Fonetika i fonologija mađarskog jezika

 

Naziv kolegija:
Fonetika i fonologija mađarskog jezika
Šifra ISVU:
101606
Šifra MOZVAG:
MAP117
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su upoznati studente s mađarskim fonetskim i fonološkim sustavom, objasniti njegove principe djelovanja. Uz pomoć prikaza konkretnih problema, upoznati studente s metodama i postupcima ovladavanja fonetskim sustavom mađarskog jezika kao i metodama proučavanja suvremene fonetike i fonologije. Na vježbama iz fonetike cilj je usvojiti pravilan izgovor mađarskih glasova te kroz razne fonološke vježbe ovladati širokim spektrom i posebnostima mađarskog sustava otvornika i udvojenih zatvornika. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati pojam fonetike i fonologije
 • opisati osnovne značajke tih grana jezikoslovlja
 • opisati mađarski fonološki sustav
 • prepoznati izgovorne razlike unutar skupina otvornika i zatvornika
 • opisati glasovne promjene koje nastaju pri izgovoru
 • definirati dinamičnu fonologiju
 • objasniti na primjerima njezina glavna pravila
 • navesti tipove osnova u mađarskom jeziku i glasovne promjene prilikom dodavanja nastavaka

Sadržaj predmeta:

Uvod u problematiku fonetike i fonologije. Fonem, fon, alofon. Fonološki sustav suvremenoga mađarskoga standardnog jezika. Pismo i govor kao dva pojavna oblika jezika, predmeti istraživanja fonetike i fonologije i njihovo mjesto među ostalim gramatičkim disciplinama, povijest mađarske fonetike i fonologije; fonetski opis: zvuk i glas, fiziološke osnove govora, artikulacijska i akustička fonetika, distinktivna obilježja fonema, kombinatorika; glas i njegov zapis. Organi koji sudjeluju u nastajanju glasa i proces nastajanja glasa. Izgovor mađarskih zatvornika i njihova razlikovna obilježja. Izgovor mađarskih otvornika i njihova razlikovna obilježja. Paradigmatski sustav fonema mađarskog jezika. Zamjene glasova. Vrste jednačenja glasova. Osnove dinamične fonologije, utvrđivanje pravila. Suprasegmentalni elementi. Tipovi osnova riječi u mađarskom jeziku. Promjene prilikom dodavanja nastavaka. Osnove fonologije mađarske rečenice: akcent(i) u rečenici, intonacija, ostala suprasegmentalna obilježja (jačina, pauze, tempo, ritam); usporedba hrvatskoga i mađarskoga glasovnog sustava i osnovnih fonoloških pravila, komparativna fonologija hrvatske i mađarske rečenice (glavne sličnosti i razlike). Na temelju raznih fonoloških vježba usvajanje pravilnog izgovora glasova.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava definirati pojam fonetike i fonologije aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, vježbanje opisati osnovne značajke tih grana jezikoslovlja aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, vježbanje opisati mađarski fonološki sustav aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, vježbanje prepoznati izgovorne razlike unutar skupina otvornika i zatvornika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, vježbanje, ponavljanje opisati glasovne promjene koje nastaju pri izgovoru aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera i uvježbavanje definirati dinamičnu fonologiju aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera i uvježbavanje objasniti na primjerima njezina glavna pravila aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, vježbanje, ponavljanje navesti tipove osnova u mađarskom jeziku i glasovne promjene prilikom dodavanja nastavaka aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Kontinuirana provjera znanja 0,8 40%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Usmeni ispit 1,1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz testova i kolokvija (40%), ocjene za zadatke na nastavi (10%) te završni usmeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja (redoviti testovi, vježbe na praktičnoj nastavi i dva kolokvija) postigao je 60%; (2) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya, Osiris Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
 2. Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. (könyvtár)
 3. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar Kiadó. Budapest. 2000; 86-87.p.; 122-123.p.
 4. Vuletić, Branko. Lingvistika govora. Zagreb: FFPress, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Kassai Ilona: A fonetikai háttér. In: Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan I. Fonológia. Bp., 1994. 581–665.
 2. Siptár Péter (szerk.), Szabálytalan fonológia. Bp., 2001.
 3. Szilágyi N. Sándor, Világunk, a nyelv. Bp., 2000. 11–73.
 4. Telegdi Zsigmond, Fonetika. Fonológia. In: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp. 129–139.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: