručnika

Sadržaj predmeta:

Kolegij se bavi njemačkom književnom produkcijom  između 1770. i 1805. godine i time nastavlja književnopovijesni pregled iz prethodnog semestra. Pjesnička produkcija dviju važnih epoha njemačke književnosti prati se uglavnom na dva nivoa: na razini povijesti književnosti i poetike, te na planu njene povezanosti sa njemačkim i europskim društveno-povijesnim kontekstom. Sturm und Drang se predstavlja  kao književni pokret mlade generacije koja granice racionalističkog prosvjetiteljstva pokušava proširiti emancipatorskim zahtjevima i u osjećajno-iracionalnoj sferi. Od autora posebno se obrađuje J. G. Herder (kao idejni inicijator i teoretičar), te Goethe i Schiller sa svojim ranim pjesničkim ostvarenjima. Goethe je pri tome zastupljen dramom "Götz von Berlichingen", romanom "Patnje mladog Werthera" i nekolicinom lirskih pjesama, a Schiller dramama "Razbojnici" i "Spletka i ljubav". Pjesništvo tzv. "weimarske klasike" predstavlja se prvenstveno u svjetlu napora dvojice pisaca, Goethea i Schillera, da na pozadini pretežno negativnih iskustava u tijeku i nakon Francuske revolucije izgrade jedan alternativni estetički, kulturni i idejni model, te tako doprinesu da na njemačkom području ne dođe do revolucionarnih, nasilnih, odnosno po njihovom uvjerenju katastrofalnih promjena društva.  Goethe je zastupljen dramama "Iphigenia na Tauridi", "Torquato Tasso" i "Faust", romanom "Godine naukovanja Wilhelma Meistera", te nekolicinom pjesama, a Schiller svojim estetičkim spisima ("O estetskom odgoju čovjekovom" i "O naivnoj i sentimentalnoj poeziji"), dramama "Wallenstein" i "Wilhelm Tell", te sa nekoliko balada. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, postavljanje pitanja i uključivanje u diskusiju razlikovati etape u razvoju književnih strujanja „SturmundDrang“ i Weimarska klasika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature imenovati važnije autore razdoblja aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature formulirati osnovne poetološke značajke epohe i djela iz epohe aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature objasniti razvoj stilskih obilježja u sklopu pojedinih književnih vrsta (drame, lirike i proze) aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature povezati književne pojave s kulturno-povijesnom kontekstom aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, diskusija aktivno sudjelovanje u seminarskom djelu nastave u vidu grupnog, individualnog rada te rada u paru samostalno analizirati književno-teorijske tekstove pomoću „kritičkog aparata“ znanstvenih izdanja i književnih priručnika aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praćenje literature, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praćenje literature 0,75 30%
Usmeni ispit 1,5 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz dnevnika čitanja lektire i završnog usmenog ispita.

Student je dužan u 13. tjednu nastave predati dnevnik čitanja lektire i prije izlaska na ispit ostvariti minimalno prolaznu ocjenu (dovoljan 2) iz lektire.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i predao dnevnik čitanja lektire, odnosno, pozitivno ocjenjen na usmenoj provjeri lektire.

 

 

Obavezna literatura:

Primarna literatura (lektira):

 1. Izbor lirike Sturma i dranga i Weimarske klasike (prema odabiru nastavnika)
 2. Izbor iz teorijskih rasprava Sturma i dranga i Weimarske klasike (prema odabiru nastavnika
 3. Goethe, Johann Wolfgang: „Die Leiden des jungen Werther“
 4. Goethe, Johann Wolfgang: „Götz von Berlichingen“
 5. Goethe, Johann Wolfgang: „Iphigenie auf Tauris“
 6. Goethe, Johann Wolfgang: „Faust I“
 7. Schiller, Friedrich: „Die Räuber“
 8. Schiller, Friedrich: „Wilhelm Tell“

Sekundarna literatura:

 1. Borchmeyer, Dieter (1998). Die Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche. Weinheim: Beltz, 18-83; 125-182; 211-238; 247-298; 363-372; 396-460; 544-577
 2. Hinck, Walter (Hrsg.) (1978). Sturm und Drang. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch. Kronberg/Ts: Athenäum, 1-133, 163-230
 3. Žmegač, Viktor (Hrsg.) (1978). Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. I/1, 194-330. Königstein/Ts.: Athenäum Verlag
 4. Žmegač, Viktor, Škreb, Zdenko, Sekulić, Ljerka (Hrsg.) (1997). Kleine Geschichte der deutschen Literatur.,Berlin: Cornelsen, 98-137
 5. Karthaus, Urlich (2000). Sturm und Drang. Epoche, Werke, Wirkung. München: C. H. Beck Verlag.

Dopunska literatura:

 1. Borries, Ernst u. Erika (1996). Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 2. Aufklärung und Empfindsamkeit. Sturm und Drang. München: dtv
 2. Borries, Ernst u. Erika (1997). Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 3. Die Weimarer Klassik. Goethes Spätwerk. München: dtv
 3. Grimminger, Rolf (Hrsg.) (1980). Deutsche Aufklärung bis zur Franz. Revolution 1680-1789. München: dtv

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Statistički obrađeni rezultati ocjena referata,  pismenog testa, usmenog ispita

Ostale informacije: