Jezične vježbe mađarskog jezika 1

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe mađarskog jezika 1
Šifra ISVU:
95727
Šifra MOZVAG:
MAP112
ECTS:
8
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kišpeter, Hajnalka
0
60
0
Walko, Adam
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s primarnim vokabularom, osnovama mađarske gramatike, pravilima izgovora i pisanja, razviti osnovne komunikacijske sposobnosti studenata na mađarskom jeziku u jezičnim djelatnostima govorenja i pisanja, upoznati ih s ključnim razlikama između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati sadržaj jednostavnih pisanih i usmenih tekstova na mađarskom jeziku
 • voditi jednostavan razgovor na mađarskom jeziku u vezi s poznatim, svakodnevnim aktivnostima i situacijama
 • upotrijebiti osnovne formulaične izraze u razgovoru
 • primijeniti osnovni vokabular i jednostavne glagolske oblike u usmenim i pisanim oblicima jezičnih aktivnosti.
 • prepoznati ključne razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava

Sadržaj predmeta:

Kolegij je koncipiran kao uvod u mađarski jezik za studente mađarskog jezika i književnosti. Teme koje se obrađuju su: abeceda mađarskog jezika; izgovor i pisanje; tematske skupine riječi (nazivi dana, mjeseci, brojevi, države, narodi itd.); imenice: jednina, množina, akuzativ; posvojni oblici; zamjenice; glagoli: prezent, futur, perfekt, konjugacija, infinitiv, imperativ.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava prepoznati sadržaj jednostavnih pisanih i usmenih tekstova na mađarskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) voditi jednostavan razgovor na mađarskom jeziku u vezi s poznatim, svakodnevnim aktivnostima i situacijama seminarski rad, prezentacija, esej, aktivnost studenata na nastavi, kontinuirana provjera napretka
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) upotrijebiti osnovne formulaične izraze u razgovoru aktivnost studenata u nastavi
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) primijeniti osnovni vokabular i jednostavne glagolske oblike u usmenim i pisanim oblicima jezičnih aktivnosti aktivnost studenata u nastavi
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, učenje po modelu, analiza literature prepoznati ključne razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirano praćenje napretka, Pohađanje nastave, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,4 10%
Kontinuirano praćenje napretka 1,5 40%
Pohađanje nastave 3,1 0%
Usmena prezentacija 2 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 89% održanih nastavnih sati, i ako je zadovoljio kriterije kontinuiranog praćenja napretka.

Kontinuirano praćenje napretka prati razvoj jezičnih kompetencija (vokabular, gramatika i pravopis) iz tjedna u tjedan tijekom semestra. Kontinuirano praćenje napretka se provodi bez prethodne najave u usmenom i pismenom obliku. Na kraju semestra studenti moraju održati usmenu prezentaciju iz usmenih tema međunarodno priznatog ECL sustava na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Görbe T.-Szita Sz.: Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó Zrt., 2009.
 2. Szita Sz.; Pelcz K. – MagyarOK A1+, Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központ, 2013.

Dopunska literatura:

 1. Durst P.: Lépésről lépésre magyarul, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
 2. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Magyar-Horvát Szótár/Mađarsko-hrvatski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 3. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Horvát-Magyar Szótár/Hrvatsko.mađarski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 4. Gyöngyösi Lívia; Hetesy Bálint: Jó reggelt! KKM Oktatási és Rekreációs Kft., átdolgozott kiadás, Budapest, 2019.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: