Moderna mađarska književnost i kultura 2

 

Naziv kolegija:
Moderna mađarska književnost i kultura 2
Šifra ISVU:
126107
Šifra MOZVAG:
MAP220
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
30
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s razdobljima i vodećim rodovima te žanrovima moderne mađarske književnosti; s općim strujanjima i individualnim kanonima autora epike, lirike i drame; s društvenom, estetskom, filozofskom i kulturološkom pozadinom epohe. Na temelju književnih tekstova analizirati djela, ukazati na prirodu i uzroke zajedničkih karakteristika i raznolikosti suvremene mađarske književnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • vladati terminologijom moderne mađarske književnosti
 • prepoznati tematske i stilske oznake književnih djela epohe
 • klasificirati glavne kulturološke i književne tendencija epohe
 • objasniti djela i „ars poetice“ autora
 • opisati pojedine značajke djela pojedinih autora
 • iskazati samostalnost u analizi jednostavnih tekstova književne epohe

Sadržaj predmeta:

 • upoznavanja s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • opći pregled prethodnica suvremene mađarske književnosti
 • karakteristike i najvažniji autori te djela „moderne“ književnosti: Füst Milán, Márai Sándor, Déry Tibor, Mészöly Miklós, Mándy Iván, Ottlik Géza, Örkény István; Pilinszky János, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes.
 • opći pregled suvremenog razdoblja mađarske književnosti s težištem na vodećem žanru, na proznim djelima mađarske književnosti

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje i seminarsko izlaganje učenje po modelu, analiza literature vladati terminologijom moderne mađarske književnosti usmeni ispit
predavanje i seminarsko izlaganje analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje prepoznati tematske i stilske oznake književnih djela epohe usmeni ispit
predavanje i seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava klasificirati glavne kulturološke i književne tendencija epohe usmeni ispit
predavanje i seminarsko izlaganje analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje objasniti djela i „ars poetice“ autora aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit
predavanje i seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, analiza tekstova opisati pojedine značajke djela pojedinih autora aktivnost  studenata na nastavi, usmeni ispit
predavanje i seminarsko izlaganje suradnja i aktivno sudjelovanje iskazati samostalnost u analizi jednostavnih tekstova književne epohe aktivnost  studenata na nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,7 30%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Referat 0,6 20%
Usmeni ispit 1,3 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir rezultati kolokvija: 30%, ocjene referata: 20% i završnog ispita: 50%.

Skala ocjenjivanja pismenih ispita je sljedeća:       

60%-69% = dovoljan (2), 70%-79%=dobar (3), 80%-89%=vrlo dobar (4), 90%-100%=izvrstan

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni dva uvjeta (1) tijekom nastave pripremio i održao referat; (2) bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kappanyos András, A magyar irodalom képes atlasza. Holnap Kiadó, Budapest, 2008.
 2. Grendel Lajos, A modern magyar irodalom története. Kalligram, Pozsony, 2010.
 3. Vasy Géza, Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói. Korona Kiadó, Budapest, 2000.

Dopunska literatura:

 1. László Bengi, Književna javnost i kanonizacijske težnje u nedavnoj povijesti mađarske književnosti. In Kolo, 3-4./2008.
 2. Gintli Tibor (főszerk.), Magyar irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
 3. Gintli Tibor – Schein Gábor, Az irodalom rövid története, II. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007.
 4. Grendel Lajos, A modern magyar irodalom története. Kalligram, Pozsony, 2010.
 5. Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Budapest, 1993.
 6. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.), A magyar irodalom történetei III. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: