Fonetske vježbe

 

Naziv kolegija:
Fonetske vježbe
Šifra ISVU:
46985
Šifra MOZVAG:
NJ59
ECTS:
1
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj vježbi je da studenti usvoje odnosno usavrše pravilan izgovor kod čitanja i slobodnog govora na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • klasificirati glasove specifične za njemački jezik
  • pravilno izgovarati njemačke glasove
  • pravilno uporabiti/primijeniti intonaciju specifičnu za njemački jezik
  • primijeniti zakonitosti u odnosima glasova i slova prilikom pisanja tekstova na njemačkom jeziku
  • student će moći primijeniti vježbe za demonstriranje specifičnih glasova njemačkog jezika

Sadržaj predmeta:

Vježbe će obuhvaćati izgovor pojedinih njemačkih glasova koji se razlikuju od hrvatskih glasova ili ih nema u hrvatskom glasovnom sustavu, dakle prvenstveno samoglasnika, ali i nekih suglasnika. S vježbi izgovora pojedinih glasova postepeno će se prelaziti na izgovor riječi odnosno fonetskih sintagmi, rečenica, te na čitanje tekstova različitog tipa, a na kraju dolazi usavršavanje izgovora kod slobodne konverzacije.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
demonstracija glasova, analiza i poredba glasova, rasprava slušanje, govorenje, analiza glasova, rasprava klasificirati glasove specifične za njemački jezik pismeni i usmeni kolokvij, pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje, rješavanje slušanje, čitanje, rasprava pravilno izgovarati njemačke glasove usmeni ispit
demonstracija rečenične intonacije, čitanje slušanje, čitanje, izgovaranje, analiza rečenica i tekstova, rasprava pravilno uporabiti/primijeniti intonaciju specifičnu za njemački jezik usmeni ispit
diktat (pisanje) slušanje, pisanje primijeniti zakonitosti u odnosima glasova i slova prilikom pisanja tekstova na njemačkom jeziku diktat
demonstracija vježbi za izgovor ponavljanje vježbi izgovora za specifične njemačke glasove student će moći primijeniti vježbe za demonstriranje specifičnih glasova njemačkog jezika usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pismeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,2 30%
Pismeni ispit 0,425 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz drugog i trećeg elementa, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Siegfried Gehrmann (1995): Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Školska knjiga.

 

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ankete među studentima, konzultacije.

Ostale informacije: