Programi za statističku obradu podataka povijesti

 

Naziv kolegija:
Programi za statističku obradu podataka povijesti
Šifra ISVU:
59632
Šifra MOZVAG:
P604
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Stjecanje osnovnih znanja o statistici, korištenje gotovih programa za statističku obradu podataka namijenjeno studentima povijesti, primjeri obrade povijesne građe.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • definirati  osnovne statističke pojmove
  • koristiti program za statističku obradu podataka ( MS Excel)
  • samostalno kreirati tablicu i grafikon iz zadanih podataka
  • analizirati dobivene rezultate

Sadržaj predmeta:

Definicija statistike; Statističke baze podataka u povijesnim znanostima; Pristup povijesnim podacima putem Interneta; Programska potpora za statističku analizu; Analiza podataka metodama deskriptivne statistike; Uređivanje podataka; Odabrane teorijske funkcije vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable; Kovarijanca; Pojam uzorka; Odabrani nacrti uzorka; Procjenitelj parametra (pojam, odabrana teorijska svojstva); Pojam regresijske i korelacijske analize; Regresijski model;  Klasifikacija varijabli; Klasifikacija regresijskih modela; Specifikacija i analiza modela linearne regresije; Linearna korelacija: Procjena koeficijenta korelacije; Objašnjenje dobivenih podataka kao temelj za znanstveno zaključivanje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja analiza literature definirati  osnovne statističke pojmove aktivnost studenata u nastavi
radionica postavljanje i rješavanje problema koristiti program za statističku obradu podataka praktični rad
radionica izrada tablice i grafikona samostalno kreirati tablicu i grafikon iz zadanih podataka pisano izvješće
predavanje i analiza primjera aktivno sudjelovanje, samostalna analiza podataka analizirati dobivene rezultate i aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Zadaci za praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni/usmeni ispit 1,25 75%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Zadaci za praćenje 0,75 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. I. Šošić, Primijenjena statistika, Zagreb 2004.
  2. I. Šošić, Pregled formula iz statistike, Zagreb 2003.

 

Dopunska literatura:

  1. I. Šošić, V. Serdar, Uvod u statistiku, XII. izdanje, Zagreb 2002.
  2. G. F. Bamberg Baur,  Statistik, Munchen-Oldenburg 2000.
  3. Priručnici za programsku potporu SAS, Statistica, StatMaster

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prate se rezultati ispita za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju.

Ostale informacije: