Semantika

 

Naziv kolegija:
Semantika
Šifra ISVU:
174729
Šifra MOZVAG:
HK64
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tanacković Faletar, Goran
30
0
0
Kostanjevac, Domagoj
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s raznorodnim aspektima proučavanja značenjskih odnosa u jeziku uvodeći ih u različite tradicionalne i suvremene teorijske okvire unutar kojih se ti odnosi mogu rasvijetliti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razumjeti kako tradicijsku tako i suvremenu znanstvenu terminologiju kojom su pokriveni različiti aspekti jezičnoga značenja,
 • razlikovati relevantne tradicijske i suvremene teorijske pristupe problematici jezičnoga značenja,
 • kritički analizirati različite teorijske pristupe s obzirom na temeljne sličnosti i razlike,
 • analizirati uzročno posljedičnu povezanost različitih teorijskih prisupa, tj. osvijestiti njihov kronološki slijed,
 • analizirati konkretne jezične činjenice sa semantičkoga gledišta,
 • metodološki jasno argumentirati svoje stavove i rješenja na temelju stečenih teorijskih znanja.

Sadržaj predmeta:

Kolegij uvodi studente u složena pitanja značenja, i to 1) na razini leksema odnosno riječi, 2) na razini strukture vokabulara odnosno na paradigmatskoj razini i 3) na razini odnosa semantike i sintakse odnosno na sintagmatskoj razini. Obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija i antonimija te tradicionalni teorijski pristupi poput komponencijalne analize i teorije polja. Posebna se pažnja posvećuje složenosti odnosa semantike i sintakse, i to kroz raščlambu različitih suvremenih, kako formalnih tako i funkcionalnih, teorijskih pristupa gramatičkom opisu, ali i kroz analizu i opis specifičnih gramatičkih kategorija, poput, primjerice, kategorije rečeničnoga subjekta ili padežnoga kodiranja u hrvatskome jeziku, u svjetlu njihove značenjske determiniranosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje u raspravi razumjeti kako tradicijsku tako i suvremenu znanstvenu terminologiju kojom su pokriveni različiti aspekti jezičnoga značenja aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
aktivno sudjelovanje u raspravi, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje i zaključivanje razlikovati relevantne tradicijske i suvremene teorijske pristupe problematici jezičnoga značenja aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
aktivno sudjelovanje u raspravi, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje i zaključivanje kritički analizirati različite teorijske pristupe s obzirom na temeljne sličnosti i razlike aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
ocjena seminarskoga rada
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
aktivno sudjelovanje u raspravi, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje i zaključivanje analizirati uzročno posljedičnu povezanost različitih teorijskih prisupa, tj. osvijestiti njihov kronološki slijed aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
ocjena seminarskoga rada
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
aktivno sudjelovanje u raspravi, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje i zaključivanje analizirati konkretne jezične činjenice sa semantičkoga gledišta aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
ocjena seminarskoga rada
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
aktivno sudjelovanje u raspravi, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje i zaključivanje metodološki jasno argumentirati svoje stavove i rješenja na temelju stečenih teorijskih znanja aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
ocjena seminarskoga rada

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 0,8 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena seminarskoga rada, ocjena iz kolokvija i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, 30% konačne ocjene čini ocjena iz kolokvija, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, polaganje dvaju kolokvija, seminarski rad, pismeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Geoffrey N. Leech, Semantics, Penguin, Harmondsworth, 1978.
 2. John Lyons, Semantics, vol. I., Cambridge University Press, Cambridge, 1977.
 3. Frank R. Palmer, Semantics – A New Outline, Cambridge University Press, Cambridge, 1976.

Dopunska literatura:

 1. John Lyons, Language, Meaning and Context, Fontana, London, 1981.
 2. John Lyons, Linguistic Semantics, An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: