Jezične vježbe mađarskog jezika 6

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe mađarskog jezika 6
Šifra ISVU:
134943
Šifra MOZVAG:
MAP314
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Walko, Adam
0
45
0
Fehir, Adela
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je dalje razvijati komunikacijske sposobnosti i vještinu pisanja, uključujući i pravopis te proučiti sve aspekte mađarske gramatike; osposobiti studente za komunikaciju s izvornim govornikom mađarskog jezika te im omogućiti da nesputano vode razgovor na mađarskom jeziku o temama vezanima uz studij, ali i svakodnevni život; vježbama usavršiti uporabu gramatičkih struktra, s posebnim naglaskom na sintaksi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • komunicirati u svim komunikacijskim situacijama na razini b10b2
 • rabiti sve glagolske oblike
 • vladati aktivno vokabularom opsega oko 304 tisuće elemenata
 • sudjelovati u razgovoru s izvornim govornikom
 • analizirati sadržaj književnih i stručnih tekstova na mađarskom jeziku

Sadržaj predmeta:

Kolegij je koncipiran kao nastavak kolegija Jezične vježbe 5. za studente Mađarskog jezika i književnosti. Teme koje se obrađuju putem konkretnih jezičnih zadataka su morfološke, sintačke i frazeološke prirode. Radi se na autentičnim tekstovima koji obuhvaćaju široki spektar stilova i rječničkog blaga. Studenti po uzoru na unaprijed zadane tekstove samostalno stvaraju slične tekstove. Simuliraju se situacije za konverzaciju u kojima sudjeluju studenti.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava komunicirati u svim komunikacijskim situacijama na razini b10b2 aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava sustavno opažanje, analiza primjera (i uvježbavanje) rabiti sve glagolske oblike aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava sustavno opažanje, analiza primjera (i uvježbavanje) vladati aktivno vokabularom opsega oko 304 tisuće elemenata aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava analiza primjera (i uvježbavanje) sudjelovati u razgovoru s izvornim govornikom aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
seminarsko izlaganje, diskusija suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza analizirati sadržaj književnih i stručnih tekstova na mađarskom jeziku seminarski rad/esej, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Kontinuirana provjera znanja 1 40%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 1,3 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz testova i kolokvija (40%), ocjene za zadatke na nastavi (10%) te završni usmeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja (redoviti testovi i dva kolokvija) postigao je 60%; (2) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Görbe T.-Szita Sz.: Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó Zrt., 2009.
 2. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Magyar-Horvát Szótár/Mađarsko-hrvatski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 3. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Horvát-Magyar Szótár/Hrvatsko.mađarski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 4. Kiss G.-Molnár I.: Jó szórakozást magyarul!, Molilla Kiadó, 2009.

Dopunska literatura:

 1. A magyar nyelv szava-borsa, Inforg, 2002. Bp.
 2. Barics, Ernő: Magyar-Horvát Szótár – horvát (kisebbségi) önkormányzatok számára, HTKE, 2002. Pécs
 3. Helyesírási kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.
 4. Keresztes László: Gyakorlati magyar nyelvtan, Debreceni nyári egyemetem, 1995.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: