Klasična mađarska književnost i kultura 1

 

Naziv kolegija:
Klasična mađarska književnost i kultura 1
Šifra ISVU:
134947
Šifra MOZVAG:
MAP318
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
30
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija predati osnovne spoznaje s područja mađarske književnosti klasicizma i romantizma. Upoznati okruženje, strukturu i povijesne mijene u književnosti. Upoznati se s uzorcima autorova života i opusa; vrste tekstova i metode razumijevanja tekstova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prikazati terminologiju moderne mađarske književnosti
 • prepoznati tematske i stilske oznake književnih djela epohe
 • razumjeti pozadine glavnih kulturoloških i književnih tendencija epohe
 • objasniti glavna djela i „ars poetice“ autora
 • analizirati pojedine tekstove ove epohe uglavnom jednostavnih oblika
 • diskutirati utjecaj ovog književnog razdoblja na druge epohe

Sadržaj predmeta:

Opći sadržaji o ideološkim i mentalno-povijesnim tendencijama (ideja smrti nacije, pasivni otpor, prosuđivanje činjenica itd.). Pitanja povijesti književnih vrsta: položaj lirike (Arany, Tompa, Vajda); procvat romana (Jókai, Kemény, Mikszáth); problem romana u stihovima. Povijesni razvoj medija i institucija u tom razdoblju. Pitanja estetike tog razdoblja (npr. rasprave o tragikumu). Polemike spomenutog razdoblja (rasprave o materijalizmu, spor Vadrózsa itd.). Pojašnjavanje termina povijesti kritike za to razdoblje. Stajališta pojedinih kritičara (Erdélyi, Gyulai, Greguss, Salamon). Madách i njegov kult. Životno djelo Arany Jánosa i njegov kult. Životno djelo Jókai Móra i njegov kult. Posebno mjesto Kemény Zsigmonda. Mikszáth Kálmán kao romanopisac i novelist. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature prikazati terminologiju moderne mađarske književnosti aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature prepoznati tematske i stilske oznake književnih djela epohe aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje razumjeti pozadine glavnih kulturoloških i književnih tendencija epohe aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature objasniti glavna djela i „ars poetice“ autora aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature analizirati pojedine tekstove ove epohe uglavnom jednostavnih oblika aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
predavanje, seminarsko izlaganje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava diskutirati utjecaj ovog književnog razdoblja na druge epohe aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0 33%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 1,3 33%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata: rezultati kolokvija, referata i usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni dva uvjeta (1) tijekom nastave pripremio i održao referat; (2) bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kappanyos András, A magyar irodalom képes atlasza. Holnap Kiadó, Budapest, 2008.
 2. Kelecsényi László: Magyar irodalom. Athaeneum, Budapest, 2002.
 3. Istorija mađarske književnosti. Forum, Novi Sad, 1976.

Dopunska literatura:

 1. Gintli Tibor (főszerk.): Magyar irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
 2. Szegedy-Maszák Mihály (főszerk): A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig.  Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
 3. Imre László: Műfajok létformája a XIX. századi epikánkban, Kossuth Kiadó, Debrecen,    1996. (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/101347/CSK009.pdf?sequence=1)
 4.  Péter László: A magyarok Istene. (http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00004/00025/ hist_litt_hung_026_101-108.pdf)
 5.  Margócsy István: Petőfi szerelmi költészetéről. (http://ketezer.hu/2013/07/a-szerelem- orszaga/)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: