Jezične promjene

 

Naziv kolegija:
Jezične promjene
Šifra ISVU:
134634
Šifra MOZVAG:
NJ139
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pon, Leonard
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s pojmom jezične promjene u prirodnome jeziku te s razvojnim tendencijama na različitim razinama u suvremenom njemačkom jeziku. Osposobiti studente za izvođenje istraživanja manjeg opsega koje uključuje proučavanje literature i analizu autentičnih tekstova uz korištenje odgovarajuće lingvističke terminologije. Osposobiti studente za pripremu i izvođenje usmene prezentacije dobivenih rezultata.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti pojam jezične promjene
 • dati odgovarajuće primjere jezične promjene za njemački jezik
 • objasniti ulogu govorenoga jezika u procesima jezične inovacije i jezične promjene
 • objasniti radi li se kod promatrane jezične pojave o pogreški u govoru ili o strukturi tipičnoj za govoreni jezik
 • moći provesti manje istraživanje odabranog jezičnog fenomena
 • moći prezentirati rezultate vlastitog istraživanja predočiti u kraćem usmenom izlaganju i u pisanom obliku

Sadržaj predmeta:

Studenti se u okviru predavanja upoznaju s razvojnim tendencijama u suvremenome njemačkom jeziku. Nakon određenja pojma jezične promjene, govori se o međusobnoj povezanosti funkcionalnih stilova, jezičnih varijeteta i tekstnih vrsta s jezičnim promjenama. Potom se obrađuju posebnosti govornoga njemačkog jezika kao mogući izvori jezične promjene. Nakon toga slijedi upoznavanje s tendencijama na razini morfologije, sintakse i tvorbe riječi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja objasniti pojam jezične promjene aktivnost u nastavi
radionica analiza stručnih članaka na temu jezične promjene, rješavanje zadataka vezanih za te članke, priprema za grupnu raspravu, sudjelovanje u raspravi dati odgovarajuće primjere jezične promjene za njemački jezik aktivnost studenata u grupnoj raspravi, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja objasniti ulogu govorenoga jezika u procesima jezične inovacije i jezične promjene usmeni ispit
predavanje, radionica slušanje izlaganja i primjena naučenoga u analizi odabranih primjera jezične produkcije objasniti radi li se kod promatrane jezične pojave o pogreški u govoru ili o strukturi tipičnoj za govoreni jezik aktivnost studenata u raspravi
projektno istraživanje priprema i provođenje istraživanja manjeg opsega, analiza i prezentacija dobivenih rezultata moći provesti manje istraživanje odabranog jezičnog fenomena prezentacija rezultata istraživanja manjeg opsega na nastavi i u seminarskom radu
projektno istraživanje priprema i provođenje istraživanja manjeg opsega, analiza i prezentacija dobivenih rezultata moći prezentirati rezultate vlastitog istraživanja predočiti u kraćem usmenom izlaganju i u pisanom obliku prezentacija rezultata istraživanja manjeg opsega na nastavi i u seminarskom radu

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano izvršavanje zadataka, Pohađanje nastave, Prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano izvršavanje zadataka 1 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Prezentacija 1,25 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena utvrđuje na temelju uspjeha ostvarenog izradom zadataka (tijekom i/ili izvan nastavnog sata; samostalno i/ili u paru i/ili skupno; usmeno i/ili pismeno),  i samostalnom usmenom/pismenom prezentacijom. Izradom svih zadataka može se ostvariti najviše 50 bodova; isto tako na temelju usmene/pismene prezentacije može se ostvariti najviše 50 bodova. Stečeni se bodovi zbrajaju, a konačna se ocjena dodjeljuje prema sljedećoj skali: izvrstan (5): 90 – 100 bodova; vrlo dobar (4): 80 – 89 bodova; dobar (3): 70 – 79 bodova; dovoljan (2): 60 – 69 bodova.

 

 

 

 

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Duden (2016): Die Grammatik. (poglavlje „Gesprochene Sprache“)
 2. Moraldo, S. M. (2004): Deutsch aktuell. Einführung in die Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Rim: Carocci. (odabrana poglavlja)
 3. Moraldo, S. M. (2011): Deutsch aktuell 2. Einführung in die Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Rim: Carocci. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Ebert, R. P. (1978): Historische Syntax des Deutschen. Stuttgart: J. B. Metzler.
 2. Ziegler, A. (2010): Historische Textgrammatik und Historische Syntax des Deutschen. Traditionen, Innovationen, Perspektiven. Berlin/New York: de Gruyter.
 3. Braun, P. (1998): Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Stuttgart/Berlin/Köln.
 4. Glück, H.; Sauer, W. W. (1997): Gegenwartsdeutsch. Stuttgart: J. B. Metzler.
 5. Odabrani članci iz časopisa (Deutsche Sprache; Deutsch als Fremdsprache; Sprachreport)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anketa i analiza seminarskog rada

Ostale informacije: