Jezične vježbe mađarskog jezika 4

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe mađarskog jezika 4
Šifra ISVU:
126111
Šifra MOZVAG:
MAP212
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Walko, Adam
0
30
0
Fehir, Adela
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija osposobiti studenate za usmeno i pismeno služenje mađarskim jezikom te pružiti im potrebno leksičko i gramatičko znanje za praćenje kolegija na mađarskom jeziku kao i za aktivno  sudjelovanje u istima. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • uspješno sudjelovati u komunikaciji
 • slagati proširene i složene rečenice
 • izraziti se u pisanoj formi
 • primijeniti pisani i izgovoreni tekst
 • sastaviti jednostavne tekstove u pisanom i usmenom obliku
 • voditi razgovor o svakodnevnim temama na mađarskom jeziku
 • opisati razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava na svim jezičnim razinama

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju naglasak stavlja na razvoj jezične kompetencije, na uvježbavanje gramatičkih struktura mađarskog jezika (određena i neodređena glagolska konjugacija, eliptična rečenica, imperativ itd.) te na proširenje vokabulara s posebnim osvrtom na jezične elemente kao što su kolokacije, prepozicijske fraze, idiomatski izričaji i sl. Intenzivno se radi na uvježbavanju i razvijanju svih jezičnih vještina – receptivnih - slušanja i čitanja te produktivnih – govorenja i pisanja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava. uspješno sudjelovati u komunikaciji aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera,  grupna rasprava sustavno opažanje, analiza literature, analiza primjera (i uvježbavanje) slagati proširene i složene rečenice aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera,  grupna rasprava sustavno opažanje, analiza literature, analiza primjera (i uvježbavanje) izraziti se u pisanoj formi aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera,  grupna rasprava sustavno opažanje, analiza literature, analiza primjera (i uvježbavanje) primijeniti pisani i izgovoreni tekst aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera,  grupna rasprava sustavno opažanje, analiza literature, analiza primjera (i uvježbavanje) sastaviti jednostavne tekstove u pisanom i usmenom obliku aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava analiza primjera (i uvježbavanje) voditi razgovor o svakodnevnim temama na mađarskom jeziku aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza opisati razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava na svim jezičnim razinama samostalno istraživanje, aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad/esej, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 10%
Kontinuirana provjera znanja 1,6 40%
Pohađanje nastave 2,4 0%
Usmeni ispit 1,6 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz testova i kolokvija (40%), ocjene za zadatke na nastavi (10%) te završni usmeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja (redoviti testovi i dva kolokvija) postigao je 60%; (2) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Görbe T.-Szita Sz.: Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó Zrt., 2009.
 2. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Magyar-Horvát Szótár/Mađarsko-hrvatski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 3. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Horvát-Magyar Szótár/Hrvatsko.mađarski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 4. Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Dopunska literatura:

 1. Durst P.: Lépésről lépésre magyarul, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
 2. Erdős J.-Prileszky Cs.: Halló, itt Magyarország!, Akadémiai Kiadó Zrt., 2010.
 3. Juhasz G.-Kovács J.: Lako i brzo mađarski, Forum, Novi Sad, 1979.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: