Povijest hrvatskog iseljeništva

 

Naziv kolegija:
Povijest hrvatskog iseljeništva
Šifra ISVU:
174130
Šifra MOZVAG:
ID17
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

„Povijest hrvatskog iseljeništva“ treba pružiti određeni uvid ili "mapu" razvoja hrvatskog društva u dijaspori. Proučavati će se razlozi i tijek iseljavanja Hrvata kroz povijest te istraživati institucionalni i društveni razvoj . Na kraju predavanja i seminara studenti bi trebali imati opći, globalni uvid u povijest hrvatskog iseljeništva. Programski će se obraditi pregled razvoj hrvatske dijaspore od početaka do danas.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz kolegija student će moći:

 • kritički raspravljati o hrvatskom iseljeništvu u svijetu kroz povijest
 • definirati sadržajne elemente migracijske politike u raznim društvenim sustavima
 • posjedovati znanje o migracijama hrvatskog iseljeništva, o državnom ustrojstvu i matične zemlje (migracisjkoj politici) te putovima iseljavanja (od putovnica, do polaznih i dolaznih pomorskih luka)
 • analizirati zakone i politiku raznih zemalja u kojima se hrvatsko iseljeništvo useljavalo

Sadržaj predmeta:

Seobe Hrvata pre 1790. godine:

Raseljavanje Hrvata pred najezdom Turaka Osmanlija u 15. i 16. vijeku;

Iseljena Hrvatska u austrijskom Gradišću (Burgenlandu) i talijanskom Moliseu;

Seobe Hrvata u južnu Mađarsku, odnosno Vojvodinu i južnougarske županije;

Dubrovački Hrvati (u Americi, Aziji, Africi...);

Hrvati u Bosni; Hrvati u Humu (Hercegovini);

Baranjski Hrvati, Bački Hrvati, Banatski (Rumunjska) Hrvati, Peštanski (Tukulja) Hrvati, Gradišćanski (Zala, Vaš) Hrvati, Slovački Hrvati, Kosovski Hrvati, Hrvati u Srbiji, Hrvati Boke Kotorske;

Hrvati u srednjoeuropskim i zapadnoeuropskim zemljama;

Istaknuti Hrvati van Hrvatske – u kulturi, znanosti, vojsci... (pregled);

Iseljena Hrvatska od 1790. do 1918. godine;

Iseljeni Hrvati pod okolnostima ratova po Europi; Iseljavanje Hrvata u Ameriku (iz Dalmacije, Slavonije, Istre...) -ekonomske i političke okolnosti;

Iseljavanje Hrvata u Australiju -ekonomske i političke okolnosti;

Hrvatske kolonije u Južnoj i Sjevernoj Americi, Australiji, Aziji, Africi i Europi; Organizacija iseljene Hrvatske;

Odnosi matične Hrvatske i iseljene Hrvatske.

Seobe Hrvata posle 1918. godine:

Stvaranje Države SHS i Kraljevine SHS i seoba Hrvata (Srbija, BiH, ...); Hrvatski politički otpor između dva svjetska rata;

Seobe Hrvata u prekooceanske zemlje (Brazil, Argentina, Čile..., Kanada, SAD...) od 1922. do 1941. godine;

Iseljena Hrvatska i odnos prema Kraljevini Jugoslaviji;

Iseljena Hrvatska i odnos prema Socijalističkoj Jugoslaviji i novostvorenoj Republici Hrvatskoj;

Iseljene kolonije Hrvata u Sjevernoj Americi, u Južnoj Americi, u Australiji i Novom Zelandu, u Južnoj Africi (organizacija, kultura...) od 1945. do 2010. godine

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava kritički raspravljati o hrvatskom iseljeništvu u svijetu kroz povijest aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava definirati sadržajne elemente migracijske politike u raznim društvenim sustavima aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati znanje o migracijama hrvatskog iseljeništva, o državnom ustrojstvu i matične zemlje (migracisjkoj politici) te putovima iseljavanja (od putovnica, do polaznih i dolaznih pomorskih luka) aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava analizirati zakone i politiku raznih zemalja u kojima se hrvatsko iseljeništvo useljavalo aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Pismeni/usmeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Usmenim i pismenim načinom, seminarskim radovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova

 

 

Obavezna literatura:

 1. Većeslav Holjevac, Hrvati izvan domovine, Zagreb, 1967.
 2. Ivan Čizmić, Marin Sopta, Vlado Šakić, Iseljena Hrvatska, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Ljubomir Antić, Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914., Zagreb, 1991.
 2. Mato Tkalčević, Hrvati u Australiji, Zagreb, 1992.
 3. Jure Bogdan (ur.), Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima: (1901. - 2001.), Rim - Zagreb, 2001.
 4. Ljubomir Antić, Hrvati i Amerika, Zagreb, 2002.
 5. Božena Vranješ-Šoljan, Gradišćanski Hrvati, Zagreb, 2005.
 6. Milenko Pasinović, Hrvati u Crnoj Gori, Rijeka – Kotor, 2005.
 7. Ivan Rogić, Ivan Čizmić, Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba, Zagreb, 2011.
 8. Srećko Listeš, Emigrantska Hrvatska revija, Split, 2015.
 9. Robert Skenderović, Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije, Subotica - Slavonski Brod, 2017.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: