Uvod u jezikoslovlje za hungarologe

 

Naziv kolegija:
Uvod u jezikoslovlje za hungarologe
Šifra ISVU:
95724
Šifra MOZVAG:
MAP111
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovoga kolegija studentima dati uvod u teorijske i metodološke temelje jezikoslovlja s naglaskom na ugrofinsku jezičnu skupinu te ih upoznati s osnovnim pojmovima i predmetom istraživanja lingvistike. Studentima će se kontrastivno prikazati sustav aglutinativnih i fleksijskih jezika te obraditi temeljni lingvistički pojmovi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • samostalno prepoznati gramatičke razlike mađarskog i hrvatskog jezika
 • obrazložiti razlike u jezičnim opisima i granama jezikoslovlja
 • identificirati osnovne fonetske, fonološke, morfološke, tvorbene, sintaktičke i pravopisne razlike mađarskoga i ostalih jezika
 • samostalno identificirati osnovne karakteristike aglutinativnih i fleksijskih jezika
 • definirati značenja gramatičkih odrednica

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij predstavlja uvod u teorijske i metodološke temelje jezikoslovlja s naglaskom na ugrofinsku jezičnu skupinu. Studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima i predmetom istraživanja lingvistike. U kolegiju se daje pregled sljedećih područja: fonetika i fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika, leksikologija, sociolingvistika, pragmalimgvistika, računalna i korpusna lingvistika, primijenjena lingvistika.

Teme koje se obrađuju su: jezik i njegova uloga u društvu, komunikacija, komunikacijska kompetencija, jezik kao sustav znakova, denotativno i konotativno značenje jezičnoga znaka, promjene u jeziku, tipologija jezika, arealne razlike mađarskoga jezika, kratki povijesni pregled razvoja mađarskoga jezika i njegove varijante, položaj mađarskog jezika u odnosu na druge jezike u Karpatskom bazenu, jezična srodnost, normativna i deskriptivna gramatička terorija, teorija valentnosti, generativna teorija, kognitivna i kontaktna lingvistika, aglutinativni i fleksijski jezici.

Obrađuju se pitanja leksika s naglaskom na mađarski jezik, proširenje leksika, međujezično posuđivanje, tipovi rječnika, jezični činovi, implikature.   

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, rasprava samostalno prepoznati gramatičke razlike mađarskog i hrvatskog jezika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, rasprava obrazložiti razlike u jezičnim opisima i granama jezikoslovlja aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza primjera, aktivno sudjelovanje identificirati osnovne fonetske, fonološke, morfološke, tvorbene, sintaktičke i pravopisne razlike mađarskoga i ostalih jezika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava aktivno sudjelovanje, analiza primjera samostalno identificirati osnovne karakteristike aglutinativnih i fleksijskih jezika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava aktivno sudjelovanje, analiza primjera definirati značenja gramatičkih odrednica aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,55 10%
Pismeni ispit 1,3 90%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi (10%) te završni pismeni ispit (90%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Glovacki-Bernardi/Kovačec/Mihaljević/Halwachs/Sornig/Penzinger/Schrodt, 2001. Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Dezső László: Tipológiai vizsgálatok, Hungarológia Intézet, Újvidék, 1971.
 3. Giesswein Sándor: Az összehasonlító nyelvészet fő problémái, Győr, 1890.

Dopunska literatura:

 1. Antal László A világ nyelvei, Budapest, Gondolat, 1970.
 2. Areális nyelvészeti tanulmányok (uredio i napisao predgovor: Balázs János), Tankönyvkiadó, Budapest, 1983
 3. Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai, Budapest, Universitas, 2003.
 4. David Crystal: A nyelv enciklopédiája, Osiris, Budapest, 2003.
 5. Fejér Ádám, Bognár Ferenc, H. Tóth Imre, Bibok Károly (szerk.) Magyarok és szlávok, JATE           Szláv Filológiai Tanszéke, Szeged, 1993.
 6. Hock, Hans Henrich: Language history, language change, and language relationship : An introduction to historical and comparative linguistics, 2. rev. ed. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, cop. 2009.
 7. Hrvati i Mađari u svjetlu prozimanja kultura i jezika: Priopcenja hrvatskih sekcija III. međunarodnog slavističkog skupa pod naslovom "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika": Pečuh, 26-27. travnja 1996 / [uredio Stjepan Blazetin], Hrvatski znanstveni zavod, Pečuh, 1996.
 8. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Budapest.2000. 20-25.p. 
 9. Ranko Matasović: Uvod u poredbenu lingvistiku, Matica hrvatska, Zagreb 2001.
 10. Roman Jakobson: O jeziku; priredile Linda R. Waugh, Monique Monville-Burszon; s engleskoga preveo Damjan Lalović, Biblioteka Thesaurus, Zagreb, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: