Morfologija mađarskoga jezika 2

 

Naziv kolegija:
Morfologija mađarskoga jezika 2
Šifra ISVU:
126108
Šifra MOZVAG:
MAP216
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s trima osnovnim područjima morfologije: s deklinacijama i konjugacijama, tvorbom riječi i slaganjem riječi, koja će se prikazati najprije kroz vezu sa sintaksom i morfologijom, a onda kroz vezu fonologije i morfologije. Na vježbama izmorfologije cilj je na konkretnim primjerima pravilno odrediti oblike riječi te pravilno tvoriti nove oblike na temelju usvojenih znanja na predavanjima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati vrste riječi
 • identificirati različite tipove osnova
 • kombinirati formante u različitim vrstama riječi
 • konstuirati složenice različitih tipova
 • kombinirati sintagme u rečenici po principu sročnosti
 • konstruirati točne oblike imenskih riječi i glagola raznim morfološkim sredstvima

Sadržaj predmeta:

Pojam i sustav tvorbe riječi u mađarskom jeziku. Infleksijski sufiks (pojam i uporaba). Formanti glagolskih pridjeva. Pridjevske konstrukcije s obveznim proširenjima. Formanti za tvorbu imenica, pridjeva, glagola, priloga, glagolskih priloga i pridjeva. Pravilan položaj formanta u riječi i pravilan poredak u odnosu na ostale sufikse.

Pojam i načini slaganja riječi (endocentrički, egzocentrički i neovisni spojevi riječi). Tipologija mađarskih složenica. Osnovne karakteristike složenica s deverbalnom osnovom. Zavisne složenice s jednakim sastavnicama.      

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna istraživanja slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje definirati vrste riječi aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, grupna istraživanja slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje identificirati različite tipove osnova aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit
samostalni istraživački zadatak, radionica sustavno opažanje i zaključivanje kombinirati formante u različitim vrstama riječi prezentacija, pismeni i usmeni ispit
samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje konstuirati složenice različitih tipova prezentacija, pismeni i usmeni ispit
suradničko učenje dijaloška metoda kombinirati sintagme u rečenici po principu sročnosti aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit
samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje konstruirati točne oblike imenskih riječi i glagola raznim morfološkim sredstvima aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,65 10%
Kontinuirana provjera znanja 0,6 40%
Kontinuirano praćenje 1 30%
Pohađanje nastave 1,25 0%
Usmeni ispit 1,5 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz testova (40%), ocjene za zadatke na nastavi (10%) te završni usmeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja (redoviti testovi) postigao je iznad 60%; (2) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Keszler Borbála (szerk.), Magyar grammatika. Bp., 2000.
 2. Kiefer Ferenc: Alaktan. In: A magyar nyelv kézikönyve. Szerk. Kiefer Ferenc–Siptár Péter. Akadémiai Könyvkiadó, Bp., 2003. 185–204.
 3. Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. (Szóalak-, szófaj-, szószerkezet-, mondattan) Szerk. Balogh Judit. Bp., 1994.

Dopunska literatura:

 1. Kenesei István: Szavak, szófajok, toldalékok. In: Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Szerk.
 2. Kiefer Ferenc, Akadémiai Könyvkiadó, Bp., 2000. 75–135.
 3. Kiefer Ferenc: A ragozás. In: Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Szerk. Kiefer Ferenc, Akadémiai Könyvkiadó, Bp., 2000. 569–619.
 4. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar Kiadó. Budapest. 2000; 90-106.
 5. T. Somogyi Magda, Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései. Tinta Könyvkiadó, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: