Jezične vježbe njemačkog jezika IV

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika IV
Šifra ISVU:
46328
Šifra MOZVAG:
NJ71
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berkec, Silvija
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • učvrščivanje i proširivanje jezične kompetencije u području vokabulara, gramatike, pravopisa, izgovora; daljnji razvoj jezičnih vještina (razumijevanje slušanjem i čitanjem, govorenje, pisanje) neophodnih za daljnji studij njemačkog jezika i književnosti kao i za za stjecanje kako nastavničkih tako i prevoditeljskih kompetencija;
 • -interkulturalna senzibilizacija studenata.
 • Očekuje se da se student fluentno koristi njemačkim jezikom u različitim komunikacijskim situacijama te da se pravilno i jasno usmeno i pismeno izražava na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti leksik i gramatičke strukture obrađene prema nastavnom programu
 • odrediti vrstu složene rečenice
 • izraziti uzročne, posljedične, modalne, vremenske, namjerne i dr. odnose zavisnom rečenicom i njezinim konkurentnim oblicima
 • prevesti kraći, srednje zahtjevan tekst s njemačkog na hrvatski
 • prevesti kraći srednje zahtjevan tekst s hrvatskog na njemački jezik uz korištenje rječnika i drugih resursa
 • demonstrirati jezične kompetencije na razini B2 prema ZEROJ-u

Sadržaj predmeta:

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Na Jezičnim vježbama iz njemačkog jezika IV nastavlja se učvršćivanje i proširivanje temeljnog vokabulara po tematskim cjelinama, i to: mediji (radio, tisak, televizija, internet), umjetnost (književnost, kazalište, glazba, likovna umjetnost) i povijest.

Tematska područja obrađuju se kroz ciljane vježbe vokabulara kao i tekstove različitih vrsta (novinske članke, reportaže, vijesti, književne i stručne tekstove i dr.). Radom na tekstu studenti se upoznavaju sa značajnijim novinama i časopisima s njemačkog govornog područja (tiskanim kao i online), usvajaju vokabular vezan za određenu temu kao i relevantne podatke o zemljama njemačkog govornog područja, te razvijaju interkulturalnu kompetenciju usporedbom s pojavama u vlastitoj zemlji. Tekst je ujedno i polazište za diskusije, čime se razvija sposobnost izražavanja i argumentacije vlastitog mišljenja i stava. Potonje se od studenata očekuje i u pisanom obliku te u tu svrhu trebaju pisati i sastave na zadanu temu.

Kroz leksičke vježbe vježbaju se sinonimi, antonimi i homonimi te se ponavljaju i utvrđuju najčešće pojavnosti iz područja tvorbe riječi (pridjeva).

U okviru jezičnih vježbi IV i dalje se rade jednostavnije prijevodne vježbe u oba smjera.

Svakog tjedna aktualnim zbivanjima u zemlji i inozemstvu posvećuje se tzv. aktualni sat (do 30 min.), za koji studenti priređuju izbor najvažnijih i najzanimljivijih vijesti na njemačkom jeziku. Prezentaciji vijesti prethode obvezne konzultacije s lektorom.

S obzirom da se studenti tek u višim semestrima uvode u studij sintakse složene rečenice, a uočeno je da imaju poteškoća pri izricanju uzroka, posljedice, namjere, vremenskih odnosa i sl. te s povezivanjem rečenica u složene, zbog čega naginju upotrebi upadljivo jednostavnih rečeničnih sturktura, u okviru jezičnih vježbi IV na praktičnim primjerima i uz najnužnija teorijska objašnjenja intenzivno se vježbaju nezavisno i zavisno složene rečenice (subjektne, objektne, atributne, temporalne, instrumentalne, proporcionalne, kauzalne, kondicionalne, koncesivne, konzekutivne, finalne, adverzativne) i njihovi konkurentni oblici.

Integralni dio Jezičnih vježbi iz njemačkog jezika IV čini i individualni rad lektora sa studentom kroz obvezne konzultacije, za koje student treba izvršiti određene zadatke. Uoči li manjkavosti u jezičnoj kompentenciji studenta, lektor će mu na konzultacijama ukazati na slabosti i uputiti ga na literaturu i vježbe za svladavanje poteškoća koje student na drugoj godini studija ne bi smio imati. Jednako tako uputit će naprednije studente u dodatni rad kako bi dalje napredovali u jeziku.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
pismene i usmene vježbe samostalna uporaba rječničke i gramatičke literature, pismeno izražavanje, usmeno izražavanje primijeniti leksik i gramatičke strukture obrađene prema nastavnom programu izvršavanje domaćih zadataka, usmeno pismeno izražavanje, permanentno praćenje na nastavi te usmeni i pismeni ispit
vježbe vježbe: analiza primjera, sustavno opažanje i zaključivanje odrediti vrstu složene rečenice aktivnost na nastavi, pismeni i usmeni ispit
vježbe pismeno i usmeno vježbanje izraziti uzročne, posljedične, modalne, vremenske, namjerne i dr. odnose zavisnom rečenicom i njezinim konkurentnim oblicima aktivnost na nastavi, izvršavanje domaćih zadataka, pismeni i usmeni ispit
vježbe pismeno i usmeno vježbanje, samostalno korištenje rječničke literature i internetskih resursa prevesti kraći, srednje zahtjevan tekst s njemačkog na hrvatski aktivnost na nastavi, izvršavanje domaćih zadataka, pismeni i usmeni ispit
vježbe pismeno i usmeno vježbanje prevođenja, samostalno korištenje rječničke literature i internetskih resursa prevesti kraći srednje zahtjevan tekst s hrvatskog na njemački jezik uz korištenje rječnika i drugih resursa aktivnost na nastavi, izvršavanje domaćih zadataka, pismeni i usmeni ispit
vježbe vježbe pismenog i usmenog izražavanja demonstrirati jezične kompetencije na razini B2 prema ZEROJ-u aktivnost studenta na nastavi, izvršavanje domaćih zadataka, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pismeni ispit 1,5 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Referat 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pri oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena referata (= 40% konačne ocjene) i ocjena na završnom pisanom ispitu (= 60% konačne ocjene). Obje komponente moraju biti pozitivno ocijenjene da bi se izvela konačna ocjena.

Primjer izračunavanja ocjene:

ocjena referata 5 (5 x 0,4 = 2) + ocjena pisanog ispita 2 (2 x 0,6 = 1,2) = 3,2 = dobar (3)

Pismeni ispit ocjenjuje se prema skali:

69-76 % = 2

77-84 % = 3

85-92 % = 4

93-100 % = 5

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je ispunio uvjete:

 1. bio je nazočan na najmanje 87% nastave (nije izostao više od četiri puta u semestru),
 2. tijekom semestra u zadanom je roku izvršio sve zadatke (domaće zadaće, pripreme za nastavu i pozitivno ocijenjen referat).

Uvjet za polaganje ispita iz Jezičnih vježba 4 jest položen ispit iz Jezičnih vježba 3.

 

 

Obavezna literatura:

 1. materijal koji lektor daje studentima na početku i/ili tijekom semestra (autentični tekstovi i izvaci iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, s interneta i ostalih medija te vježbe)
 2. Földeak, H. Wörter und Sätze. Max Hueber Verlag, Ismaning 2001 (str. 152-205)
 3. Buscha, A., Friedrich, K. Deutsches Übungsbuch. Langenscheidt, Berlin (pojedina poglavlja)
 4. Helbig, G., Buscha, J. Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt, Berlin (str. 238-293)
 5. Jakić, B., Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. Školska knjiga, Zagreb (ili drugi hrv.-njem. rječnik)
 6. Hansen-Kokoruš et al. Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb (ili drugi njem.-hrv. rječnik)
 7. jednojezični njemački rječnik po izboru (Wahrig: Deutsches Wörterbuch, Duden: Deutsches Universalwörterbuch A-Z ili dr.)

Dopunska literatura:

 1. Dreyer, H., Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, Ismaning
 2. Zielinski, W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. Max Hueber Verlag, München
 3. Der Duden in 12 Bänden. Band 1: Rechtschreibung der deutschen Sprache; Band 2: Stilwörterbuch; Band 9: Richtiges und gutes Deutsch; Band 11: Redewendungen
 4. Eppert, F. Deutsche Wortschatzübungen 2. Max Hueber Verlag, München
 5. Ferenbach, M., Schüssler, I. Wörter zur Wahl. Ernst Klett Verlag, Stuttgart
 6. Hansen, R. et al. Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik. Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, i Verlag Otto Sagner, München
 7. Helbig, G., Buscha, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt
 8. Kormann, H. Richtiges Deutsch. Sprachübungen für Fortgeschrittene. Hueber Verlag, Ismaning

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Statistička analiza uspješnosti, anonimna anketa među studentima.

Ostale informacije: