Jezične vježbe njemačkog jezika VI

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika VI
Šifra ISVU:
59669
Šifra MOZVAG:
NJ79
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Prema studijskom programu (poglavlje 3.3.1) preduvjet za pristupanje ispitu iz kolegija Jezične vježbe njemačkoga jezika VI je položen ispit iz kolegija Jezične vježbe njemačkoga jezika V.
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dämon, Daniela
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Glavni ciljevi ovog kolegija su daljnje razvijanje usmenog izražavanja i razumijevanja slušanjem. Osim toga studenti trebaju aktivno i pasivno ovladati vokabularom obrađenih tekstova i tema. U što opuštenijoj atmosferi trebaju ojačati samopouzdanje za govorenje pred publikom i postupno uklanjati inhibicije koje ih pri tom ometaju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

aktivno i pasivno koristiti vokabular određenih tekstova i tema

prezentirati određenu temu pred publikom

izvijestiti o određenoj pročitanoj temi

aktivno primijeniti vokabular obrađenih tekstova

napisati esej ili sastav o pročitanom tekstu te formulirati svoje stavove o temi

Sadržaj predmeta:

Na jezičnim vježbama 6 studenti dobivaju mogućnost daljnjeg razvijanja vlastitih retoričkih vještina na njemačkom jeziku. U tu svrhu vježbaju govorenje pred publikom u različitim situacijama. Svaki student mora tijekom semestra održati jedan referat i sudjelovati u raznim jezičnim igrama. Uz vještinu govorenja, slušanjem i analizom autentičnih tekstova razvijaju i vještinu razumijevanja slušanjem.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
slušanje audio snimki, slušanje i gledanje videosnimki, grupni rad slušanje audio snimki, slušanje i gledanje videosnimki, sudjelovanje u grupnom radu aktivno i pasivno koristiti vokabular određenih tekstova i tema pismena zadaća, usmeni ispit, aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje, rasprava izlaganje referata, rasprava prezentirati određenu temu pred publikom pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje i analiza teksta, seminarsko izlaganje, rasprava, slušanje, čitanje i analiza teksta, izlaganje referata, sudjelovanje u raspravi izvijestiti o određenoj pročitanoj temi aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismena zadaća, usmeni ispit
čitanje tekstova, analiza tekstova čitanje tekstova, analiza tekstova, aktivno primijeniti vokabular obrađenih tekstova pismena zadaća
čitanje i analiza teksta čitanje i analiza teksta, pisanje sastava napisati esej ili sastav o pročitanom tekstu te formulirati svoje stavove o temi pismena zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 0,8 20%
Zadaće 1,9 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz drugog, trećeg i četvrtog elementa, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Dahlhaus, B.: Fertigkeit Hören. Fernstudieneineheit 5. München: Langenscheidt 1994
  2. Edelhoff, Ch. (Hrsg.): Authentische Texte im Deutschunterricht. Ismaning, hueber 1985
  3. Knoblauch, Jörg: Referate halten lernen. AOL-Verlag 1999
  4. Schatz, H.: Fertigkeit Sprechen. Berlin: Langenscheidt, 2003. (Fernstudieneinheit 20; Fernstudienprojekt des DIFF, der GhK und des GI).
  5. Wicke, Rainer: Handeln und Sprechen im Deutschunterricht. Verlag für Deutsch. München 1995.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: