Klasična mađarska književnost i kultura 1

 

Naziv kolegija:
Klasična mađarska književnost i kultura 1
Šifra ISVU:
134947
Šifra MOZVAG:
MAP318
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
30
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija predati osnovne spoznaje s područja mađarske književnosti klasicizma i romantizma. Prikazati okruženje, institucionalnu strukturu i povijesna kretanja književnosti 19. stoljeća. Upoznati se s uzorcima autorovih opusa; odnosno kulturno-društvenim kontekstom i metodama razumijevanja književnih djela.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prikazati terminologiju moderne mađarske književnosti
 • prepoznati tematske i stilske oznake književnih djela epohe
 • razumjeti pozadine glavnih kulturoloških i književnih tendencija epohe
 • objasniti glavna djela i „ars poetice“ autora
 • analizirati pojedine tekstove ove epohe uglavnom jednostavnih oblika
 • diskutirati utjecaj ovog književnog razdoblja na druge epohe

Sadržaj predmeta:

Opći sadržaj s ideološkim i mentalno-povijesnim tendencijama 19. stoljeća (koncepcije nacije i napretka) . Pitanja povijesti književnih vrsta: položaj lirike (Kölcsey, Vörösmarty); procvat romana u stihovima (Petőfi, Arany), te tradicionalne mađarske drame (Katona). Povijesni razvoj medija i institucija tog razdoblja, te najvažnija pitanja estetike tog razdoblja (npr. rasprave o koncepciji jezika i kulture). Osnovne ideološke i mentalne tendencije mađarske romantike. Petőfijeva koncepcija nacionalne svijesti. Mađarska trijada romantike. Ideje revolucije u književnosti. Teme emigracije u drugom djelu 19. stoljeća. Životno djelo Arany Jánosa i njegov kult. Društveno-ideološki kontekst i životno djelo Jókai Móra. Razvoj nacionalnog kazališta i glume.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature prikazati terminologiju moderne mađarske književnosti aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature prepoznati tematske i stilske oznake književnih djela epohe aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje razumjeti pozadine glavnih kulturoloških i književnih tendencija epohe aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature objasniti glavna djela i „ars poetice“ autora aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature analizirati pojedine tekstove ove epohe uglavnom jednostavnih oblika aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
predavanje, seminarsko izlaganje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava diskutirati utjecaj ovog književnog razdoblja na druge epohe aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,5 50%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1,5 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

seminarski rad – 20%

kolokvij – 20%

usmeni ispit - 60%.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispune tri uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali seminar i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati, (3) te pisali kolokvij.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kappanyos András, A magyar irodalom képes atlasza. Holnap Kiadó, Budapest, 2008.
 2. Kelecsényi László, Magyar irodalom. Athaeneum Kiadó, Budapest, 2002.
 3. Istorija mađarske književnosti. Forum, Novi Sad, 1976.
 4. Szilágyi Márton, Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmából. Ráció Kiadó, Budapest, 2016

Dopunska literatura:

 1. Gintli Tibor (főszerk.),  Magyar irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
 2. Szegedy-Maszák Mihály (főszerk), A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig.  Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
 3. Imre László, Műfajok létformája a XIX. századi epikánkban, Kossuth Kiadó, Debrecen,    1996. (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/101347/CSK009.pdf?sequence=1)
 4. Péter László, A magyarok Istene. (http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00004/00025/ hist_litt_hung_026_101-108.pdf)
 5. Margócsy István, Petőfi szerelmi költészetéről. (http://ketezer.hu/2013/07/a-szerelem- orszaga/)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: