Uvod u znanost o književnosti

 

Naziv kolegija:
Uvod u znanost o književnosti
Šifra ISVU:
101605
Šifra MOZVAG:
MAP118
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta objasniti pojam književne znanosti, prikazati različite škole teorije književnosti od početka do danas s posebnim naglaskom na važnije sastavnice književnosti: na autora, teksta i čitatelja. Kolegij daje uvid i u kontekstulni okvir književnosti, u percepciju i recepciju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati osnovne značajke i obilježja književnog sustava
 • prepoznati pravce i grane znanosti
 • definirati glavne pojmove književne znanosti
 • razmatrati pojedine razlike između njihovih metoda
 • demonstrirati književnu terminologiju kroz primjere
 • analizirati osnovnu književno0znanstvenu logiku

Sadržaj predmeta:

Osnovni okvir književnosti. Povijest i književna terminologija. Književne vrste i njezine primjene. Povijesne promjene: namjera autora, autorska prava. Povijest knjige. Tekstualno-filološki problemi. (Post)moderni oblici. Knjižnice i pravila evidentiranja. Retoričke i stilske značajke književnog izražavanja. Participacija autora i čitatelja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja sustavno opažanje, slušanje izlaganja opisati osnovne značajke i obilježja književnog sustava aktivnost studenata u nastavi i usmeni ispit
predavanja sustavno opažanje, slušanje izlaganja prepoznati pravce i grane znanosti aktivnost studenata u nastavi i usmeni ispit
predavanja sustavno opažanje, slušanje izlaganja definirati glavne pojmove književne znanosti aktivnost studenata u nastavi i usmeni ispit
predavanja analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje razmatrati pojedine razlike između njihovih metoda aktivnost studenata u nastavi i usmeni ispit
predavanja učenje po modelu, analiza literature demonstrirati književnu terminologiju kroz primjere aktivnost studenata u nastavi i usmeni ispit
predavanja analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje analizirati osnovnu književno0znanstvenu logiku aktivnost studenata u nastavi, kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 3,3 100%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir dva kolokvija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni uvjeta: tijekom nastave bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Zdenko Škreb −Ante Stamać: Uvod u književnost,Globus, Zagreb, 1998.
 2. Irodalom, irodalomtudomány, irodalomi elemzés,           
 3. Lábadi Zsombor: Irodalom, beszéd, szöveg. Pragma-Huncro. Osijek, 2011.

 

Dopunska literatura:

 1. Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
 2. Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába (ur.Hargittay Emil), Universitas Kiadó, Budapest, 2003. 9-22.
 3. A magyar irodalom filológiája,
 4. Irodalmi fogalmak kisszótára (ur.Bárdos László, Szabó B. István, Vasy Géza), Korona Kiadó, Budapest, 1996.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: