Komunikacijske vježbe 1

 

Naziv kolegija:
Komunikacijske vježbe 1
Šifra ISVU:
85086
Šifra MOZVAG:
MAPI15
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
0
0
0
Kolić, Marko
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je osposobiti studenate za usmenu i pismenu uporabu mađarskog jezika te im pružiti potrebno leksičko i gramatičko znanje za praćenje kolegija na mađarskom jeziku kao i za aktivno  sudjelovanje u nastavi studija, također upoznati studente sa strukturom i logikom mađarskog jezika kako bi se mogli kreativno koristiti njime u komunikaciji s izvornim govornicima

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • upotrebljavati usvojeni vokabular u usmenoj komunikaciji
 • konstruirati proširene i složene rečenice u pisanoj formi
 • izvještavati u usmenoj formi o svakodnevnim temama
 • konstruirati opširan, jasan tekst o svakodnevnim temama te onima vezanima uz studij, zanimanje i posao

Sadržaj predmeta:

Kolegij obrađuje komunikacijske teme i situacije, posebno tekstove u razgovornom stilu te književni jezik i publicistički stil. Tijekom semestra obrađuju se različite teme usmeno i pisano, utvrđuje se gramatika s posebnim naglaskom na sintaksi te se obraća pozornost na kreativnu uporabu jezika putem specifičnih usmenih i pismenih vježbi. Intenzivno se koriste autentični  audiovizualni materijali. Čitaju se novinski članci i kraća književna djela

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, grupna rasprava, diskusija sustavno opažanje i zaključivanje, aktivno sudjelovanje upotrebljavati usvojeni vokabular u usmenoj komunikaciji aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava, diskusija sustavno opažanje i zaključivanje, aktivno sudjelovanje konstruirati proširene i složene rečenice u pisanoj formi aktivnost studenata u nastavi, usmeni i pismeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava, diskusija sustavno opažanje i zaključivanje, aktivno sudjelovanje izvještavati u usmenoj formi o svakodnevnim temama aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava, diskusija sustavno opažanje i zaključivanje, aktivno sudjelovanje konstruirati opširan, jasan tekst o svakodnevnim temama te onima vezanima uz studij, zanimanje i posao aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 30%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

kontinuirana provjera znanja – 70 % bodova.

aktivnost u nastavi (izvršenje zadataka na nastavi i izvan nje) – 30 % bodova

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 3 iz kontinuirane provjere i 5 iz aktivnosti na nastavi. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (kon. x 0,7) + (akt. x 0,3).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(3 x 0,7) + (5 x 0,3) = 2,1 + 1,5 = 3,6 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati. (2) tijekom nastave predao je sve zadatke koje je potrebno samostalno riješiti i zadovoljio minimalnim uvjetima postavljenim za taj zadataka

 

 

Obavezna literatura:

 1. Durst P.: Lépésről lépésre magyarul, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
 2. Görbe T.-Szita Sz.: Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó Zrt., 2009.
 3. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Magyar-Horvát Szótár/Mađarsko-hrvatski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 4. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Horvát-Magyar Szótár/Hrvatsko.mađarski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 5. Kiss G.-Molnár I.: Jó szórakozást magyarul!, Molilla Könyv, 2009.
 6. Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

 

Dopunska literatura:

 1. Durst Péter: Lépésenként magyarul, Második lépés - Első lépés Tankönyv II. SZTE Hungarológia Központ, 2004.
 2. Durst Péter: Lépésenként magyarul. Nyelvtani feladatok haladóknak. SZTE Hungarológia Központ, 2004.
 3. Helyesírási kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: