Istraživačka metodologija psihologa u zajednici

 

Naziv kolegija:
Istraživačka metodologija psihologa u zajednici
Šifra ISVU:
63443
Šifra MOZVAG:
PS507
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marčinko, Ivana
0
0
15
Kurtović, Ana
0
0
15
Babić Čikeš, Ana
0
0
15
Vuletić, Gorka
15
0
0
Tomašić Humer, Jasmina
0
0
15
Pavela Banai, Irena
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Pokazati studentima koji se kriteriji u realnoj situaciji mogu koristiti za odabir adekvatnih metoda i tehnika; pokazati studentima kako se na temelju utvrđenih kriterija odabiru adekvatne metode i tehnike u realnoj životnoj situaciji; omogućiti studentima da samostalno i u raspravama s nastavnicima i drugim studentima dimenzioniraju psihološki relevantne aspekte realne situacije i mogućnosti primjene psihologijskih mjernih instrumenata; razvijati kod studenata znanja i vještine znanstveno korektne primjene odabranih psihologijskih metoda i tehnika; razvijati znanstveno kritični stav pri upotrebi psihologijskih metoda i tehnika i pri korištenju dobivenih podataka.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prepoznati psihološki relevantne aspekte realnih prilika u kojima psiholozi djeluju
  • odabrati prikladne metode i tehnike
  • primijeniti odgovarajuće psihologijske mjerne instrumente
  • adekvatno interpretirati dobivene podatke u relaciji s realnim prilikama u kojima su dobiveni
  • zastupati primjenu etičkih standarda u psihologijskim istraživanjima

Sadržaj predmeta:

Psiholog u zajednici za prikupljanje podataka na temelju kojih će donositi relevantne psihologijske odluke nužno koristi istraživačku metodologiju koja se dominantno upotrebljava u području zdravstvene psihologije, organizacijske psihologiji, kliničke psihologije, školske psihologije te primijenjene socijalne psihologije. Budući da valjanost podataka pa stoga i odluke psihologa koje se temelje na tim podacima ovise izravno o postupcima prikupljanja podataka odlučnu važnost imaju znanja i vještine njihovog korištenja. Specifičnost ovog kolegija u tome je što se sve metode i tehnike više ne razmatraju teoretski ili na primjerima već u realnim prilikama tj. u konkretnim pripremama za istraživanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
samostalni istraživački rad, izlaganje diplomskog rada, rasprava samostalna uporaba literature, analiza literature, usmeno izlaganje, pismeno izražavanje prepoznati psihološki relevantne aspekte realnih prilika u kojima psiholozi djeluju diplomski rad, usmeni ispit-obrana diplomskog rada
samostalni istraživački rad, izlaganje diplomskog rada, rasprava samostalna uporaba literature, analiza literature, usmeno izlaganje, pismeno izražavanje odabrati prikladne metode i tehnike diplomski rad, usmeni ispit-obrana diplomskog rada
samostalni istraživački rad, izlaganje diplomskog rada, rasprava samostalna uporaba literature, analiza literature, usmeno izlaganje, pismeno izražavanje primijeniti odgovarajuće psihologijske mjerne instrumente diplomski rad, usmeni ispit-obrana diplomskog rada
samostalni istraživački rad, izlaganje diplomskog rada, rasprava samostalna uporaba literature, analiza literature, usmeno izlaganje, pismeno izražavanje adekvatno interpretirati dobivene podatke u relaciji s realnim prilikama u kojima su dobiveni diplomski rad, usmeni ispit-obrana diplomskog rada
samostalni istraživački rad, izlaganje diplomskog rada, rasprava samostalna uporaba literature, analiza literature, usmeno izlaganje, pismeno izražavanje zastupati primjenu etičkih standarda u psihologijskim istraživanjima diplomski rad, usmeni ispit-obrana diplomskog rada

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Iz svakog primijenjenog područja, od postojećih predmeta – organizacijska, školska, primijenjena socijalna, klinička – koji se izvode, uzima se propisani obvezatni udžbenik).

Dopunska literatura:

Recentni znanstveni i stručni radovi iz svakog područja.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: