Fonetske vježbe

 

Naziv kolegija:
Fonetske vježbe
Šifra ISVU:
46985
Šifra MOZVAG:
NJ59
ECTS:
1
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
15
0
Etter, Iris
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj vježbi je da studenti usvoje odnosno usavrše pravilan izgovor kod čitanja i slobodnog govora na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • klasificirati glasove specifične za njemački jezik
  • pravilno izgovarati njemačke glasove
  • pravilno uporabiti/primijeniti intonaciju specifičnu za njemački jezik
  • primijeniti zakonitosti u odnosima glasova i slova prilikom pisanja tekstova na njemačkom jeziku
  • student će moći primijeniti vježbe za demonstriranje specifičnih glasova njemačkog jezika

Sadržaj predmeta:

Vježbe će obuhvaćati izgovor pojedinih njemačkih glasova koji se razlikuju od hrvatskih glasova ili ih nema u hrvatskom glasovnom sustavu, dakle prvenstveno samoglasnika, ali i nekih suglasnika. S vježbi izgovora pojedinih glasova postepeno će se prelaziti na izgovor riječi odnosno fonetskih sintagmi, rečenica, te na čitanje tekstova različitog tipa, a na kraju dolazi usavršavanje izgovora kod slobodne konverzacije.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
demonstracija glasova, analiza i poredba glasova, rasprava slušanje, govorenje, analiza glasova, rasprava klasificirati glasove specifične za njemački jezik pismeni i usmeni kolokvij, pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje, rješavanje slušanje, čitanje, rasprava pravilno izgovarati njemačke glasove usmeni ispit
demonstracija rečenične intonacije, čitanje slušanje, čitanje, izgovaranje, analiza rečenica i tekstova, rasprava pravilno uporabiti/primijeniti intonaciju specifičnu za njemački jezik usmeni ispit
diktat (pisanje) slušanje, pisanje primijeniti zakonitosti u odnosima glasova i slova prilikom pisanja tekstova na njemačkom jeziku diktat
demonstracija vježbi za izgovor ponavljanje vježbi izgovora za specifične njemačke glasove student će moći primijeniti vježbe za demonstriranje specifičnih glasova njemačkog jezika usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,25 50%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Usmeni ispit 0,25 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kako bi konačna ocjena bila pozitivna, obje komponente (pismeni ispit i usmeni ispit) moraju biti pozitivno ocijenjene. Udio pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen je u tablici

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Obje komponente (pismeni ispit i usmeni ispit) moraju biti pozitivno ocijenjene. Udio pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen je u tablici.

Pri oblikovanju konačne ocjene primjenjuje se sljedeća skala ocjenjivanja:

< 69% = nedovoljan  (1)

69 % - 76 % = dovoljan (2)

77 % - 84 % = dobar (3)

85 % - 92 %  = vrlo dobar (4)

93 % - 100 % = izvrstan (5)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  • Stock, Eberhard / Hirschfeld, Ursula (Hrsg.)(1996): Phonothek. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Leipzig u. a. : Langenscheidt.
  • Gehrmann, Siegfried (1995): Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. 2., erweiterete Auflage. Zagreb: Školska knjiga.
  • Materijali korišteni na nastavi

Dopunska literatura:

  • Materijali korišteni na nastavi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: