Govorništvo

 

Naziv kolegija:
Govorništvo
Šifra ISVU:
65785
Šifra MOZVAG:
EL044
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vančura, Alma
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija poboljšati kvalitetu javnog govorenja te izražavanja, ali isto tako i kvalitetnog slušanja. Studenti će naučiti kako logički organizirati svoje misli te uspješno obraniti ili napasti određenu ideju (svoju ili drugih studenata) putem valjanih argumenata te pratiti govore putem retoričke sheme.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • identificirati vrste publike, metode i strategije u javnom govorenju
 • identificirati verbalne i neverbalne znakove komunikacije
 • razlikovati vrste tvrdnji, logičke argumente
 • razlikovati strategije javnog govorenja
 • objasniti različita logička umovanja
 • integrirati stečeno znanje u pripremi vlastitog govora
 • poštovati tuđe mišljenje i modificirati svoje mišljenje  prema iznesenim argumentima
 • primijeniti stečeno znanje u vlastitom govoru i javnom ophođenju

Sadržaj predmeta:

Kolegij se sastoji od prikaza osnovnih pojmova vezanih uz govorništvo, kao što su definicija retorike, faze pripreme govora, kompozicija govora, osmišljavanje govora, središnja misao,  cilj govora, strategije, razmišljanje o publici, neverbalni znaci, opći uvjeti govora, strah i trema itd. Kolegij će dati studentima uvid u to kako razlikovati dobre i loše govornike, razloge kada i kako javno govoriti, na koji način doći do materijala, kako upotrijebiti što jače argumente u svom govoru, koju shemu govora upotrijebiti da bi sastavili govor te koju vrstu stila, jezika i stava odabrati u određenim situacijama kako bi održali dobar govor. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava na nastavi slušanje izlaganja, proučavanje (analiza) literature i bilježaka; pismeno izražavanje identificirati vrste publike, metode i strategije u javnom govorenju razgovor, aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava i analiza video materijala/ retoričke dokumentacije sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza primjera i literature identificirati verbalne i neverbalne znakove komunikacije aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka, vježbanje, analiza primjera, opservacijsko učenje razlikovati vrste tvrdnji, logičke argumente aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka, analiza primjera, opservacijsko učenje razlikovati strategije javnog govorenja aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, pismeni ispit
predavanje, rasprava, analiza primjera I retoričke dokumentacije slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, vježbanje, prezentacija naučenoga objasniti različita logička umovanja aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, pismeni I usmeni ispit
radionica, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalni istraživački zadatak analiza radova, opažanje modela, vježbanje, ponavljanje, učenje po modelu integrirati stečeno znanje u pripremi vlastitog govora samostalno istraživanje/ seminarski rad/ seminarska aktivnost
suradničko učenje, samostalni istraživački zadatak, radionica čitanje i analiza literature I uvježbavanje, postavljanje i rješavanje problema poštovati tuđe mišljenje i modificirati svoje mišljenje  prema iznesenim argumentima seminarska aktivnost/ usmena prezentacija
seminarsko izlaganje, grupna rasprava, radionica, seminarsko istraživanje čitanje i analiza literature I uvježbavanje, postavljanje i rješavanje problema, izrada seminara, oblikovanje seminara, usmeno izlaganje, prezentacija naučenoga primijeniti stečeno znanje u vlastitom govoru i javnom ophođenju samostalno istraživanje/seminarska aktivnost, pisano izvješće, usmena prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,3 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,3 10%
Usmeno izlaganje 0,65 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61% ocjene  ili 61 ocjenskih bodova.

Skala je ocjenjivanja sljedeća:  

61% - 70%   = dovoljan (2)

71% - 80%   = dobar (3)

81% - 90%   = vrlo dobar (4)

91% - 100% = izvrstan (5)

Studenti koji ne ostvare prag od 61% na kolokvijima moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima, odraditi usmeno izlaganje i rad. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jaffe, C. (2014). Public Speaking: concepts and skills for diverse society.8thedition. Cengage Learning

Dopunska literatura:

 1. Lucas, S. (1983). The art of Public Speaking. McGraw-Hill, Inc.
 2. Brooks, D.W. (1978). Speech Communication. Wm.C. Brown Company Publishers
 3. Škarić, I.(2000) Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga

www.speeches.com

www.americanrhetoric.com

www.historychannel.com/speeches

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, praćenjem prolaznosti studenata.  

Ostale informacije: