Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku

 

Naziv kolegija:
Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku
Šifra ISVU:
59667
Šifra MOZVAG:
NJ77
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Cimer Karaica, Sanja
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su da studenti razviju sposobnost razumijevanja sintaktičkih odnosa među rečenicama-sastavnicama u složenoj rečenici, uključujući semantičke i logičke odnose, zatim sposobnost tvorbe gramatički korektnih složenih rečenica različite kompleksnosti na njemačkom jeziku, te sposobnost samostalne refleksije o pojedinim fenomenima u njemačkoj složenoj rečenici.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • grafički prikazati strukturu (višestruko) složene rečenice
 • opisati strukturu složene rečenice koristeći se znanstvenom terminologijom
 • primijeniti pravila o slaganju vremena pri sastavljanju zavisnosloženih rečenica
 • prepoznati logičku pogrešku i/ili pogrešku u normi u zadanoj rečenici
 • pravilno upotrijebiti interpunkcijske znakove u (višestruko) složenim rečenicama
 • objasniti podjele zavisnih surečenica prema različitim kriterijima
 • odrediti logičko-semantički odnos između surečenica koje tvore nezavisnosloženu rečenicu
 • primijeniti pravila o neupravnom govoru prilikom navođenja iskaza drugih osoba

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se obrađuje koordinirano i subordinirano povezivanje rečenica u nezavisno odnosno zavisno složenu rečenicu. Zavisno složenu rečenicu obrađujemo sa stanovišta teorije valentnosti kao komplement ili suplement predikatu glavne rečenice odnosno atribut nekoj neglagolskoj riječi u glavnoj rečenici. Obrađuju se sve vrste zavisno i nezavisno složenih rečenica. Daljnje teme su: consecutio temporum; upravni i neupravni govor; red riječi u zavisno složenoj rečenici; interpunkcija; logičke pogreške u rečenici (tautologija, pleonazam, dvostruka negacija, pogrešne kolokacije i sl.); neke karakteristične greške kod tvorbe njemačkih složenih rečenica (pogrešna upotreba veznika, nepregledno gomilanje umetnutih zavisnih rečenica, problemi s infinitivnim i participnim konstrukcijama i sl.).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja, vježbe slušanje izlaganja, primjena naučenoga grafički prikazati strukturu (višestruko) složene rečenice aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, vježbe sustavno opažanje, zaključivanje, primjena naučenoga, rješavanje problema opisati strukturu složene rečenice koristeći se znanstvenom terminologijom aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe aktivno slušanje, primjena naučenoga primijeniti pravila o slaganju vremena pri sastavljanju zavisnosloženih rečenica domaći uradak, pismeni ispit
samostalan rad studenata primjena naučenoga prepoznati logičku pogrešku i/ili pogrešku u normi u zadanoj rečenici aktivnost studenata u nastavi, domaći uradak, pismeni ispit
predavanje, vježbe primjena naučenoga pravilno upotrijebiti interpunkcijske znakove u (višestruko) složenim rečenicama pismeni ispit
predavanje aktivno slušanje i analiza odabranog jezičnog materijala objasniti podjele zavisnih surečenica prema različitim kriterijima domaći uradak, pismeni ispit
predavanje i zadatak analize primjera sustavno uočavanje, primjena naučenoga odrediti logičko-semantički odnos između surečenica koje tvore nezavisnosloženu rečenicu aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit
predavanja, zadatak analize primjera, samostalni rad studenata slušanje izlaganja, sustavno uočavanje, primjena naučenoga primijeniti pravila o neupravnom govoru prilikom navođenja iskaza drugih osoba pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,45 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 1,45 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena utvrđuje na temelju uspjeha na završnom ispitu. Završni se ispit sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na oba dijela ispita može se ostvariti najviše po 50 bodova. Bodovi stečeni na oba dijela ispita zbrajaju se, a konačna se ocjena dodjeljuje prema sljedećoj skali: izvrstan (5): 93 – 100 bodova; vrlo dobar (4): 85 – 92 bodova; dobar (3): 77 – 84 bodova; dovoljan (2): 70 – 76 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Petrović, V. (2005): Syntax des zusammengesetzten Satzes im Deutschen. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Pon, L. (2020): Zusammengesetzte Sätze im Deutschen. Eine Einführung in die syntaktische Analyse für Nichtmuttersprachler. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet.

Dopunska literatura:

 1. Duden (2016). Die Grammatik. Herausgegeben von Angelika Wöllstein und der Dudenredaktion. 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin: Dudenverlag.
 2. Helbig, G.; Buscha, J. (2001): Deutsche Grammatik. Berlin etc.: Langenscheidt.
 3. Heringer, H. J. (1996): Deutsche Syntax Dependentiell. Tübingen: Stauffenburg.
 4. Karabalić, V. (2003): Zur Syntax und Semantik der Satzgefüge mit eingeleiteten finiten Klauseln im Deutschen. U: Vladimir Karabalić (ur.). „Satzglieder und Wörter. Festschrift für Velimir Petrović zum 65. Geburtstag“. Osijek: Pedagoški fakultet, 58-73.
 5. Zifonun, G. et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin / New York: de Gruyter.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kraći testovi za provjeru usvojenosti obrađenog gradiva jednom mjesečno; anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije, grupne diskusije na satu).

Ostale informacije: