Thomas Mann

 

Naziv kolegija:
Thomas Mann
Šifra ISVU:
139811
Šifra MOZVAG:
NJ138
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Engler, Tihomir
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studente se upoznaje s djelima Thomasa Manna, autora, čije stvaralaštvo seže s prijeloma stoljeća pa sve do sredine dvadesetoga stoljeća. Opravdanost izdvojenoga bavljenja stvaralaštvom toga autora leži prije svega u osebujnosti njegova opusa. Studenti se, kao prvo, posredstvom njegovih djela upoznaju s presudnim kulturno-povijesnim i književno-povijesnim odrednicama koje još i danas obilježavaju kulturu i povijest njemačkog govornog područja: duh i propast wilhelminskog carstva, Weimarska republika, Treći Reich i emigracija, Njemačka u doba hladnoga rata. Kao drugo, posredstvom analize formalno-stilskih obilježja Mannovih djela studente se upoznaje s obilježjima književnih strujanja s prijeloma stoljeća (naturalizam, Bečka moderna i esteticizam). Kao treće, Mannova središnja pozicija u književnoj produkciji prve polovice dvadesetoga stoljeća omogućuje da se studenti upoznaju sa formalno-stilskim i tematskim sličnostima i razlikama spram Mannovih suvremenika (poput primjerice brata Heinricha Manna i Hermanna Hessea). Kao četvrto, značenjski je postav Mannove naracije toliko uronjen u kulturološki postav njemačkog govornog područja da analiza Mannovih djela omogućuje upoznavanje studenata sa širim odrednicama njemačke kulture (na području filozofije Arthura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, psihoanalize Sigmunda Freuda, kao i cjelokupne njemačke glazbene produkcije). Na temelju Mannovih djela moguće je naposljetku, kao peti segment kolegija, studente upoznati i s raspravom o problemu pozicije i funkcije književne produkcije unutar, odnosno, naspram društva i povijesno-kulturnih silnica koje određuju njegov temeljni ustroj. Stoga se kao završni cilj, odnosno, predmet kolegija nameće propitivanje načina utemeljenja Mannova poimanja književne produkcije unutar povijesti poetološke misli na njemačkom govornom području.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati temeljna obilježja književnih strujanja s prijeloma stoljeća i u prvoj polovini dvadesetoga stoljeća
 • opisati temeljne odrednice njemačke kulture druge polovine devetnaestoga i prve polovine dvadesetoga stoljeća
 • objasniti književno-povijesni kontekst nastanka Mannovih djela, kao i utjecaj toga konteksta na njihov ustroj
 • imenovati osnovne poetološke značajke Mannovih djela u pojedinim razdobljima njegova stvaralaštva
 • formulirati temeljna književna djela Thomasa Manna s obzirom na razvoj njegove poetološke misli
 • debatirati o tekstovima Th. Manna

Sadržaj predmeta:

 1. Thomas Mann aus dem biographischen Blickwinkel
 2. Manns Frühwerk: formal-stilistische und semantische Analyse
 3. Grundriss des Stilpluralismus um die Jahrhundertwende
 4. Manns „Buddenbrooks“: Synthese einer Epoche
 5. Von „Tonio Kröger“ bis zum „Tod in Venedig“: Schopenhauers und Nietzsches Erbe
 6. Der Erste Weltkrieg: Die große Katastrophe und „Betrachtungen eines Unpolitischen“
 7. Die große Wende: Manns und Deutschlands Weg zur Demokratie der Weimarer Republik
 8. Das ‚Historische’ und der „Zauberberg“
 9. Der Nationalsozialismus und Manns Exilisierung
 10. Manns literarische Abrechnung mit der ‚Geschichte’ („Joseph und seine Brüder“; „Doktor Faustus“)
 11. Manns Idee der ‚sozialen Demokratie’ und der Kalte Krieg
 12. „Betrogene“ und „Bekenntnisse“: Einführung in die poetologische Problematik der Literaturproduktion

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, postavljanje pitanja i uključivanje u diskusiju opisati temeljna obilježja književnih strujanja s prijeloma stoljeća i u prvoj polovini dvadesetoga stoljeća aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature opisati temeljne odrednice njemačke kulture druge polovine devetnaestoga i prve polovine dvadesetoga stoljeća aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature objasniti književno-povijesni kontekst nastanka Mannovih djela, kao i utjecaj toga konteksta na njihov ustroj aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature imenovati osnovne poetološke značajke Mannovih djela u pojedinim razdobljima njegova stvaralaštva aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature formulirati temeljna književna djela Thomasa Manna s obzirom na razvoj njegove poetološke misli aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, diskusija aktivno sudjelovanje u seminarskom djelu nastave u vidu grupnog, individualnog rada te rada u paru debatirati o tekstovima Th. Manna aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,125 50%
Usmeni ispit 1,125 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada i završnog usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i predao neplagirani seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

Primarna literatura: (nekoliko jedinica ovisno o izboru seminarskih tema u grupi)

Beletristika

 1. Thomas Mann: Frühe Erzählungen (Vision, Gefallen, Der Wille zum Glück, Der kleine Herr Friedemann, Der Tod, Der Bajazzo, Enttäuschung, Tobias Mindernickel. Der Kleiderschrank, Der Weg zum Friedhof, Gladius dei)
 2. Thomas Mann: Buddenbrooks
 3. Thomas Mann: Tristan
 4. Thomas Mann: Tonio Kröger
 5. Thomas Mann: Wälsungenblut
 6. Thomas Mann: Der Tod in Venedig
 7. Thomas Mann: Der Zauberberg
 8. Thomas Mann: Joseph und seine Brüder (Die Geschichten Jakobs, Der junge Joseph, Joseph in Ägypten, Joseph, der Ernährer, auszugsweise)
 9. Thomas Mann: Doktor Faustus
 10. Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
 11. Thomas Mann: Die Betrogene
 12. Hermann Hesse: Demian
 13. Hermann Hesse: Der Steppenwolf
 14. Heinrich Mann: Professor Unrat
 15. Heinrich Mann: Der Untertan

Esejistika

 1. Thomas Mann: Bilse und ich
 2. Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen (auszugsweise)
 3. Thomas Mann: Von deutscher Republik
 4. Thomas Mann: Lübeck als geistige Lebensform
 5. Thomas Mann: Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft
 6. Thomas Mann: Bruder Hitler
 7. Thomas Mann: Deutschland und die Deutschen

Sekundarna literatura:

 1. Karthaus, Ulrich (1994). Thomas Mann. Stuttgart: Reclam
 2. Koopmann, Helmut (izd.) (2001). Thomas-Mann-Handbuch. Stuttgart: Kröner
 3. Sprengel, Peter (1998). Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900: von der Reichsgründung bis zur Jahrhundertwende. München: Beck
 4. Sprengel, Peter (2004). Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900-1918. Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. München: Beck
 5. Žmegač, Viktor (izd.) (1980). Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. II/2. Weinheim: Beltz Athenäum

Dopunska literatura:

Beletristrika i filozofija

 1. Thomas Mann: Die Hungernden
 2. Thomas Mann: Schwere Stunde
 3. Thomas Mann: Beim Propheten
 4. Hermann Hesse: Siddharta
 5. Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
 6. Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (auszugsweise)

Esejistika

 1. Thomas Mann: Goethe und Tolstoi
 2. Thomas Mann: Das Problem der deutsch-französischen Beziehungen
 3. Thomas Mann: Leiden und Größe Richard Wagners
 4. Thomas Mann: Freud und die Zukunft

Sekundarna literatura:

 1. Anton, Herbert (1972). Die Romankunst Thomas Manns. Begriffe und hermeneutische Strukturen. Padeborn: Schöningh
 2. Diwald, Hellmut (1978). Geschichte der Deutschen. Frankfurt/M., Berlin, Wien: Propyläen
 3. Fest, Joachim (1998). Die unwissenden Magier. Berlin: Siedler
 4. Goll, Thomas (2000). Die Deutschen und Thomas Mann. Baden-Baden: Nomos
 5. Görtemaker, Manfred (2005). Thomas Mann und die Politik. Frankfurt/M.: Fischer
 6. Harpprecht, Klaus (1995). Thomas Mann. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
 7. Heißerer, Dirk (2006). Thomas Manns Zauberberg. Einstieg, Etappen, Ausblick. Würzburg: Könighausen & Neumann
 8. Klugkist, Thomas (1995). Glühende Konstruktion. Thomas Manns Tristan und das "Dreigestirn": Schopenhauer, Nietzsche und Wager. Würzburg: Königshausen und Neuman
 9. Kurzke, Hermann (1999). Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. München: Beck
 10. Lehnert, Detlef (1999). Die Weimarer Republik. Stuttgart: Reclam
 11. Mendelssohn, Peter de (1975a). Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918. Frankfurt/M.: Fischer
 12. Mendelssohn, Peter de (1992). Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Jahre der Schwebe: 1919 und 1933. Frankfurt/M.: Fischer
 13. Rürup, Reinhard (1992). Deutschland im 19. Jahrhundert. 1815-1871. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
 14. Schulz, Gerhard (1982). Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg: 1918-1945. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht
 15. Winston, Richard (1981). Thomas Mann. Das Werden eines Künstlers - 1875-1911. München/Hamburg: Knaus

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Načini i kvaliteta usvajanja nastavnih sadržaja provjerava se u seminarskom dijelu kolegija tijekom samostalne interpretacije odabranih tekstova u sklopu individualnog rada studenata (izrada prezentacije i seminarskoga rada), kao i u sklopu usmenog završnog ispita.

Ostale informacije: