Suvremena znanost o prevođenju

 

Naziv kolegija:
Suvremena znanost o prevođenju
Šifra ISVU:
50605
Šifra MOZVAG:
TS801/OP09
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Schmidt, Goran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Glavni cilj kolegija je pružiti studentima teorijsku osnovu za prevođenje kao transkulturalni međujezični konvencionalni komunikativni čin za koji prevoditelj preuzima odgovornost. Taj glavni cilj podrazumijeva oslobađanje od laičke trivijalne predodžbe o prevođenju prema kojoj svatko tko zna neki strani jezik automatski zna i prevoditi, pa je dostatna pretpostavka uspješnog prevođenja intenzivan jezični trening, npr. preddiplomski studij dotičnog stranog jezika. Iako je visoka jezična kompetencija nužan preduvjet uspješnog prevođenja, cilj kolegija je senzibilizirati studente za kulturološke, etičke i političke implikacije prijevoda odnosno njihovih normi koje su isto toliko važne za funkcioniranje prijevoda kao i jezična besprijekornost. Cilj kolegija je također i stvoriti kod studenata svijest o nužnosti profesionalizacije prevođenja u svrhu očuvanja gospodarskih i kulturnih interesa države i nacije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • protumačiti  prevođenje kao odgovoran transkulturalni međujezični konvencionalni komunikativni čin
 • razlučiti kulturološke, etičke i političke implikacije prijevoda odnosno njihovih normi
 • prihvatiti nužnost profesionalizacije prevođenja
 • analizirati doprinos pojedinih teorija prevođenja odnosno paradigmi u znanosti o prevođenju
 • prihvatiti relevantnost znanosti o prevođenju

Sadržaj predmeta:

Sadržaji kolegija su: prevođenje kao sveprisutni globalni fenomen u suvremenom svijetu; prevođenje kao gospodarstveni faktor; prevođenje kao konstitutivni faktor nacionalne kulture (vanjska prezentacija nacionalne kulture s povratnim efektom njezina statusnog pozicioniranja, prezentacija stranih kultura na domaćem jeziku i dinamika njihove asimilacije u nacionalnoj kulturi); prevođenje kao konvencionalizirana međujezična transkulturalna interakcija (društvena prihvaćenost odnosno prihvatljivost te ograničenost na konkretne partnere u interakciji kao mogući kriteriji za konvencionalnost prijevoda, prevoditelji kao kulturni eksperti i posrednici među grupama i pojedincima s različitom kulturnom pozadinom); prevođenje u svjetlu spleta interesa i moći zainteresiranih partnera (autora, nalogodavca prijevoda, prevoditelja i adresata); relativni karakter ekvivalentnosti polaznog teksta i prijevoda; proces prevođenja: dekonstrukcija polaznog teksta, tehnička redakcija, produkcija paralelnog teksta na ciljnom jeziku.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska izlaganja praćenje izlaganja, samostalna upotreba literature, sudjelovanje u raspravi, usmena prezentacija protumačiti  prevođenje kao odgovoran transkulturalni međujezični konvencionalni komunikativni čin kolokvij, seminarsko izlaganje, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, grupna rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature sustavno opažanje i zaključivanje, samostalno korištenje literature, argumentiranje vlastitih stavova razlučiti kulturološke, etičke i političke implikacije prijevoda odnosno njihovih normi kolokvij, seminarsko izlaganje, aktivnost studenata u nastavi
rasprava, izdvajanje prednosti i nedostataka analiza prednosti i nedostataka, zaključivanje na temelju predočenih argumenata, opravdavanje vlastitih stavova prihvatiti nužnost profesionalizacije prevođenja seminarsko izlaganje, kolokvij, aktivnost u nastavi
predavanje, rasprava, seminarska izlaganja praćenje izlaganja, usmena prezentacija, sudjelovanje u raspravi analizirati doprinos pojedinih teorija prevođenja odnosno paradigmi u znanosti o prevođenju kolokvij, seminarsko izlaganje, aktivnost u nastavi
predavanje, seminarska izlaganja, izdvajanje prednosti i nedostataka analiza prednosti i nedostataka, zaključivanje na temelju predočenih argumenata prihvatiti relevantnost znanosti o prevođenju kolokvij, seminarsko izlaganje, aktivnost u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,8 80%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeno izlaganje 0,45 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena se oblikuje po formuli: (prosječna ocjena iz 2 kolokvija x 0,8) + (usmena prezentacija x 0,2)

Npr. ako student ostvari 75 bodova na prvom kolokviju, 85 bodova na drugom kolokviju i 90 bodova iz usmene prezentacije:

(75 + 85) : 2) x 0,8 =  80 x 0.8 =  64;    90 x 0,2 = 18;    64 + 18 = 82

Dakle, prosječna ocjena iz 2 kolokvija (80 bodova) množi se s 0,8 jer je udio kolokvija u konačnoj ocjeni 80%.

Ocjena iz usmene prezentacije (90 b.)  množi se s 0,2 jer je udio te ocjene u konačnoj ocjeni 20%. Zbrajanjem dobivamo konačnu ocjenu, u ovom slučaju 82 boda.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Korektivni faktor ocjene, npr. ako je student između ocjene vrlo dobar i izvrstan, bit će ukupna aktivnost studenta u okviru kolegija.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Prunč, Erich (2005): Einführung in die Translationswissenschaft. Band 2. Graz: Institut für Translationswissenschaft.
 2. Snell-Hornby, Mary et al., Hrsg. (1999): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.

ili:

 1. Snell-Hornby, Mary / Pöchhacker, Franz / Kaindl, Klaus, eds. (1994): Translation Studies. An Interdiscipline. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins.
 2. Gentzler, Edwin (1993): Contemporary Translation Theories. London / New York: Routledge

Dopunska literatura:

 1. Lefevere, André (1992): Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London / New York: Routledge (Translation Studies)
 2. Prunč, Erich / Stachl-Peier, Ursula, eds. (1994): Eectronics & translation. Graz: Selbstverlag.
 3. Wright, Sue Ellen / Wright, L., eds. (1993): Scientific and Technical Translation. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: