Pismeno izražavanje II

 

Naziv kolegija:
Pismeno izražavanje II
Šifra ISVU:
46329
Šifra MOZVAG:
NJ72
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznavanje karakteristika različitiha vrsta tekstova
 • kritičko bavljenje jednom temom
 • logičko povezivanje argumenata
 • upotreba jezičnih sredstava koja su za tu svrhu neophodna
 • stjecanje sigurnosti u kreativnoj uporabi jezika

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • kritički obraditi temu za referat
 • argumentirati svoj stav prema određenoj temi
 • logički povezivati argumente
 • pravilno primjenjivati jezična sredstva potrebna za logičko strukturiranje teme

Sadržaj predmeta:

Obrada kritičkih i slobodnih vrsta tekstova

Teorijski uvod i vježbe pisanja sljedećih vrsta tekstova:

Rasprava

Književna kritika

Filmska kritika

Esej

Kreativno pisanje. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, radionica, rasprava vježbe čitanja i analize teksta/audio i/ili video-materijala te usmenog i pismenog izražavanja, samostalno korištenje literature kritički obraditi temu za referat praćenje aktivnosti na nastavi, izvršavanje pismenih i usmenih zadataka (na nastavi kao i domaćih zadataka), pismeni kolokviji
vježbe, radionica, rasprava vježbanje i primjena jezičnih sredstava, vježbanje pismenog izražavanja argumentirati svoj stav prema određenoj temi praćenje aktivnosti na nastavi, izvršavanje pismenih i usmenih zadataka (na nastavi kao i domaćih zadataka), pismeni kolokviji
vježbe, radionica, rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, vježbanje i primjena jezičnih sredstava logički povezivati argumente praćenje aktivnosti na nastavi, izvršavanje pismenih i usmenih zadataka (na nastavi kao i domaćih zadataka), pismeni kolokviji
vježbe, radionica, rasprava vježbanje i primjena jezičnih sredstava, vježbanje pismenog izražavanja pravilno primjenjivati jezična sredstva potrebna za logičko strukturiranje teme praćenje aktivnosti na nastavi, izvršavanje pismenih i usmenih zadataka (na nastavi kao i domaćih zadataka), pismeni kolokviji

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni sastavi, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni sastavi 2,25 100%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti tijekom semestra pišu tri teksta (različite tekstne vrste). Sve tri ocjene uzimaju se u obzir u oblikovanju konačne ocjene, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Brenner, Gerd: Kreatives Schreiben. Ein Leitfaden fuer die Praxis.1990
 2. Kast, Bernd: Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12 des GI und der GHS Kassel, München und Berlin: Langenscheidt 1999
 3. Kruse / Jakobs / Ruhmann (Hg.): Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule,1999
 4. Lieber, Maria / Posset, Jürgen (Hg.):Texte schreiben im Germanistik-Studium,1988
 5. Märtin, Doris: Erfolgreich texten! Die besten Techniken und Strategien, 1998
 6. Schwarz, Jürgen: Aufsatz schreiben lernen. Formen, Gliederung, Sprache, Stil

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: