Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945.

 

Naziv kolegija:
Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945.
Šifra ISVU:
43233
Šifra MOZVAG:
NPI02
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je usvajanje osnova njemačke i austrijske povijesti u periodu 1848.-1945., koji je od velikog značaja za daljnji razvoj obiju država do današnjeg vremena. Nadalje, studenti trebaju naučiti i biti u stanju primijeniti osnovne povijesne pojmove.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti određene pojmove vezane uz njemačku i austrijsku povijest od 1848. do 1945. godine
 • pismeno prikazati određene teme iz njemačke i austrijske povijesti ovog razdoblja
 • usmeno prezentirati određene teme vezane uz njemačku i austrijsku povijest ovog razdoblja
 • u osnovnim crtama opisati povijesna događanja na prostoru današnje Njemačke i Austrije u razdoblju od 1848. do 1945. godine

Sadržaj predmeta:

Predmet kolegija je povijesni razvoj Austrije i Njemačke od revolucionarne 1848. do 1945. godine. Obrađuju se sljedeće tematske cjeline:

Vodeća uloga Austrije u Njemačkom savezu, prusko-austrijski rat, austro-ugarska nagodba i nastanak dvojne monarhije, njemačko-francuski rat i nastanak Njemačkog Carstva, imperijalistička politika Njemačke, Njemačka i Austrija u 1. svjetskom ratu, raspad Monarhije, Weimarska Republika, austrofašizam, nacionalsocijalizam, Drugi svjetski rat i Holocaust.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, samostalni seminarski zadatak, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, izlaganje primijeniti određene pojmove vezane uz njemačku i austrijsku povijest od 1848. do 1945. godine aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pisani seminarski rad
samostalni seminarski zadatak, konzultativna nastava analiza literature, povezivanje i zaključivanje, pohađanje konzultacija pismeno prikazati određene teme iz njemačke i austrijske povijesti ovog razdoblja pisani seminarski rad
samostalni seminarski zadatak, konzultativna nastava, usmeno izlaganje analiza literature, povezivanje i zaključivanje, pohađanje konzultacija, usmeno izlaganje usmeno prezentirati određene teme vezane uz njemačku i austrijsku povijest ovog razdoblja usmeno izlaganje
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, diskusija u osnovnim crtama opisati povijesna događanja na prostoru današnje Njemačke i Austrije u razdoblju od 1848. do 1945. godine aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Projekt/referat, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt/referat 1,25 50%
Referat 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz sudjelovanja u nastavi projekta/referata i referata, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

 

Kriteriji

93-100% = 5

85-92% = 4

77-84% = 3

69-76% = 2

Primjer izračunavanja ocjene:

Projekt/Referat = 3; Referat = 4; sudjelovanje u nastavi = 5;

Izračun ukupne ocjene = 3 x 0,5 + 4 x 0,3 + 5 x 0,2  = 3,7 . Konačna ocjena iznosi vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft - Politik. Graz, Wien, Köln: Styria 2000
 2. Stern Carola  / Heinrich A. Winkler (Hrsg.): Wendepunkte deutscher Geschichte. 1848-1945. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1994,

Dopunska literatura:

 1. Benz Wolfgang  u.a. (Hrsg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus. München 1997
 2. Domandl, Hanna.: Kulturgeschichte Österreichs. Von den Anfängen bis 1938. Wien 1992.
 3. Holzer, Gabriele: Verfreundete Nachbarn. Österreich – Deutschland. Ein Verhältnis. Wien: Verlag Kremayr & Scheriau 1995
 4. Hirschfeld Gerhard  / Gerd Krumreich / Irina Renz (Hrsg.): "Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch". Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs. Frankfurt am Main 1996
 5. Kleßmann Christoph  (Hrsg.): Nicht nur Hitlers Krieg. Der Zweite Weltkrieg und die Deutschen. Düsseldorf 1989
 6. Langewiesche, Dieter: Deutschland und Österreich: Nationswerdung und Staatsbildung in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert, München 2000
 7. Wandruska, A. u. Urbanitsch P.: Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918, Wien 1993
 8. Winkler Heinrich August: Mußte Weimar scheitern? Das Ende der Ersten Republik und die Kontinuität der deutschen Geschichte. München 1991.
 9. Zettl, Erich: Deutschland in Geschichte und Gegenwart, Ein Überblick, Ismaning: Hueber, 7. aufl., 1997
 10. Zöllner, E.: Geschichte Österreichs, Wien 1984

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: