Suvremena njemačka drama

 

Naziv kolegija:
Suvremena njemačka drama
Šifra ISVU:
59682
Šifra MOZVAG:
NK08
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Novak, Sonja
15
0
0
Spajić, Iris
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti moraju osvijestiti činjenicu da je suvremeni dramaki tekst tek partitura za umjetničku nadgradnju u kompleksnom mediju teatra. U klasičnom kazališnom trokutu: autor – režiser – glumac došlo je do prevrata, u kome je autor izgubio prvenstvo. Više se ističe “govor tijela” (glumac) ili “redateljski teatar”, dok govorno kazalište gubi na važnosti. Studenti trebaju izučiti fleksibilni pristup različitim poetikama: Walserovom “teatru svijesti”, bolećivom subjektivizmu i esteticizmu Straussa, Bernhardovim monološkim tiradama, agresivnom feminizmu Elfriede Jelinek…

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati poetike i dramska djela suvremenih dramatičara
 • opisati moderne dramske teorije (postmoderna, književna dekonstrukcija)
 • kreativno razviti fragmentarne tekstove
 • rekonstruirati cjelovit proces kazališnog uprizorenja
 • povezivati fenomene književnosti i kazališta
 • izraditi inovativna dramska ostvarenja
 • samostalno prevoditi suvremene njemačke drame na hrvatski jezik
 • obraniti vlastite stavove i zaključke o suvremenoj njemačkoj drami

Sadržaj predmeta:

Obvezni kolegij „Njemačka drama 20. stoljeća“ zbog opsežne i tematski značajne građe doseže vremenski tek do kraja 60-tih godina. U nastojanju da studente upozna s najaktualnijom dramskom produkcijom, s djelima živućih autora, ovaj izborni kolegij nudi povremeno varijabilne sadržaje. Moguće tematske cjeline: a) Građanski subjektivizam 70-tih godina (Martin Walser i Botho Strauss) b) Franz Xaver Kroetz – oživljavanje pučkih igrokaza c) Suremeni austrijski dramatičari (Peter Handke, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Turrini) d) Groteskni svijet Friedricha Dürrenmatta ...

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, konzultativna nastava slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka, analiza primarne literature, rasprava razlikovati poetike i dramska djela suvremenih dramatičara aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, konzultativna nastava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati moderne dramske teorije (postmoderna, književna dekonstrukcija) aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, konzultativna nastava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava, radionica seminarski rad, suradnja, aktivno sudjelovanje kreativno razviti fragmentarne tekstove poster prezentacija, kolokvij, projektna aktivnost
seminarsko izlaganje, radionica, konzultativna nastava, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak seminarski rad, odgovorno izvršavanje obveza, postavljanje i rješavanje problema rekonstruirati cjelovit proces kazališnog uprizorenja poster prezentacija, projektna aktivnost
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, konzultativna nastava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza povezivati fenomene književnosti i kazališta samostalno istraživanje, seminarski rad, projektna aktivnost
sastavljanje zadataka za grupni i samostalni rad i prezentiranje zadataka, konzultativna nastava suradnja, odgovorno izvršavanje obveza izraditi inovativna dramska ostvarenja projektna aktivnost
grupni rad, radionica, grupna rasprava, konzultativna nastava seminarski rad, suradnja, izrada (dijela) prijevoda samostalno prevoditi suvremene njemačke drame na hrvatski jezik portfolio
grupni rad, radionica, grupna rasprava, konzultativna nastava seminarski rad, suradnja obraniti vlastite stavove i zaključke o suvremenoj njemačkoj drami usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij lektire, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij lektire 0,65 30%
Pismeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeno izlaganje 0,6 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz usmenog izlaganja (20% konačne ocjene), kolokvija lektire (30 % konačne ocjene) i pismenog ispita ( 50 %). Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (pism. x 0,5) + (izl. x 0,2) + (kol. x0,3), no svi moraju biti ocijenjeni minimalno pozitivnom ocjenom dovoljan (2) da bi se ocjena mogla formirati.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu ocjenu 3 iz kolokvija lektire, ocjenu 4 iz izlaganja te ocjenu 3 iz pismenog ispita. U ovom primjeru izračun konačne ocjene je sljedeći: (3 x 0,3) + (4 x 0,2) + (3 x 0,5) =0,9 + 0,8 + 1,5 = 3,2 zaokružuje se na 3.  Konačna je ocjena u ovome slučaju bila dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, ako je položio kolokvij lektire i ako je tijekom nastave održao pozitibno ocijenjeno izlaganje na zadanu temu.

 

 

Obavezna literatura:

Obvezna lektira:

 1. Marius von Mayenburg: Feuergesicht
 2. Marius von Mayenburg: Parasiten
 3. Dea Loher: Manhattan Medea
 4. Dea Loher: Blaubart – Hoffnung der Frauen
 5. Christoph Ransmayr: Odysseus. Verbrecher
 6. Elfride Jelinek: Stecken, Stab und Stangl

            Obavezna literatura:

 1. Materijali koje za nastavu pripremi izvođač
 2. “Deutsche Dramatiker der Gegenwart“, Inter Nationes, Bonn 1995;
 3. Manfred Brauneck (Hrsg.): „Autoren Lexikon“, Rowohlt, Reinbeck 1984;
 4. Siegfried Kienzle: „Schauspielführer der Gegenwart“, Kröner Verlag, Stuttgart 1984;
 5. Walter Hinck: „Das moderne Drama in Deutschland“, Sammlung Vandenhoeck, Göttingen 1973;

Dopunska literatura:

 1. F.N. Mennemeier: „Modernes deutsches Drama 2“, UTB, München 1975;
 2. Helmut Motekat: „Das zeitgenössische deutsche Drama“, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1977;
 3. Reinhold Grimm (Hrsg.): „Deutsche Dramentheorien II“, Wiesbaden 1978.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

analiza rezultata pismenog testa, referata i seminarskog rada; anketa

Ostale informacije: