Jezične promjene

 

Naziv kolegija:
Jezične promjene
Šifra ISVU:
134634
Šifra MOZVAG:
NJ139
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pon, Leonard
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s pojmom jezične promjene u prirodnome jeziku te s razvojnim tendencijama na različitim razinama u suvremenom njemačkom jeziku. Osposobiti studente za izvođenje istraživanja manjeg opsega koje uključuje proučavanje literature i analizu autentičnih tekstova uz korištenje odgovarajuće lingvističke terminologije. Osposobiti studente za pripremu i izvođenje usmene prezentacije dobivenih rezultata.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti pojam jezične promjene
 • dati odgovarajuće primjere jezične promjene za njemački jezik
 • objasniti ulogu govorenoga jezika u procesima jezične inovacije i jezične promjene
 • objasniti radi li se kod promatrane jezične pojave o pogreški u govoru ili o strukturi tipičnoj za govoreni jezik
 • moći provesti manje istraživanje odabranog jezičnog fenomena
 • moći prezentirati rezultate vlastitog istraživanja predočiti u kraćem usmenom izlaganju i u pisanom obliku

Sadržaj predmeta:

Studenti se u okviru predavanja upoznaju s razvojnim tendencijama u suvremenome njemačkom jeziku. Nakon određenja pojma jezične promjene, govori se o međusobnoj povezanosti funkcionalnih stilova, jezičnih varijeteta i tekstnih vrsta s jezičnim promjenama. Potom se obrađuju posebnosti govornoga njemačkog jezika kao mogući izvori jezične promjene. Nakon toga slijedi upoznavanje s tendencijama na razini morfologije, sintakse i tvorbe riječi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja objasniti pojam jezične promjene aktivnost u nastavi
radionica analiza stručnih članaka na temu jezične promjene, rješavanje zadataka vezanih za te članke, priprema za grupnu raspravu, sudjelovanje u raspravi dati odgovarajuće primjere jezične promjene za njemački jezik aktivnost studenata u grupnoj raspravi, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja objasniti ulogu govorenoga jezika u procesima jezične inovacije i jezične promjene usmeni ispit
predavanje, radionica slušanje izlaganja i primjena naučenoga u analizi odabranih primjera jezične produkcije objasniti radi li se kod promatrane jezične pojave o pogreški u govoru ili o strukturi tipičnoj za govoreni jezik aktivnost studenata u raspravi
projektno istraživanje priprema i provođenje istraživanja manjeg opsega, analiza i prezentacija dobivenih rezultata moći provesti manje istraživanje odabranog jezičnog fenomena prezentacija rezultata istraživanja manjeg opsega na nastavi i u seminarskom radu
projektno istraživanje priprema i provođenje istraživanja manjeg opsega, analiza i prezentacija dobivenih rezultata moći prezentirati rezultate vlastitog istraživanja predočiti u kraćem usmenom izlaganju i u pisanom obliku prezentacija rezultata istraživanja manjeg opsega na nastavi i u seminarskom radu

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Aktivnost u nastavi 0,75 30%
Usmeni ispit 1,5 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Postoje dvije mogućnosti, ovisno o osobnom angažmanu studenta na nastavi:

Konačna se ocjena izvodi iz ocjene za aktivnost na nastavi i iz ocjene koju student postigne na usmenom ispitu, a udio je tih elemenata u konačnoj ocjeni 30% odnosno 70%.

Konačnu ocjenu čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

Za samostalan rad studenata potrebni su časopisi:

 1. Deutsche Sprache
 2. Deutsch als Fremdsprache

 

Uručci pripremljeni na temelju sljedeće literature:

 1. Braun, Peter (1998): Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Stuttgart/Berlin/Köln.
 2. Glück, Helmut, Wolfgang Werner Sauer (1997): Gegenwartsdeutsch. Stuttgart: J. B. Metzler.
 3. Duden (2006): Die Grammatik. (poglavlje „Gesprochene Sprache“)
 4. Wegener, Heide (2007): Entwicklungen im heutigen Deutsch – wird Deutsch einfacher?. U: Deutsche Sprache 35/2.

Dopunska literatura:

 1. Davies, Winifred V., Nils Langer (2006): „Gutes“ Deutsch – „Schlechtes“ Deutsch von 1600 bis 2005. U: Sprachreport 3.
 2. Gohl, Christine, Susanne Günthner (1999): Grammatikalisierung von weil als Diskursmarker in der gesprochenen Sprache. U: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18/1.
 3. Günthner, Susanne (2001): „wobei (.) es hat alles immer zwei seiten.“ Zur Verwendung von wobei im gesprochenen Deutsch. U: Deutsche Sprache 4.
 4. Schäfer, Werner (2002): Von Handys und Erbex. Zur Diskussion um Anglizismen im heutigen Deutsch. U: Deutsch als Fremdsprache 2.
 5. Thieroff, Rolf (2003): Die Bedienung des Automatens durch den Mensch. Deklination der schwachen Maskulina als Zweifelsfall. U: Linguistik online 16, 4/03 (http://www.linguistik-online.de/16_03/thieroff.pdf).
 6. Thurmair, Maria (2002): Standardnorm und Abweichungen. Entwicklungstendenzen unter dem Einfluss der gesprochenen Sprache. U: Deutsch als Fremdsprache 1.
 7. Wagner, Stefanie (2006): Man muss danach googeln - Ein Verb macht Karriere. U: Sprachreport 2.
 8. Zifonun, Gisela (2003): Dem Vater sein Hut. Der Charme des Substandards und wie wir ihm gerecht werden. U: Deutsche Sprache 31.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anketa i analiza seminarskog rada

Ostale informacije: