Književnost migranata na njemačkom jezičnom području

 

Naziv kolegija:
Književnost migranata na njemačkom jezičnom području
Šifra ISVU:
81805
Šifra MOZVAG:
NK85
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Uvanović, Željko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti uvid u povijest književnosti migranata na njemačkom jezičnom području od 1980-ih godina,
 • pružiti uvid u teorijske osnove književnosti migranata (cultural studies, postcolonial studies),
 • upoznati studente s aktualnom književnom scenom u Njemačkoj i Austriji (dodjele nagrada, nakladnici, …)

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati stilistička obilježja djela migrantske književnosti na njemačkom govornom području
 • nabrojati istaknute predstavnike njemačke migrantske književnosti
 • odrediti stilistička te posebna nacionalna obilježja migranata u lirskim, proznim i dramskim tekstovima njemačke migrantske književnosti
 • interpretirati lirska, prozna i dramska djela njemačke migrantske književnosti u povijesnom i političkom kontekstu, usmeno i pismeno
 • razviti pozitivan odnos prema etičkim i estetskim vrijednostima sadržanima u književnim djelima njemačke migrantske književnosti

Sadržaj predmeta:

Najkasnije od 1980-ih godina takozvana je književnost migranata na njemačkom jezičnom području bitna sastavnica književnosti na njemačkom jeziku. U ovom seminaru studenti će obraditi povijest književnosti migranata od 1980-ih godina te upoznati suvremene autore i autorice i njihova djela kao i njihovo književno okruženje.

U drugom dijelu seminara studenti će održati po jedan kratak referat o određenom autoru odn. djelu.

Teme:

 • Životopis autora
 • Sadržaj djela
 • Stilistička analiza djela
 • Kakvu ulogu ima tema domovine/tuđine u tom djelu?
 • Recepcija
 • Književne nagrade

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminar rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije opisati stilistička obilježja djela migrantske književnosti na njemačkom govornom području usmeni ispit
seminar rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije nabrojati istaknute predstavnike njemačke migrantske književnosti usmeni ispit
seminar rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije odrediti stilistička te posebna nacionalna obilježja migranata u lirskim, proznim i dramskim tekstovima njemačke migrantske književnosti usmeni ispit
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, dramska prezentacija, pojedinačno čitanje tekstualnih primjera, izlaganje seminarskih radova interpretirati lirska, prozna i dramska djela njemačke migrantske književnosti u povijesnom i političkom kontekstu, usmeno i pismeno kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, seminarski rad, rasprava o izlaganim seminarskim radovima
seminar rasprava o književnim djelima razviti pozitivan odnos prema etičkim i estetskim vrijednostima sadržanima u književnim djelima njemačke migrantske književnosti usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarska raspravišta, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarska raspravišta 0,7 30%
Seminarski rad 0,7 30%
Usmeni ispit 0,9 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena je prosječna ocjena iz svih gore navedenih elemenata.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Arens, Hiltrud: ‚Kulturelle Hybridität’ in der deutschen Minoritätenliteratur der achtziger Jahre. Tübingen. 2000
 2. Müller- Funk, Wolfgang/ Wagner, Birgit: (Hrg.): Eigene und andere Fremde. Postkoloniale Konflikte im europäischen Kontext. Wien. 2004

Dopunska literatura:

Sekundarna literatura (izbor):

(Bit će osigurano korištenje literature kojom ne raspolaže germanistička biblioteka odn. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)

 1. Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg. 2006
 2. Müller- Funk, Wolfgang/ Wagner, Birgit: (Hrg.): Eigene und andere Fremde. Postkoloniale Konflikte im europäischen Kontext. Wien. 2004
 3. Müller- Funk, Wolfgang: Kulturtheorie. Einführung in Schlüsseltexte der Kulturwissenschaft. Tübingen. 2006
 4. Rösch, Heidi: Migrationsliteratur als neue Weltliteratur? IN: Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft. XXXV/2004. 1. Halbband. S.89-109
 5. Schenk, Klaus/Todorow, Almut/ Tvrdík, Milan (Hrg.): Migrationsliteratur. Schreibweisen einer interkulturellen Moderne. Tübingen und Basel. 2004
 6. Adalbert-von-Camisso-Preis der Robert Boschstiftung http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/4595.asp [Februar 2010]
 7. Schreiben zwischen den Kulturen: http://www.zentrumexil.at/index.php?id=4 [Februar 2010]

Primarna literatura (izbor):

 1. Biondi, Franco: In deutschen Küchen. Frankfurt/M. 1997
 2. Biondi, Franco/ Naoum, Yusuf/ Schami, Rafik/ Taufiq, Suleman (Hrg.): Im neuen Land. Bremen. 1980
 3. Dimitré Dinev: Die Inschrift. Wien. 2000
 4. Hadzibeganovic, Alma: zz00m: 24 Std. mix1. of me oder Penthesilea in Sarajevo. IN: Stippinger, Christa (Hrg.): schreiben zwischen den kulturen. Wien. 1997. S. 4- 27
 5. Kim, Anna: Die gefrorene Zeit. Graz. 2008
 6. Özdamar, Emine Sevgi: Mutterzunge. Hamburg. 2006
 7. Stanišić, Saša: Wie der Soldat das Grammofon repariert. München. 2006
 8. Zaimoglu, Feridun: Kanak Sprak. 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft. Hamburg. 2005

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: