Vježbe iz retoričke analize teksta

 

Naziv kolegija:
Vježbe iz retoričke analize teksta
Šifra ISVU:
59674
Šifra MOZVAG:
NJ100
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jozić, Ivana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznavanje s retoričkom teorijom i njezinom primjenom u konkretnim tekstovima;
 • prepoznavanje učinkovitosti praktične retorike u svim područjima jezične komunikacije s posebnim osvrtom na uporabne tekstove;
 • upoznavanje s retoričkim figurama te njihovo prepoznavanje u različitim tekstovima;
 • vježbanje držanja govora.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati dijelove i obilježja govora, stilske figure i cilj emitenta odgovarajućom stručnom terminologijom
 • klasificirati govor po zadanim kriterijima
 • analizirati govore primjenjujući odgovarajuća pravila
 • prepoznati retoričke elemente u tekstovima
 • koristiti odgovarajuću terminologiju prilikom opisa retoričkih figura u konkretnom jezičnom materijalu
 • samostalno održati javni govor
 • samostalno održati debatu/okrugli stol
 • vrjednovati stavove iznesene na debati/ okruglom stolu

Sadržaj predmeta:

Kolegij nudi kratko upoznavanje s poviješću retorike s osobitim osvrtom na klasičnu definiciju i zadaće ove vještine. Nakon toga slijedi proučavanje retorike iz pragmatičkoga aspekta jer je retorika od svojih početaka pa do danas uvijek bila povezana s različitim svrhama i ciljevima. Unutar ovoga dijela proučavat će se između ostaloga raščlamba govora, argumentacija, retoričke figure i tropi. Analize će se i vježbe temeljiti na uporabnim tekstovima ali i na različitim književnim tekstovima koji bi studentima trebali zorno prikazati i približiti uporabu i učinkovitost različitih stilskih sredstava. Poseban se naglasak se stavlja na samostalan i interaktivan rad studenata te njihovu aktivnu ulogu tijekom trajanja kolegija, koja bi se prije svega odnosila na vježbe posvećene tematskim blokovima.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarsko izlaganje, analiza primjera i video-materijala slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati dijelove i obilježja govora, stilske figure i cilj emitenta odgovarajućom stručnom terminologijom aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analiza primjera slušanje izlaganja, analiza i zaključivanje klasificirati govor po zadanim kriterijima aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, analiza primjera i video-materijala slušanje izlaganja, analiza analizirati govore primjenjujući odgovarajuća pravila aktivnost studenata u nastavi
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja, analiza primjera slušanje izlaganja, opažanje i zaključivanje prepoznati retoričke elemente u tekstovima aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, analiza primjera slušanje izlaganja, analiza primjera koristiti odgovarajuću terminologiju prilikom opisa retoričkih figura u konkretnom jezičnom materijalu aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
samostalni rad, samostalni istraživački zadatak samostalna i cjelovita priprema govora, simulacija samostalno održati javni govor projektna aktivnost
suradnički rad, istraživački zadatak suradnja, aktivno sudjelovanje, samostalne i cjelovite pripreme aktivnosti, simulacija samostalno održati debatu/okrugli stol projektna aktivnost
suradnički rad, istraživački zadatak suradnja, aktivno sudjelovanje, samostalne i cjelovite pripreme aktivnosti, simulacija vrjednovati stavove iznesene na debati/ okruglom stolu projektna aktivnost

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 2 70%
Pohađanje nastave 0,25 0%
Projekt 0,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjena iz projekta/ govora i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz projekta/ govora, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju

Student je ostvario ocjenu 4 iz projekta/ govora i 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (sem. x 0,3) + (isp. x 0,7).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (3 x 0,7) = 1,2 + 2,1 = 3,3 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali govor projekt i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Plett, H.: Einführung in die rhetorische Textanalyse. Helmut Buske Verlag, Hamburg, 2001.
 2. Škarić, I.: Temeljci suvremenoga govorništva. Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura:

 1. Kolmer L./Rob-Santer C.: Studienbuch Rhetorik. Schöningh UTB, Paderborn – München – Wien – Zürich, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: