Prijevodne vježbe 1

 

Naziv kolegija:
Prijevodne vježbe 1
Šifra ISVU:
134951
Šifra MOZVAG:
MAP316
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
0
0
0
Đelatović, Sonja
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Definirati vrste tekstova. Imenovati i postupiti prema četiri pripremna postupka koja obavljamo prije prijevoda. Grupirati i koristiti sredstva i pomagala za prijevod (rječnici, leksikoni i ostalo). Identificirati specifičnosti pojedinih tekstova. Usvojiti stručnu terminologiju prevođenja i poredbenog jezikoslovlja. Prevoditi jednostavne tekstove na oba jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati sadržajno jednostavnu vrstu teksta
 • identificirati potrebna sredstva i pomagala pri prijevodu
 • primijeniti stručnu terminologiju prevođenja i poredbenog jezikoslovlja
 • objasniti strukturalne razlike mađarskog i hrvatskog jezika
 • razriješiti jednostavne sintaktičke strukture u procesu prevođenja
 • izraditi smislene prijevode tekstova žurnalističkog tipa i svakodnevnog razgovornog stila

Sadržaj predmeta:

Usvajanje strukture mađarskog jezika kroz vježbe prevođenja na jezično jednostavnim tekstovima različitih žanrova. Prevodeći i formirajući jednostavne tekstove o sebi i svojoj okolini, upoznavanje sa specifičnostima mađarskog jezika u odnosu na hrvatski jezik. Prevode se tekstovi žurnalističkog tipa (novinski članci, obavijesti, natječaji, reklame, brošure i sl.) i svakodnevnog razgovornog tipa (pisma, životopisi i sl.). Svakoj prijevodnoj vježbi prethode zadatci pripreme za prijevod (preliminarno čitanje, vađenje riječi i izrada glosara, sadržajno ciljane vježbe pravopisa i gramatike). Nakon prijevoda, slijede vježbe poredbenog tipa kada se usvajaju i rezimiraju sličnosti i razlike mađarskog i hrvatskog pravopisa i gramatike. Stručna terminologija prevođenja i poredbenog jezikoslovlja obrađuje se prema tematskim cjelinama. Usvaja se pojam pomagala u prijevodu i načini služenja istima. Gramatički sadržaji usmjereni su na jednostavne morfološke zadatke, a iz sintakse se obrađuju samo jednostavne i nezavisno složene rečenice.  

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature prepoznati sadržajno jednostavnu vrstu teksta kontinuirana provjera znanja, aktivnost na nastavi
zadatak čitanja i analize primjera postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje identificirati potrebna sredstva i pomagala pri prijevodu kontinuirana provjera znanja, aktivnost na nastavi
samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, analiza literature primijeniti stručnu terminologiju prevođenja i poredbenog jezikoslovlja kontinuirana provjera znanja, aktivnost u nastavi
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje objasniti strukturalne razlike mađarskog i hrvatskog jezika kontinuirana provjera znanja, aktivnost na nastavi
zadatak čitanja i analize primjera postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje razriješiti jednostavne sintaktičke strukture u procesu prevođenja kontinuirana provjera znanja aktivnost na nastavi
zadatak čitanja i analize primjera postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje izraditi smislene prijevode tekstova žurnalističkog tipa i svakodnevnog razgovornog stila kontinuirana provjera znanja, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 30%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

kontinuirana provjera znanja – 70 % bodova.

aktivnost u nastavi (izvršenje zadataka na nastavi i izvan nje) – 30 % bodova

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 2 iz kontinuirane provjere i 5 iz aktivnosti na nastavi. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (kon. x 0,7) + (akt. x 0,3).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(2 x 0,7) + (5 x 0,3) = 1,4 + 1,5 = 2,9 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati. (2) tijekom nastave predao je sve zadatke koje je potrebno samostalno riješiti i zadovoljio minimalnim uvjetima postavljenim za taj zadataka

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ana Lehocki-Samardžić: A fordítástudomány elmélete és gyakorlata, Pragma, Osijek, 2011.
 2. Hadrovics-Nyomárkay: Magyar-horvát kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
 3. Hadrovics-Nyomárkay: Horvát-magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

Dopunska literatura:

 1. Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.
 2. Bart István: EU Fordítóiskola, Corvina, Budapest, 2003.
 3. Ernest Barić: Hrvatsko-mađarski i mađarsko-hrvatski rječnik za hrvatske (manjinske) samouprave u Mađarskoj, Hrvatski znanstveni zavod, Pečuh, 2002.
 4. Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja (ur.: Omazić-Karabalić), Filozofski fakultet J.J.strossmayera, 2008.
 5. V.Anić-Ivo Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi liber, Zagreb, 2004.
 6. Kaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica, Budapest, 1997.
 7. Više autora: Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
 8. Vladimir Anić: Veliki rječnik hrvatskog jezika s pravopisnim priručnikom, Novi liber, Zagreb, 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: