Klasična mađarska književnost i kultura 2

 

Naziv kolegija:
Klasična mađarska književnost i kultura 2
Šifra ISVU:
134956
Šifra MOZVAG:
MAP319
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
0
0
0
Dobsai, Gabriela
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija prenijeti osnovne spoznaje s područja mađarske književnosti klasicizma i romantizma. Upoznati okruženje, strukturu i povijesne mijene u književnosti. Upoznati se s uzorcima autorova života i opusa te vrste tekstova i metode razumijevanja tekstova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti metode analize na pojedinačne autore i na reprezentativna djela
 • primijeniti osnovne pojmove književnosti razdoblja
 • primijeniti zaključke utvrđene o smjerovima i književnim spoznajama
 • prepoznati utjecaj književnog razdoblja na sljedeće razdoblje

Sadržaj predmeta:

Prosvjetiteljstvo i modernizam. Problematika godine 1772. kao prijelomne godine za početak razdoblja i osnovna pitanja ostalih periodizacijskih modela. Književne spoznaje o mađarskom prosvjetiteljstvu i aspekt povijesne kritike razdoblja. Pitanja o ukusima u povijesnim razdobljima. Književna obnova u svjetlu emocionalnosti. Bessenyei György i njegovi prijatelji pjesnici. Lirika prosvjetiteljstva prije Csokonaija. Obnova pjesništva. Pitanje jezika. Promjena funcije mađarske drame. Škola i kazalište. Rođenje mađarskog romana. Kármán József i suvremenici. Csokonai Vitéz Mihály i njegovi prijatelji pjesnici. Devedesete: kontinuitet ili prevrat? Procesi u mađarskom klasicizmu i romantizmu (jezična obnova, književne prepirke, književni krugovi) i važniji autori: Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje primijeniti metode analize na pojedinačne autore i na reprezentativna djela usmeni ispit
predavanja slušanje primijeniti osnovne pojmove književnosti razdoblja usmeni ispit
radionice slušanje primijeniti zaključke utvrđene o smjerovima i književnim spoznajama seminarski rad
radionice slušanje prepoznati utjecaj književnog razdoblja na sljedeće razdoblje seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 2 60%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

seminarski rad – 40% bodova

usmeni ispit - 60% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali seminar i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gintli Tibor- Schein Gábor: Az irodalom rövid története 1. Jelenkor, Pécs, 2008.
 2. Szegedy Maszák Mihály (szerk.): A magyar irodalom történetei 1., 2. Gondolat, Budapest, 2008.
 3. László Kontler: Povijest Mađarske. Zagreb, Srednja Europa, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier (szerk.), Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 2000.
 2. Szauder József, Az éj és a csillagok. 1980. 
 3. Bíró Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp., 1994.
 4. Csetri Lajos, Nem sokaság hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok. Bp. Szépirodalmi, 1986.
 5. Horváth János, A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése. in: H.J.: Tanulmányok. Bp., 1956. 272-458.
 6. Dávidházi Péter, „Per passivam resistentiam.”Bp., 1998. 29-51.
 7. Németh G. Béla (szerk.), Forradalom után — kiegyezés előtt. Bp., 1988. 79-99.
 8. Dávidházi Péter. Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Bp., 1992. 73-111., 185-190.
 9. Németh G. Béla (szerk.), Az el nem ért bizonyosság. Bp., 1972.
 10. Horváth Károly (szerk.), Madách-tanulmányok. Bp., 1978. 133-164.
 11. Bíró Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp., 1994.
 12. Rohonyi Zoltán, "Úgy állj meg itt pusztán": Közelítés XIX. századi irodalmunkhoz: Tanulmányok és esszék. Bp., Balassi, 1996.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: