Školska praksa (JP)

 

Naziv kolegija:
Školska praksa (JP)
Šifra ISVU:
84629
Šifra MOZVAG:
ŠPJPA
ECTS:
10
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bjedov, Vesna
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za samostalno pripremanje i izvođenje nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi. Razviti sposobnost samoanalize i samovrednovanja vlastite nastave.

Upoznati se s radom škole i osnovnom pedagoškom dokumentacijom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • kreirati pismenu pripravu za nastavni sat hrvatskoga jezika i književnosti
 • primijeniti različite nastavne izvore u nastavi
 • integrirati različite nastavne sustave u oblikovanju i izvedbi nastavnoga sata
 • aktivno sudjelovati u razrednoj komunikaciji

Sadržaj predmeta:

 • studentova nazočnost mentorovoj nastavi
 • studentovo održavanje nastave
 • nazočnost nastavi kolega studenata
 • studentova izrada pisane priprave za nastavni sat i nastavnih materijala
 • analiza tijeka nastavnoga sata te razredne interakcije
 • nazočnost školskim aktivnostima (izvannastavnim aktivnostima - recitatorskih, dramskih, filmskih, jezičnih, novinarskih, literarnih i dr. skupina, školskim i županijskim susretima i natjecanjima: Lidrano, jezični susreti, natjecanja…  roditeljskome sastanku, školskoj sjednici, stručnome aktivu učitelja/nastavnika hrvatskoga jezika (školskom, županijskom)
 • upoznavanje administrativnih poslova škole (vođenje dnevnika rada, imenika učenika, matične knjige, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pravilnici (Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o polaganju državne mature i dr.)

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
nastava se iz Školske prakse JP ne održava na Filozofskom fakultetu, nego na nastavnim radilištima pisanje, rad s udžbenicima hrvatskoga jezika te s čitankom iz književnosti, rad s nastavnim priručnicima i literaturom, konzultacije s mentorom (po potrebi i s nastavnikom metodike) kreirati pismenu pripravu za nastavni sat hrvatskoga jezika i književnosti studentova priprema,
samostalno održavanje nastave  i analiza
 
nastava se iz Školske prakse JP ne održava na Filozofskom fakultetu, nego na nastavnim radilištima pisanje, rad s udžbenicima hrvatskoga jezika te s čitankom iz književnosti, rad s nastavnim priručnicima i literaturom konzultacije s mentorom (po potrebi i s nastavnikom metodike) primijeniti različite nastavne izvore u nastavi studentova priprema, samostalno održavanje nastave  i analiza  
nastava se iz Školske prakse JP ne održava na Filozofskom fakultetu, nego na nastavnim radilištima. pisanje, rad s udžbenicima hrvatskoga jezika te s čitankom iz književnosti, rad s nastavnim priručnicima i literaturom, konzultacije s mentorom (po potrebi i s nastavnikom metodike), samostalna izvedba nastavnoga sata u školi integrirati različite nastavne sustave u oblikovanju i izvedbi nastavnoga sata studentova priprema, samostalno održavanje nastave  i analiza  
nastava se iz Školske prakse JP ne održava na Filozofskom fakultetu, nego na nastavnim radilištima samostalna izvedba nastavnoga sata u školi, nazočnost mentorovoj nastavi, promatranje, protokolarno bilježenje, usmjereno slušanje aktivno sudjelovati u razrednoj komunikaciji studentova priprema, samostalno održavanje nastave  i analiza  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Priprema za nastavu

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 4 40%
Pohađanje nastave 3 30%
Priprema za nastavu 3 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 

Konačna se ocjena izvodi na temelju ostvarenih bodova predviđenih za aktivnosti navedene u obrascu praćenja ostvarivanja Školske prakse JP. Student može ostvariti ukupno 34 boda, što je 100%. Razdioba bodova, pridružena ocjena te postotni omjer iskazani su ovako:

BODOVI – OCJENA – POSTOTCI

27-28 = 2        79%  - 84%

29-30 = 3        85%  - 91%

31-32 = 4        92% - 96%

33-34 = 5        97%  -100 %

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stjepko Težak: Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 2. Dragutin Rosandić: Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Wolfgang Mattes: Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: