Jezične vježbe mađarskog jezika 6

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe mađarskog jezika 6
Šifra ISVU:
134943
Šifra MOZVAG:
MAP314
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Uspješno položeni ispit iz kolegija Jezične vježbe 4
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kišpeter, Hajnalka
0
30
0
Walko, Adam
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je dalje razvijati komunikacijske sposobnosti i vještinu pisanja, uključujući i pravopis te proučiti sve aspekte mađarske gramatike; osposobiti studente za komunikaciju s izvornim govornikom mađarskog jezika te im omogućiti da nesputano vode razgovor na mađarskom jeziku o temama vezanima uz studij, ali i svakodnevni život; vježbama usavršiti uporabu gramatičkih struktra, s posebnim naglaskom na sintaksi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • komunicirati u svim komunikacijskim situacijama na razini b10b2
 • rabiti sve glagolske oblike
 • vladati aktivno vokabularom opsega oko 304 tisuće elemenata
 • sudjelovati u razgovoru s izvornim govornikom
 • analizirati sadržaj književnih i stručnih tekstova na mađarskom jeziku

Sadržaj predmeta:

Kolegij je koncipiran kao nastavak kolegija Jezične vježbe 5. za studente Mađarskog jezika i književnosti. Teme koje se obrađuju putem konkretnih jezičnih zadataka su morfološke, sintačke i frazeološke prirode. Radi se na autentičnim tekstovima koji obuhvaćaju široki spektar stilova i rječničkog blaga. Studenti po uzoru na unaprijed zadane tekstove samostalno stvaraju slične tekstove. Simuliraju se situacije za konverzaciju u kojima sudjeluju studenti.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava prepoznati sadržaj jednostavnih pisanih i usmenih tekstova na mađarskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) voditi jednostavan razgovor na mađarskom jeziku u vezi s poznatim, svakodnevnim aktivnostima i situacijama seminarski rad, prezentacija, esej, aktivnost studenata na nastavi, kontinuirana provjera napretka
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) upotrijebiti osnovne formulaične izraze u razgovoru aktivnost studenata u nastavi
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) primijeniti osnovni vokabular i jednostavne glagolske oblike u usmenim i pisanim oblicima jezičnih aktivnosti aktivnost studenata u nastavi
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, učenje po modelu, analiza literature prepoznati ključne razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirano praćenje napretka, Pohađanje nastave, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,4 10%
Kontinuirano praćenje napretka 1,5 40%
Pohađanje nastave 3,1 0%
Usmena prezentacija 2 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 89% održanih nastavnih sati, i ako je zadovoljio kriterije kontinuiranog praćenja napretka.

Kontinuirano praćenje napretka prati razvoj jezičnih kompetencija (vokabular, gramatika i pravopis) iz tjedna u tjedan tijekom semestra. Kontinuirano praćenje napretka se provodi bez prethodne najave u usmenom i pismenom obliku. Na kraju semestra studenti moraju održati usmenu prezentaciju iz usmenih tema međunarodno priznatog ECL sustava na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Görbe T.-Szita Sz.: Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó Zrt., 2009.
 2. Szita Sz.; Pelcz K. – MagyarOK B2+, Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központ, 2019.

Dopunska literatura:

 1. A magyar nyelv szava-borsa, Inforg, 2002. Bp.
 2. Barics, Ernő: Magyar-Horvát Szótár – horvát (kisebbségi) önkormányzatok számára, HTKE, 2002. Pécs
 3. Helyesírási kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.
 4. Keresztes László: Gyakorlati magyar nyelvtan, Debreceni nyári egyemetem, 1995.
 5. Kiss G.-Molnár I.: Jó szórakozást magyarul!, Molilla Kiadó, 2009.
 6. Durst P.: Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : magyar nyelvtani feladatok haladóknak, Szegedi Tudományegyetem, 2012. 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: