Moderna mađarska književnost i kultura 1

 

Naziv kolegija:
Moderna mađarska književnost i kultura 1
Šifra ISVU:
119189
Šifra MOZVAG:
MAP219
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
30
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij Moderna mađarska književnost i kultura 1. upoznaje studente s općim stanjem suvremene kulture u Mađarskoj,  s osnovnim pojmovima, strujanjima i karakteristikama moderne mađarske književnosti i kulture, vremenskim i postornim aspektima kulturne i književne suvremenosti. Kolegij se pretežno bavi književnošću, ali osim nje obuhvaća i druga područja umjetnosti vezana uz nju (multimedije, film, kazalište). Studenti se upoznaju s izvanknjiževnim temeljima suvremene mađarske književnosti, pojmovima „visoke“, popularne i trivijalne književnosti (s posebnim osvrtom na hrvatsku književnost) te njihovim međusobnim vezama i utjecajima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • dati opći pregled mađarske književnosti i kulture
 • vladati terminologijom moderne mađarske književnosti, kulture
 • identificirati pojmove, sadržaje, strujanja i karakteristika moderne mađarske književnosti i kulture
 • prepoznati sličnosti i razlike u obilježjima europske i mađarske književnosti i kulture
 • identificirati rodove, žanrove, podžanrove i njihovih prepletanja

Sadržaj predmeta:

 • upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • pojam kulture, karakteristične crte mađarske kulture
 • modernizam u svjetskoj i u mađarskoj kulturi i književnosti
 • osnovne povijesne i teorijske odrednice moderne mađarske književnosti
 • književnost i film, kazalište, multimedija

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje dati opći pregled mađarske književnosti i kulture usmeni ispit
predavanje slušanje vladati terminologijom moderne mađarske književnosti, kulture usmeni ispit
predavanje slušanje identificirati pojmove, sadržaje, strujanja i karakteristika moderne mađarske književnosti i kulture usmeni ispit
predavanje, radionice slušanje, čitanje tekstova, rasprava prepoznati sličnosti i razlike u obilježjima europske i mađarske književnosti i kulture aktivnost u nastavi
radionice čitanje tekstova, rasprava identificirati rodove, žanrove, podžanrove i njihovih prepletanja aktivnost u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 15%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 0,75 25%
Usmeni ispit 2 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjena seminara (25%), ocjena aktivnosti na seminarima (15%) i ocjena iz završnog usmenog ispita (60%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali seminar i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gintli Tibor (főszerk.), Magyar irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010
 2. Kósa László (szerk.), Magyar művelődéstörténet. 10. fejezet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.
 3. Medve A. Zoltan, Tradicija, jezik, pripovijedanje. MH, Osijek, 2008. (uvodna poglavkja)
 4. Beáta Thomka, Oblikovanja. In Stjepan Lukač – Jolán Mann -  Neven Ušumović (prired.), Zastrašivanje strašila. Zagreb, Naklada MD, 2001., str. 5.-10.Gintli Tibor (főszerk.), Magyar irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

Dopunska literatura:

 1. Gintli Tibor – Schein Gábor, Az irodalom rövid története, II. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007.
 2. Grendel Lajos, A modern magyar irodalom története. Kalligram, Pozsony, 2010.
 3. Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Budapest, 1993.
 4. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.), A magyar irodalom történetei III. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: