Pismeno izražavanje I

 

Naziv kolegija:
Pismeno izražavanje I
Šifra ISVU:
46318
Šifra MOZVAG:
NJ67
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

- stjecanje znanja o karakteristikama različitih vrsta tekstova

- jasno strukturiranje tekstova

- stjecanje sigurnosti u pisanju pisama i e-maila

- uvažavanje uobičajenih pravila njemačko-govornog prostora pri pisanju 

- uvježbavanje formalnih kriterija neophodnih za pisanje određenih vrsta tekstova (zapisnik, poslovni  dopis, životopis, obrazloženje razloga za javljanje na natječaj)

- stjecanje sigurnosti pri upotrebi pisanog jezika

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • analizirati strukturu različitih vrsta tekstova
  • strukturirati tekstove
  • samostalno sastavljati pisma i e0mailove
  • primjenjivati formalne kriterije pri pisanju određenih vrsta tekstova

Sadržaj predmeta:

Osnove za izradu pismenih tekstova

Kompozicija tekstova 

Funkcija naslova, uvoda, glavnog i završnog dijela teksta

Razlike između govorenog i pisanog teksta

Teorijski uvod u i vježbe za sljedeće vrste tekstova:

- zapisnik

- privatno dopisivanje / privatni e-mail 

- poslovni dopis / poslovni e-mail

- zamolba za natječaj (životopis, obrazloženje razloga javljanja na natječaj)

- sažetak teksta

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje, radionica slušanje izlaganja, analiza primjera i opažanje modela analizirati strukturu različitih vrsta tekstova aktivnost na nastavi
vježbe, radionica sustavno opažanje i zaključivanje, vježbanje i učenje po modelu strukturirati tekstove aktivnost na nastavi, pismeni domaći uradci, pismeni kolokviji
vježbe, radionica primjena naučenoga, vježbanje pismenog izražavanja samostalno sastavljati pisma i e0mailove aktivnost na nastavi, pismeni domaći uradci, pismeni kolokviji
vježbe, radionica vježbanje pismenog izražavanja po modelu primjenjivati formalne kriterije pri pisanju određenih vrsta tekstova aktivnost na nastavi, pismeni domaći uradci, pismeni kolokviji

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 2,25 100%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti tijekom semestra pišu tri teksta (različite tekstne vrste: Blog, Protokoll, Rezension). Sve tri ocjene uzimaju se u obzir u oblikovanju konačne ocjene, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Kast, Bernd: Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12 des GI und der GHS Kassel, München und Berlin: Langenscheidt 1999
  2. Kruse / Jakobs / Ruhmann (Hg.): Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule,1999
  3. Lieber, Maria / Posset, Jürgen (Hg.):Texte schreiben im Germanistik-Studium,1988
  4. Märtin, Doris: Erfolgreich texten! Die besten Techniken und Strategien, 1998
  5. Schwarz, Jürgen: Aufsatz schreiben lernen. Formen, Gliederung, Sprache, Stil

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: