Jezične vježbe mađarskog jezika 2

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe mađarskog jezika 2
Šifra ISVU:
101618
Šifra MOZVAG:
MAP113
ECTS:
8
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kišpeter, Hajnalka
0
210
0
Walko, Adam
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija razvijati kod studenata osnovni vokabular, vježbati osnovne gramatičke strukture, primjenu pravila izgovora i pisanja, razvijati osnovne komunikacijske sposobnosti studenata na mađarskom jeziku u jezičnim djelatnostima govorenja i pisanja, osvješćivati ih o razlikama između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • rabiti mađarski jezik na osnovnoj razini u usmenim i pisanim oblicima komunikacije
 • prepoznati jednostavne slušne i pisane tekstove na mađarskom jeziku
 • upotrijebiti  jednostavne glagolske oblike i osnovni vokabular
 • primijeniti svakodnevne formulaične oblike u konverzaciji
 • rabiti mađarski jezik na osnovnoj razini u usmenim i pisanim oblicima komunikacije
 • prepoznati jednostavne slušne i pisane tekstove na mađarskom jeziku
 • upotrijebiti  jednostavne glagolske oblike i osnovni vokabular
 • primijeniti svakodnevne formulaične oblike u konverzaciji

Sadržaj predmeta:

S posebnim naglaskom na gramatici (pridjevi, antonimi, komparacija, posvojne i povratne zamjenice)  i ortografiji, kolegij obrađuje svakodnevne komunikacijske teme kao što su, primjerice situacije u gradu i opis grada, školovanje, putovanje (kolodvori, zračna luka, hoteli, znamenitosti) itd.  

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava rabiti mađarski jezik na osnovnoj razini u usmenim i pisanim oblicima komunikacije aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera (i uvježbavanje) prepoznati jednostavne slušne i pisane tekstove na mađarskom jeziku seminarski rad, prezentacija, esej, aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera (i uvježbavanje) upotrijebiti  jednostavne glagolske oblike i osnovni vokabular aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera (i uvježbavanje) primijeniti svakodnevne formulaične oblike u konverzaciji aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava rabiti mađarski jezik na osnovnoj razini u usmenim i pisanim oblicima komunikacije aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera (i uvježbavanje) prepoznati jednostavne slušne i pisane tekstove na mađarskom jeziku seminarski rad, prezentacija, esej, aktivnost studenatana nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera (i uvježbavanje) upotrijebiti  jednostavne glagolske oblike i osnovni vokabular aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera analiza primjera (i uvježbavanje) primijeniti svakodnevne formulaične oblike u konverzaciji aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,4 10%
Kontinuirana provjera znanja 1,5 40%
Pohađanje nastave 3,1 0%
Usmeni ispit 2 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz testova i kolokvija (40%), ocjene za zadatke na nastavi (10%) te završni usmeni ispit (50%). Ako student tijekom semestra ne položi testove i kolokvije, koji čine 40% konačne ocjene, mora ih položiti u okviru ispitnog roka.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 89% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Magyar-Horvát Szótár/Mađarsko-hrvatski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 2. Hadrovics L.-Nyomárkay I.: Horvát-Magyar Szótár/Hrvatsko.mađarski rječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
 3. Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Dopunska literatura:

 1. Durst P.: Lépésről lépésre magyarul, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
 2. Erdős J.-Prileszky Cs.: Halló, itt Magyarország!, Akadémiai Kiadó Zrt., 2010.
 3. Juhasz G.-Kovács J.: Lako i brzo mađarski, Forum, Novi Sad, 1979.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: