Konverzacijske vježbe II

 

Naziv kolegija:
Konverzacijske vježbe II
Šifra ISVU:
43003
Šifra MOZVAG:
NJ62
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berkec, Silvija
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Razvijanje sposobnosti usmene komunikacije u različitim situacijama na poslu učenjem i primjenom specifičnih jezičnih sredstava i oblika ophođenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pravilno se izražavati pri pozdravljanju, oslovljavanju, predstavljanju sebe i drugih osoba
 • pravilno se izražavati u različitim situacijama (molba, zahvala, isprika, prenošenje obavijesti trećoj osobi)
 • informirati (se) o cijeni, mjerama, težini, ambalaži, materijalu, rokovima i načinu isporuke i plaćanja
 • formulirati jednostavan upit, narudžbu, prigovor/reklamaciju, opomenu, promjenu termina/rokova
 • opisati put do nekog odredišta
 • obaviti rezervaciju smještaja, ulaznica i sl.
 • napisati tabelaran životopis

Sadržaj predmeta:

(Poglavito usmena) komunikacija u poslovnim situacijama (obilježja, načini ophođenja, jezična sredstva).

 

U igrama po ulogama («roleplay») vježba se razgovor u raznim poslovnim prigodama:

oslovljavanje,

pozdravljanje pri dolasku/susretu i odlasku,

predstavljanje sebe i drugih,

poslovno telefoniranje,

molba, zahvala, isprika, promjena termina, prenošenje obavijesti trećoj osobi,

ugovaranje termina,

traženje i davanje informacija (cijene, mjere i težina, ambalaža, materijali, rokovi i načini plaćanja, slanje/transport)

opis puta do tvrtke i sl.

opisivanje tvrtke i djelatnosti,

predstavljanje i usporedba proizvoda,

upit, narudžba, prigovor i reklamacija, opomena,

životopis.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
zadatak čitanja i analize primjera, korištenje i analiza audio- i video-materijala, usmene i pismene vježbe, modeliranje ponašanja razgovor/dijaloška metoda, simulacija, postavljanje i rješavanje problema, usmeno izražavanje pravilno se izražavati pri pozdravljanju, oslovljavanju, predstavljanju sebe i drugih osoba aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka, pismeni kolokvij
zadatak čitanja i analize primjera, korištenje i analiza audio- i video-materijala, usmene i pismene vježbe, modeliranje ponašanja razgovor/dijaloška metoda, simulacija, postavljanje i rješavanje problema, usmeno izražavanje pravilno se izražavati u različitim situacijama (molba, zahvala, isprika, prenošenje obavijesti trećoj osobi) aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka, pismeni kolokvij
zadatak čitanja i analize primjera, korištenje i analiza audio- i video-materijala, usmene i pismene vježbe, modeliranje ponašanja razgovor/dijaloška metoda, simulacija, postavljanje i rješavanje problema, usmeno izražavanje informirati (se) o cijeni, mjerama, težini, ambalaži, materijalu, rokovima i načinu isporuke i plaćanja aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka, pismeni kolokvij
zadatak čitanja i analize primjera, korištenje i analiza audio- i video-materijala, usmene i pismene vježbe, modeliranje ponašanja razgovor/dijaloška metoda, simulacija, postavljanje i rješavanje problema, usmeno izražavanje formulirati jednostavan upit, narudžbu, prigovor/reklamaciju, opomenu, promjenu termina/rokova aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka, pismeni kolokvij
zadatak čitanja i analize primjera, usmene i pismene vježbe, modeliranje ponašanja razgovor/dijaloška metoda, simulacija, postavljanje i rješavanje problema, usmeno izražavanje opisati put do nekog odredišta aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka, pismeni kolokvij
zadatak čitanja i analize primjera, korištenje i analiza audio- i video-materijala, usmene i pismene vježbe, modeliranje ponašanja razgovor/dijaloška metoda, simulacija, postavljanje i rješavanje problema, usmeno izražavanje obaviti rezervaciju smještaja, ulaznica i sl. aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka, pismeni kolokvij
radionica pismeno izražavanje napisati tabelaran životopis aktivnost studenata na nastavi, izvršavanje pismenih domaćih zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,62 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,63 20%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 1 80%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pri oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena kontinuirane provjere znanja tijekom semestra (= 20% konačne ocjene) i ocjena postignuta na završnom usmenom ispitu (= 80% konačne ocjene). Obje komponente moraju biti pozitivno ocijenjene da bi konačna ocjena bila pozitivna.

Primjer izračunavanja ocjene:

Kontinuirana provjera znanja 5, usmeni ispit 3 = 5 x 0,2 + 3 x 0,8 = 1 + 2,4 = 3,4 = dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za polaganje ispita iz Konverzacijskih vježba 2 jest položen ispit iz Konverzacijskih vježba 1.

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je ispunio oba uvjeta:

a) tijekom semestra u zadanom je roku izvršio sve zadatke (domaće zadaće i pripreme za nastavu),

b) nije izostao s više od 6 sati nastave u semestru.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Grigull, I., Raven S. Geschäftliche Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau A2+. Schubert-Verlag (2012) – odabrana poglavlja
 2. Grigull, I., Raven S. Geschäftliche Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B1+. Schubert-Verlag (2013) – odabrana poglavlja
 3. Buscha, A., Linthout, G. Geschäftskommunikation – Verhandlungssprache. Kursbuch. Ismaning: Hueber (2007) – odabrana poglavlja
 4. Hering, A., Matussek, M. Geschäftskommunikation – Schreiben und Telefonieren. Kursbuch. Ismaning: Hueber (2003) – odabrana poglavlja

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: