Metodika nastave hrvatskoga jezika

 

Naziv kolegija:
Metodika nastave hrvatskoga jezika
Šifra ISVU:
174727
Šifra MOZVAG:
HJ47
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bjedov, Vesna
30
0
0
Bosutić Cvijić, Vlatka
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati metodičkim znanjima o zakonitostima oblikovanja nastavnoga sata hrvatskoga jezika. Stjecanje metodičke kompetencije na razini funkcionalne primjene metodičkoga znanja pri izvođenju nastave u osnovnim i srednjim školama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta student će moći:

 • razumjeti interdisciplinarnost metodike kao znanosti o poučavanju nastavnoga predmeta,
 • primijeniti temeljna metodička znanja u razradi ustroja nastavnoga sata hrvatskoga jezika,
 • izraditi scenarij nastavnoga sata hrvatskoga jezika, tj. pisanu pripravu primjenjujući metodički instrumentarij,
 • analizirati udžbeničku jedinicu uspoređujući razine obrazovnih postignuća u osnovnoj i srednjoj školi,
 • usporediti osnovnoškolske i srednjoškolske planove i programe hrvatskoga jezika.

Sadržaj predmeta:

Interdisciplinarnost metodike kao znanosti o poučavanju nastavnoga predmeta, osobitosti metodike nastave hrvatskoga jezika; Planiranje i programiranje nastave hrvatskoga jezika; Bit i svrha nastave hrvatskoga jezika, ciljevi i zadaće; Temelji nastave hrvatskoga jezika; Sustavi i pristupi u nastavi hrvatskoga jezika; Sociološki oblici rada u nastavi hrvatskoga jezika, nastavne metode i metodički postupci; Načela nastave hrvatskoga jezika; Ishodi učenja u nastavi hrvatskoga jezika; Nastavni izvori, nastavna sredstva i pomagala; Ustroj nastavnoga sata hrvatskoga jezika; Pisana priprava za nastavni sat; Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi hrvatskoga jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija razumjeti interdisciplinarnost metodike kao znanosti o poučavanju nastavnoga predmeta pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat hrvatskoga jezika
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija primijeniti temeljna metodička znanja u razradi ustroja nastavnoga sata hrvatskoga jezika pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat hrvatskoga jezika
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija izraditi scenarij nastavnoga sata hrvatskoga jezika, tj. pismenu pripravu primjenjujući metodički instrumentarij pismena priprava za nastavni sat hrvatskoga jezika
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, analiza udžbenika hrvatskoga jezika analizirati udžbeničku jedinicu uspoređujući razine obrazovnih postignuća u osnovnoj i srednjoj školi pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat hrvatskoga jezika
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, analiza planova i programa hrvatskoga jezika usporediti osnovnoškolske i srednjoškolske planove i programe hrvatskoga jezika pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat hrvatskoga jezika
usmeni ispit
portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Portfolio 1 0%
Seminarski rad 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga rada – pisane priprave za nastavni sat, iz dvaju kolokvija te iz portfolija: 44% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, 33% konačne ocjene čini ocjena iz dvaju kolokvija te 22% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 85 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 51 ocjenski bod ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave (predavanja i seminara), seminarski rad (izrada pisane priprave za nastavni sat hrvatskoga jezika), kolokviji, portfolio.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Dopunska literatura:

 1. Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, MZO, Zagreb, 2019.
 2. Milan Matijević, Diana Radovanović, Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb, 2011.
 3. Dragutin Rosandić, Irena Rosandić, Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi, Školske novine, Zagreb, 1996.
 4. Vesna Bjedov, Vlatka Ivić, Metodička priprema za nastavni sat hrvatskoga jezika, Metode i teorije, zbornik radova na stranim jezicima X. međunarodne konferencije, Baja, 2019.
 5. Vesna Bjedov, Pitanje u nastavi hrvatskoga jezika, Od početka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, 2016.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: