Sintaksa mađarskoga jezika 2

 

Naziv kolegija:
Sintaksa mađarskoga jezika 2
Šifra ISVU:
134957
Šifra MOZVAG:
MAP312
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati se s rečeničnim konstrukcijama, tradicionalnim i modernim teorijskim pitanjima jednostavnih i složenih rečenica. Na vježbama je cilj primijeniti usvojena znanja na konkretnim primjerima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati rečenične dijelove i njihove vrste
 • razlikovati vrste predikata i njihov međusobni odnos kroz zavisnu i nezavisnu podređenost
 • primijeniti jednačenje riječi u broju i osobi
 • usporediti ulogu naglaska i reda riječi u rečenici
 • objasniti podjelu rečenice na topik i predikat
 • opisati unutarnju strukturu predikata
 • kombinirati imenske i pridjevske konstrukcije u rečenici

Sadržaj predmeta:

Pojam i vrste rečeničnih dijelova. Strukturalni tipovi rečeničnih dijelova (jednostavni, složeni, nagomilani, višestruki, vezani, udvojeni). Struktura rastavnih i nerastavnih zavisnih dijelova rečenice. Predikat i njegove vrste. Subjekt i njegove vrste. Odnos subjekta i predikata: zavisna ili nezavisna podređenost. Jednačenje u broju i osobi.

Objekt i njegove vrste. Povezanost objekta i priložne oznake. Jednačenje po određenosti i neodređenosti. Priložne oznake i njihova klasifikacija. Atribut i strukturalni tipovi atributa. Posvojni atribut i problemi izražavanja posvojnosti prilozima. Klasifikacija rečenica prema namjeri izrečenog.

Uloga naglaska i reda riječi u rečenici. Red riječi u mađarskim rečenicama. Podjela rečenice na topik i predikat.

Na vježbama se na konkretnim rečenicama uvježbavaju sadržaji koji se usvajaju na predavanjima tradicionalnom i generativno-transformacijskom metodom.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature definirati rečenične dijelove i njihove vrste aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature razlikovati vrste predikata i njihov međusobni odnos kroz zavisnu i nezavisnu podređenost aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit
suradničko učenje aktivno sudjelovanje primijeniti jednačenje riječi u broju i osobi aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit
samostalni istraživački zadatak samostalna uporaba literature usporediti ulogu naglaska i reda riječi u rečenici aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit
diskusija dijaloška metoda, sustavno opažanje objasniti podjelu rečenice na topik i predikat aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature opisati unutarnju strukturu predikata aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit
samostalni istraživački zadatak, zadatak čitanja i analize primjera samostalna uporaba literature, analiza literature kombinirati imenske i pridjevske konstrukcije u rečenici aktivnost studenata na nastavi, usmeni i pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,25 60%
Pismeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

aktivnost u nastavi (izvršavanje zadataka na nastavi vježba i izvan nje) – 60 % bodova

pismeni ispit – 40 %.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz ispita i 2 iz aktivnosti na nastavi. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (isp. x 0,4) + (akt. x 0,6).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,4) + (2 x 0,6) = 1,6 + 1,2 = 2,8 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati. (2) tijekom nastave predao je sve zadatke koje je potrebno samostalno riješiti i zadovoljio minimalnim uvjetima postavljenim za taj zadataka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. É. Kiss Katalin: Mondattan. In: A magyar nyelv kézikönyve. Szerk. Kiefer Ferenc–Siptár Péter.  Akadémiai Könyvkiadó, Bp., 2003. 205–242.
 2. K. Balogh Judit (szerk.), Mai magyar nyelvi gyakorlatok. I. Bp., 1998. 98–255.
 3. Kálmán László szerk.: Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2001. http://budling.nytud.hu/~kalman/arch/konyv01.pdf

Dopunska literatura:

 1. Alberti Gábor–Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv. Magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések. III. A háttérelmélet. HEFOP Bölcsész Konzorcium, 2006. http://mek.oszk.hu/04800/04892/
 2. É. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris, Budapest, 1998. 17–183.
 3. Kálmán László –Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta, Budapest, 2006.
 4. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000. 347–555.
 5. Keszler Borbála (szerk.), Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Bp., 1992. 134–275.
 6. Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan I., Mondattan. Budapest, 1992.
 7. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar Kiadó. Budapest. 2000; 104-120.p.
 8. Rácz Endre–Szemere Gyula: Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó, Bp., 1972.
 9. Szemere Gyula (szerk.), Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Bp., 1989. 53–107.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: