Psihoterapijski pravci

 

Naziv kolegija:
Psihoterapijski pravci
Šifra ISVU:
50681
Šifra MOZVAG:
PS501
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
45
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je Psihoterapijskih pravaca 1.upoznati studente s općim načelima psihoterapijskog pristupa u radu s klijentom, 2.upoznati studente s teorijskim osnovama i osnovnim tehnikama u okviru različitih psihoterapijskih pristupa.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • nabrojati glavne psihoterapijske škole i pravce
  • prikazati povijesni razvoj psihoterapijskih pravaca
  • opisati teorijsku osnovu najzastupljenijih psihoterapijskih pravaca u svijetu
  • razlikovati obilježja tehnika i metoda koje se primjenjuju u okviru određenih psihoterapijskih pravaca.
  • objasniti ulogu psihoterapije u kontekstu rada psihologa

Sadržaj predmeta:

Osnovne karakteristike različitih psihoterapijskih pristupa i teorijska podloga. Ključni pojmovi, terapijske tehnike i indikacije. Pristupi: bihevioralna psihoterapija, kognitivno-bihevioralna terapija, psihoanalitička terapija, egzistencijalistička terapija, geštalt terapija, transakcijska analiza, realitetna terapija, obiteljska terapija, integrativne psihoterapije.

Povijesni razvoj, najznačajniji predstavnici pojedinih pravaca. Psihoterapija u odnosu na druge načine liječenja psihopatologije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava nabrojati glavne psihoterapijske škole i pravce aktivnost na nastavi, kolokvij, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza izvora literature, rasprava prikazati povijesni razvoj psihoterapijskih pravaca aktivnost na nastavi, kolokvij, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza izvora literature, rasprava opisati teorijsku osnovu najzastupljenijih psihoterapijskih pravaca u svijetu aktivnost na nastavi, kolokvij, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, primjeri iz prakse slušanje izlaganja, rasprava na primjerima iz prakse, razlikovati obilježja tehnika i metoda koje se primjenjuju u okviru određenih psihoterapijskih pravaca. aktivnost na nastavi, domaća zadaća
grupna rasprava, primjeri iz prakse slušanje izlaganja, analiza izvora literature, rad na primjerima iz prakse objasniti ulogu psihoterapije u kontekstu rada psihologa aktivnost na nastavi, kolokvij, domaća zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,7 10%
Kontinuirana provjera znanja 2,4 90%
Pohađanje nastave 0,9 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju kontinuiranog praćenja (aktivnost na satu te kvalitetan doprinos raspravi na temelju pročitane literature i sadržaja obrađenih na nastavi) te kontinuirane provjere znanja (tri kolokvija koja polažu tijekom semestra). Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija polažu usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje iz ocjena postignutih u svakoj cjelini na slijedeći način:

(kolokvij1 x 0,30) + (kolokvij2 x 0,30) + (kolokvij3 x 0,30) + (aktivnost na satu x 0,10) 

 Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 60% (prolazna ocjena dovoljan). Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija polažu usmeni ispit u redovnom ispitnom roku.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Corey G. (2004.): Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Jastrebarsko: Naklada Slap
  2. Nietzel M. T., Bernstein D. A., Milich R.(2002.): Uvod u kliničku psihologiju Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska literatura:

  1. Dumon,t F., Corsini, R. J. (ur.) (2003). Šest terapeuta i jedan klijent, Jastrebarsko: Naklada Slap
  2. Ellis, A., Dryden, W. (2001). REBT - Racionalno-emocionalna bihevioralna terapija. Naklada Slap, Jastrebarsko.
  3. Beck, J. (2007). Osnove kognitivne terapije. Naklada Slap, Jastrebarsko.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: