Kontrastivna analiza frazeologizama njemačkoga i hrvatskoga jezika

 

Naziv kolegija:
Kontrastivna analiza frazeologizama njemačkoga i hrvatskoga jezika
Šifra ISVU:
46336
Šifra MOZVAG:
NJ98
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Aleksa Varga, Melita
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Svaki jezik ima bezbroj frazeologizama (frazema, idioma) koji se uvijek pojavljuju kao grupe riječi i samo zajedno imaju neko značenje. Zbog njihove ekspresivnosti u jeziku potrebo ih je ponuditi i studentima njemačkoga kao stranog jezika. Cilj kolegija je ponuditi studentima analitički pristup njemačkim frazemima, ali ih također kontrastivno obrađivati s hrvatskim ekvivalnentnim frazemima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati njemački frazem u kontekstu
 • formulirati parafrazu frazema
 • opisati strukturu njemačkoga frazema
 • opisati strukturu hrvatskoga frazema
 • kontrastirati strukture njemačkih i istoznačnih hrvatskih frazema

Sadržaj predmeta:

Predavanje će obraditi lingvističku analizu frazema kao univerzalnog jezičnog fenomena. Analizama će se ukazati na mnoga odstupanja od standardnoga jezika na sintaktičkoj i morfološkoj razini, ali i na leksičkoj razini (unikalne komponente) kao i na paralizu pojedinih riječi unutar frazema. Napravit će se također razgraničenje s ostalim srodnim grupama riječi (izreka, poslovica, krilatica itd.). Ukazat će se i na stilsku slojevitost pojedih grupa frazema kao i na frazeme s regionalnom rasprostranjenošću.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, oblikovanje seminarskog rada, usmeno izlaganje, samostalna uporaba literature prepoznati njemački frazem u kontekstu redovno pohađanje nastave, seminarski rad za trajanja nastave koji se izlaže
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, oblikovanje seminarskog rada, usmeno izlaganje, samostalna uporaba literature formulirati parafrazu frazema redovno pohađanje nastave, seminarski rad za trajanja nastave koji se izlaže
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, oblikovanje seminarskog rada, usmeno izlaganje, samostalna uporaba literature opisati strukturu njemačkoga frazema redovno pohađanje nastave, seminarski rad za trajanja nastave koji se izlaže
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, oblikovanje seminarskog rada, usmeno izlaganje, samostalna uporaba literature opisati strukturu hrvatskoga frazema redovno pohađanje nastave, seminarski rad za trajanja nastave koji se izlaže
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, oblikovanje seminarskog rada, usmeno izlaganje, samostalna uporaba literature kontrastirati strukture njemačkih i istoznačnih hrvatskih frazema redovno pohađanje nastave, seminarski rad za trajanja nastave koji se izlaže

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,5 70%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Referat 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena izvodi iz ocjena iz kolokvija i referata. 70% konačne ocjene čini ocjena iz kolokvija, 30% ocjene čini ocjena iz referata.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 3 iz kolokvija i 4 iz referata. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (kol. x 0,7) + (ref. x 0,3).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(3 x 0,7) + (4 x 0,3) = 2,1 + 1,2 = 3,3 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati iz predavanja i 70% nastavnih sati iz vježbi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Palm, Christine. Phraseologie – eine Einführung. 2. izd. Tübingen 1997. (za predavanje)
 2. Richter, Manfred/Wotjak, Barbara: Deutsche Phraseologismen – ein Übungsbuch für Ausländer.Leipzig 1988. (za vježbe)
 3. Zeile, Edith: Mit jemandem deutsch reden – Ein Übungsbuch zur deutschen Idiomatik. Aachen 2012

Dopunska literatura:

 1. Fleischer, Wolfgang: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig 1989.
 2. Petrović, Velimir: Phraseologie im Fremdsprachenunterricht. In: Deutsche Sprache. 1988, H. 4, str. 351-362.
 3. Wolf, Friedrich: Moderne deutsche Idiomatik. München 1976.
 4. Burger, Harald: Phraseologie – Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin 2015

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Diskusija na polovini i (anonimna) anketa eventualno po svršetku kolegija.

Ostale informacije: