Jezične vježbe njemačkog jezika VI

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika VI
Šifra ISVU:
59669
Šifra MOZVAG:
NJ79
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Prema studijskom programu (poglavlje 3.3.1) preduvjet za pristupanje ispitu iz kolegija Jezične vježbe njemačkoga jezika VI je položen ispit iz kolegija Jezične vježbe njemačkoga jezika V.
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Glavni ciljevi ovog kolegija su daljnje razvijanje usmenog izražavanja i razumijevanja slušanjem. Osim toga studenti trebaju aktivno i pasivno ovladati vokabularom obrađenih tekstova i tema. U što opuštenijoj atmosferi trebaju ojačati samopouzdanje za govorenje pred publikom i postupno uklanjati inhibicije koje ih pri tom ometaju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

aktivno i pasivno koristiti vokabular određenih tekstova i tema

prezentirati određenu temu pred publikom

izvijestiti o određenoj pročitanoj temi

aktivno primijeniti vokabular obrađenih tekstova

napisati esej ili sastav o pročitanom tekstu te formulirati svoje stavove o temi

Sadržaj predmeta:

Na jezičnim vježbama 6 studenti dobivaju mogućnost daljnjeg razvijanja vlastitih retoričkih vještina na njemačkom jeziku. U tu svrhu vježbaju govorenje pred publikom u različitim situacijama. Svaki student mora tijekom semestra održati jedan referat i sudjelovati u raznim jezičnim igrama. Uz vještinu govorenja, slušanjem i analizom autentičnih tekstova razvijaju i vještinu razumijevanja slušanjem.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
slušanje audio snimki, slušanje i gledanje videosnimki, grupni rad slušanje audio snimki, slušanje i gledanje videosnimki, sudjelovanje u grupnom radu aktivno i pasivno koristiti vokabular određenih tekstova i tema pismena zadaća, usmeni ispit, aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje, rasprava izlaganje referata, rasprava prezentirati određenu temu pred publikom pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje i analiza teksta, seminarsko izlaganje, rasprava, slušanje, čitanje i analiza teksta, izlaganje referata, sudjelovanje u raspravi izvijestiti o određenoj pročitanoj temi aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismena zadaća, usmeni ispit
čitanje tekstova, analiza tekstova čitanje tekstova, analiza tekstova, aktivno primijeniti vokabular obrađenih tekstova pismena zadaća
čitanje i analiza teksta čitanje i analiza teksta, pisanje sastava napisati esej ili sastav o pročitanom tekstu te formulirati svoje stavove o temi pismena zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,9 20%
Kontinuirana provjera znanja 2 80%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kontinuirane provjere znanja (testovi), a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Kriteriji

93-100% = 5

85-92% = 4

77-84% = 3

69-76% = 2

Primjer izračunavanja ocjene:

Test 1=2 + Test 2=2 + Test 3=1 + Test 4=3 + Test 5=4 / 5) x 0,8) + ((sudjelovanje u nastavi=4) x 0,2) = (12/5 x 0,8) + (4 x 0,2) = 2,4x0,8 + 4x0,2 = 1,92 + 0,8 = 2,72. Konačna ocjena je dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

Student pismenom ispitu pristupa samo u slučaju negativne ukupne ocjene kontinuirane provjere znanja.

 

 

Obavezna literatura:

1. Perlmann-Balme, M./Schwalb, S: Sicher! Deutsch als Fremdsprache Niveau C1. Kursbuch. München: Hueber, 2016. (Lektion 7-12)

 

Dopunska literatura:

1. Perlmann-Balme, M./Schwalb, S: Sicher! Deutsch als Fremdsprache Niveau C1. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2016. (Lektion 7-12)

2. Buscha, A./Szita, S./Rave, S.: C Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau C1, C2. Leipzig: Schubert, 2013.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: