Povijest i kultura Mađara

 

Naziv kolegija:
Povijest i kultura Mađara
Šifra ISVU:
95725
Šifra MOZVAG:
MAP116
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
0
0
0
Lovaš, Eldina
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati se s mađarskom poviješću i kulturom od najstarijih vremena do danas.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati  povijest i kulturu Mađara
 • ocijeniti dugogodišnji zajednički život Mađara i Hrvata
 • nabrojati  neke osnovne karakteristike mađarskog političkog i duhovnog života
 • procijeniti Mađarsku povijest i kulturu od najstarijih vremena do danas

Sadržaj predmeta:

Povijest Mađara od najstarijih vremena – geneza i seoba mađarskog naroda. Ostvarenje Kraljevine Mađarske. Mađarska za vrijememe Arpadovića. Borba protiv Turaka. Rascjepljenje Kraljevine Mađarske. Pod turskom vlašću. Kneževina Erdelj. Reformacija i humanizam. Doba obnove nakon Turaka (1686.-1765.). Rađanje građanske države (1765.-1830.). Formiranje nacije i osamostaljenje (1830.-1867.). Borba brotiv Habsburskog absolutizma. Nacionalni preporod  i doba reforma. Revolucija 1848./1849. Vrijeme dualizma i prvi svijetski rat. Razvoj i stvaranje građanstva nakon Nagodbe (1867.-1890.). Doba procvata i unutarnjih napetosti (1980.-1918.). Mađarska i Trianonski mir (1918.-1945.). Sovjetsko doba (1945.-1990.). Promjena režima u Mađarskoj (1990.-1995.). Mogućnosti i perspektive u okvirima Europske unije (2004.).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati  povijest i kulturu Mađara aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature ocijeniti dugogodišnji zajednički život Mađara i Hrvata aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje nabrojati  neke osnovne karakteristike mađarskog političkog i duhovnog života aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
seminarsko izlaganje, diskusija suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza procijeniti Mađarsku povijest i kulturu od najstarijih vremena do danas seminarski rad/esej, prezentacija, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,5 20%
Pismeni ispit 2,5 80%
Pohađanje nastave 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjena kontinuiranog praćenja i ocjena iz završnog pismenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena kontinuiranog praćenja, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis ako bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Romsics Ignác: Magyarország története. Akadémia Kiadó Budapest, 2007.
 2. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Holnap Kiadó, 2006.
 3. Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Holnap Kiadó, 2003.
 4. Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás. Holnap Kiadó, 2001.

Dopunska literatura:

 1. Romsics Ignác: Magyarország története a 20. században. Osiris Kiadó, 2005.
 2. Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Bp.
 3. Magyar Kódex I-VI. Budapest, 2001
 4. Magyarország történeti kronológiája I–IV. Akadémiai Kiadó, Bp., 1983.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: