Jezične vježbe mađarskog jezika 4

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe mađarskog jezika 4
Šifra ISVU:
126111
Šifra MOZVAG:
MAP212
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Uspješno položeni ispit iz kolegija Jezične vježbe 2
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Walko, Adam
0
60
0
Kišpeter, Hajnalka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija osposobiti studenate za usmeno i pismeno služenje mađarskim jezikom te pružiti im potrebno leksičko i gramatičko znanje za praćenje kolegija na mađarskom jeziku kao i za aktivno  sudjelovanje u istima. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • uspješno sudjelovati u komunikaciji
 • slagati proširene i složene rečenice
 • izraziti se u pisanoj formi
 • primijeniti pisani i izgovoreni tekst
 • sastaviti jednostavne tekstove u pisanom i usmenom obliku
 • voditi razgovor o svakodnevnim temama na mađarskom jeziku
 • opisati razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava na svim jezičnim razinama

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju naglasak stavlja na razvoj jezične kompetencije, na uvježbavanje gramatičkih struktura mađarskog jezika (određena i neodređena glagolska konjugacija, eliptična rečenica, imperativ itd.) te na proširenje vokabulara s posebnim osvrtom na jezične elemente kao što su kolokacije, prepozicijske fraze, idiomatski izričaji i sl. Intenzivno se radi na uvježbavanju i razvijanju svih jezičnih vještina – receptivnih - slušanja i čitanja te produktivnih – govorenja i pisanja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava prepoznati sadržaj jednostavnih pisanih i usmenih tekstova na mađarskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) voditi jednostavan razgovor na mađarskom jeziku u vezi s poznatim, svakodnevnim aktivnostima i situacijama seminarski rad, prezentacija, esej, aktivnost studenata na nastavi, kontinuirana provjera napretka
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) upotrijebiti osnovne formulaične izraze u razgovoru aktivnost studenata u nastavi
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera  (i uvježbavanje) primijeniti osnovni vokabular i jednostavne glagolske oblike u usmenim i pisanim oblicima jezičnih aktivnosti aktivnost studenata u nastavi
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, učenje po modelu, analiza literature prepoznati ključne razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirano praćenje napretka, Pohađanje nastave, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,4 10%
Kontinuirano praćenje napretka 1,5 40%
Pohađanje nastave 3,1 0%
Usmena prezentacija 2 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 89% održanih nastavnih sati, i ako je zadovoljio kriterije kontinuiranog praćenja napretka.

Kontinuirano praćenje napretka prati razvoj jezičnih kompetencija (vokabular, gramatika i pravopis) iz tjedna u tjedan tijekom semestra. Kontinuirano praćenje napretka se provodi bez prethodne najave u usmenom i pismenom obliku. Na kraju semestra studenti moraju održati usmenu prezentaciju iz usmenih tema međunarodno priznatog ECL sustava na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Görbe T.-Szita Sz.: Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó Zrt., 2009.
 2. Szita Sz.; Pelcz K. – MagyarOK B1+, Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központ, 2016.

Dopunska literatura:

 1. Durst P.: Lépésről lépésre magyarul, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
 2. Durst P.: Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : magyar nyelvtani feladatok haladóknak, Szegedi Tudományegyetem, 2012. 
 3. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Magyar-Horvát Szótár/Mađarsko-hrvatski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 4. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Horvát-Magyar Szótár/Hrvatsko.mađarski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: