Njemačka ljubavna lirika

 

Naziv kolegija:
Njemačka ljubavna lirika
Šifra ISVU:
43234
Šifra MOZVAG:
NJ16
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Uvanović, Željko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija razviti senzibilitet za posebnosti lirskoga teksta i svladati terminologiju koja se koristi pri analizi lirske pjesme. To je cilj na razini svladavanja forme. Cilj koji se nadaje na razini sadržaja jest razvijanje emotivnog aspekta ljudske ličnosti kao i razvoj emocionalne inteligencije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati stilističke formacije i predstavnike njemačke ljubavne lirike od početaka do 20. stoljeća
 • nabrojiti najpoznatije primjere svjetske ljubavne lirike od "Pjesme nad pjesmama" do danas
 • razlikovati pojmove eros, filija i agape
 • u lirskim tekstovima prepoznavati pojedinačne poetološke epohe njemačke ljubavne lirike
 • analizirati njemačke ljubavne pjesme u biografskom i poetološkom kontekstu, usmeno i pismeno
 • uspoređivati njemačku i hrvatsku
 • debatirati o temama ljubavi u njemačkoj lirici

Sadržaj predmeta:

U predavačkom dijelu kolegija ponavlja se tehnika interpretiranja lirike, ukazuje na sve aspekte i značenja pojma ljubavi kao antropološke konstante i daju se ogledne interpretacije na temelju tekstova koje je predavač sam odabrao. U seminarskom dijelu kolegija studenti izlažu svoje samostalne intepretacije lirskih tekstova po vlastitom izboru i uručuju referat.

Ljubav je fundamentalan ljudski osjećaj. Može biti eros, agape i philia, može biti platonska, minne ili maksimalno tjelesna, pa i pornografska. Ljubav otvara čovjeka za metafizički svijet, gdje susreće „Boga” ili pak „vraga”, ali isto tako može osnažiti njegov angažman i interes u domeni ovostranoga. Ona može biti instrument moći, ali i izraz bezuvjetnog predanja i žrtvovanja. Ona ruši konvencije i sva ograničenja, pa čak i u odnosu na stereotipe ženskosti i muškosti. Vjernost, ljubomora i strah od zasićenja je prate, sama bi htjela dokučiti vječnost, ali je osuđena na prolaznost. Ove i sve druge momente ljubavi valja analizirati i interpretirati u njemačkoj lirici (bez ograničenja na neko vremensko razdoblje, ali s težištem na 20. stoljeću).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije opisati stilističke formacije i predstavnike njemačke ljubavne lirike od početaka do 20. stoljeća usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije nabrojiti najpoznatije primjere svjetske ljubavne lirike od "Pjesme nad pjesmama" do danas usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije razlikovati pojmove eros, filija i agape usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije u lirskim tekstovima prepoznavati pojedinačne poetološke epohe njemačke ljubavne lirike usmeni ispit
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, dramska prezentacija, pojedinačno čitanje tekstualnih primjera, izlaganje seminarskih radova analizirati njemačke ljubavne pjesme u biografskom i poetološkom kontekstu, usmeno i pismeno kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, seminarski rad, rasprava o izlaganim seminarskim radovima
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje uspoređivati njemačku i hrvatsku kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, usmeni ispit
predavanje i seminar slušanje izlaganja, rasprava debatirati o temama ljubavi u njemačkoj lirici usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,85 60%
Usmeni ispit 0,4 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada na temelju kojeg se održava i priopćenje (60% konačne ocjene) i završnog usmenog ispita (40% konačne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz seminarskog rada s priopćenjem te ocjenu 2 iz završnog usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (sem. s priop. x 0,6) + ( z. isp. x  0,4)

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako: (4 x 0,6) + (2 x 0,4) = 2,4 + 0,8 = 3,2 = zaokružuje se na 3.  Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Skala je ocjenjivanja u svim elementima sljedeća: (55%-62%) = dovoljan (2), (63%-79%) = dobar (3), (80%-89%) = vrlo dobar (4), (90%-100%) = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati. Ako je seminarski rad s priopćenjem bio neuspješan, završni usmeni ispit obuhvaća tada i gradivo iz tih elemenata uz uručenje seminarskog rada na završnom usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Frank, Horst J.: Wie interpretiere ich ein Gedicht? Tübingen, Basel: Francke Verlag 1998.
 2. Kaschnitz, Marie Luise 1971: Liebeslyrik heute. Ein Vortrag. In: dies.: Zwischen Immer und Nie. Gestalten und Themen der Dichtung. Frankfut a.M.: Insel Verlag, S. 221-245.
 3. Krolow, Karl 1963: Die Beschaffenheit des modernen Liebesgedichts. In: ders.: Aspekte zeitgenösischer deutscher Lyrik. München: List Verlag, S. 52-76.

Dopunska literatura:

O LIRSKOM RODU

 1. Burdorf, Dieter: Einführung in die Gedichtanalyse. Stuttgart, Weimar: Metzler.
 2. Staiger, Emil: Temeljni pojmovi poetike. Preveo Ante Stamać: Zagreb: Ceres 1996.
 3. Strelka, Joseph: Einführung in die literarische Textanalyse. Tübingen: Francke Verlag.
 4. Užarević, Josip: Kompozicija lirske pjesme. Zagreb 1991.
 5. Vuletić, Branko: Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak. Osijek 1988.

O ANTROPOLOGIJI  I SEMANTICI LJUBAVI

 1. Alberoni, Francesco 1996: I love you. Milano: Cooperativa Libraria I. U. L. M.
 2. Barthes, Roland 1988 (1977): Fragmente einer Sprache der Liebe. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 3. Beck, Heinrich / Arnulf Rieber 1982: Anthropologie und Ethik der Sexualität. Zur ideologischen Auseinandersetzung um körperliche Liebe.
 4. Beer, Ulrich 1967: Liebe contra Sex. Zehn Plädoyers für die Liebe. Tübingen: Katzmann Verlag.
 5. Behrens, Rudolf / Ronald Galle (hgg.) 1995: Historische Anthropologie und Literatur. Romanistische Beiträge zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft. Würzburg: Königshausen und Neumann.
 6. Bergmann, Martin S. 1994 (1987): Eine Geschichte der Liebe. Vom Umgang des Menschen mit einem rätselhaften Gefühl. Frankfurt a.M.: S. Fischer.
 7. Bobsin, Julia 1994: Von der Werther-Krise zur Lucinde-Liebe. Studien zur Liebessemantik in der deutschen Erzählliteratur 1770-1800. Tübingen: Niemeyer.
 8. Böhme, Gernot 1985: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 9. Bruckner, Pascal / Alain Finkielkraut 1979: Die neue Liebesunordnung. München, Wien: Carl Hanser.
 10. Burkart, Günter 1997: Lebensphasen – Liebesphasen. Vom Paar zur Ehe, zum Single und zurück? Opladen: Leske + Budrich.
 11. Dressel, Gert: Historische Anthropologie. Eine Einführung
 12. Dülmen, Richard van 2000: Historische Anthropologie. Entwicklung, Probleme, Aufgaben. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
 13. Eckstein, Wolfgang 1987: Zur sozialen Codierung von Intimität. Liebe als Interaktionsmedium. Promotionsschrift Univ. Bamberg.
 14. Eros – Liebe – Leidenschaft. Ringvorlesung... Hg v. Kaspar H. Spinner und Frank-Rutgar Hausmann. Bonn: Romanist. Verlag 1988.
 15. Evola, Julius 1998: Die große Lust. Metaphysik des Sexus. Bern: Fischer Media.
 16. Gorsen, Peter 1969: Das Prinzip Obszön. Kunst, Pornographie und Gesellschaft. Reinbek: Rowohlt TV.
 17. Grant, Vernon W. 1976: Falling in Love. The Psychology of the Romantic Emotion. New York: Springer Publishing Company.
 18. Hinderer, Walter (Hg.) 1997: Codierungen von Liebe in der Kunstperiode. Würzburg: Königshausen und Neumann.
 19. Klinkert, Thomas 2002: Literarische Selbstreflexion im Medium der Liebe. Untersuchungen zur Liebessemantik bei Rousseau und in der europäischen Romantik. Freiburg: Rombach.
 20. Kornbichler, Thomas / Wolfgang Maaz (Hgg.) 1995: Variationen der Liebe. Historische Psychologie der Geschlechterbeziehung. Tübingen: Diskord.
 21. Luhmann, Niklas 1982: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 22. Praz, Mario 1988 (1960): Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik. München: dtv.
 23. Rahde, Frank 1999: Romantische Liebessemantik im Wandel. Diskussion soziologischer Diagnosen zum Umbau des Liebesideals. Magisterarbeit TU Dresden, Phil. Fak., Institut für Soziologie.
 24. Simmel, Georg 1985: Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter. Hg. u. eingel. v. Heinz-Jürgen Dahme und Klaus Christian Köhnke. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 25. Walter, Eugen 1955: Wesen und Macht der Liebe. Beiträge zu einer Theologie der Liebe. Freiburg i. Br.: Lambertus-Verlag.
 26. Weckwerth, Christine 2002: Ludwig Feuerbach zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag.
 27. Wulf, Christoph (Hg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

O LIRICI NEKIH AUTORA

 1. Arendt, Christine 2001: Natur und Liebe in der frühen Lyrik Brechts. Frankfurt a.M. et al: Lang.
 2. Ausfeld, Friedrich 1907: Die deutsche anakreontische Dichtung des 18. Jahrhunderts. Ihre Beziehung zur französischen und zur antiken Dichtung. Straßburg: Karl J. Trübner.
 3. Ausgewählte Gedichte Brechts mit Interpretationen. Hg. v. Walter Hinck. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 4. Bleier, Stephan 1998: Körperlichkeit und Sexualität in der späten Lyrik Paul Celans. Frankfurt a.M. et al: Lang.
 5. Brandstetter, Gabriele 1986: Erotik und Religiosität. Eine Studie zur Lyrik Clemens Brentanos. München: Wilhelm Fink.
 6. Eisenbeiß, Ulrich 1984: Zeitgenössische Liebeslyrik. In: Neun Kapitel Lyrik. Hg. v. Gerhard Köpf. Paderborn: Ferdinand Schöningh, S. 83-104.
 7. Fischer, Carolin / Carola Veit (Hg.) 2000: Abkehr von Schönheit und Ideal in der Liebeslyrik. Stuttgart, Weimar: Metzler.
 8. Frenken, Herbert 1993: Das Frauenbild in Brechts Lyrik. Frankfurt a.M. et al: Lang.
 9. Frey, Daniel 1998: Kleine Geschichte der deutschen Lyrik. Mit liebeslyrischen Modellen. München: Fink.
 10. Fröhlich, Jürgen 1990: Liebe im Expressionismus. Eine Untersuchung der Lyrik in den Zeitschriften Die Aktion und Der Sturm von 1910-1914. New York et al: Lang.
 11. Liebeslyrik. Hg. v. Gunter E. Grimm. Bielefeld: Aisthesis Verlag 2000.
 12. Oberle, Mechthild 1990: Liebe als Sprache und Sprache als Liebe. Die sprachutopische Poetologie der Liebeslyrik Ingeborg Bachmanns. Frankfurt a.M. et al: Lang.
 13. Pietzcker, Carl 1974: Die Lyrik des jungen Brecht. Vom anarchischen Nihilismus zum Marxismus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 14. Reich-Ranicki, Marcel 1992: Heine und die Liebe. Vorträge und Ansprachen anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Philosophische Fakultät II der Universität Augsburg. Hg. v. Helmut Koopmann und Henning Krauß. München: Vögel.
 15. Sax, Boria 1987: The Romantic Heritage of Marxism. A Study of East German Love Poetry. New York et al: Lang.
 16. Schlaffer, Heinz 1971: Musa iocosa. Gattungspoetik und Gattungsgeschichte der erotischen Dichtung in Deutschland. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Po potrebi

1. internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od strane izvođača kolegija;

2. eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane voditelja katedre ili prodekana za nastavu.

Ostale informacije: