Osnove biologije

 

Naziv kolegija:
Osnove biologije
Šifra ISVU:
45047
Šifra MOZVAG:
PID44
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lepeduš, Hrvoje
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovni cilj kolegija jest upoznati studente psihologije s građom i funkcijom stanica, tkiva i organskih sustava u živome sbijetu, s posebnim naglaskom na biologiju čovjeka.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • obrazložiti važnost primjene spoznaja o građi i funkciji stanica, tkiva i organskih sustava u živome svijetu u psihologiji
  • adekvatno koristiti temeljnu biološku terminologiju
  • kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji čovjeka s psihološkim osobinama čovjeka
  • prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje
  • odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje

Sadržaj predmeta:

Kemijski sastav stanice. Tipovi stanične organizacije: protocite i eucite. Organizacija i funkcija staničnih struktura i organela: biomembrane, citoskelet, ribosomi, jezgra, endoplazmatski retikulum, Golgijev aparat, lizosomi, peroksisomi, glioksisomi, mitohondriji i plastidi. Stanična diferencijacija. Stanična diferencijacija, rast i kancer. Stanična imunost. Tkiva i organski sustavi: pokrovni, potporni, mišićni, živčani, osjetni, probavni, dišni, optjecajni, izmetni, hormonalni i rasplodni.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje obrazložiti važnost primjene spoznaja o građi i funkciji stanica, tkiva i organskih sustava u živome svijetu u psihologiji aktivnost na nastavi, usmeni ispit
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje adekvatno koristiti temeljnu biološku terminologiju aktivnost na nastavi, usmeni ispit
predavanje, rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, sudjelovanje u raspravi, izrada seminarskog rada kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji čovjeka s psihološkim osobinama čovjeka aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit – seminarski rad, usmeni ispit
rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, sudjelovanje u raspravi, izrada seminarskog rada prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit – seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, rasprava istraživanje literature, demonstracija, usmeno izlaganje, sudjelovanje u raspravi, izrada seminarskog rada odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit – seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit, Kontinuirana provjera znanja, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,4 40%
Usmeni ispit 0,2 20%
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Referat 0,4 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada (40%), referata (40%) i ocjena iz završnog usmenog ispita (20%).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 4

referat – 5

završni usmeni ispit - 3

 (4 x 0,4) + (5 x 0,4) + (3 x 0,2) = 1,6 + 2 + 0,6 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 →  vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su seminarski rad u pisanom obliku i usmeno ga prezentirali i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Raven, P. H., Johnson, G. B. (1996.). Biology. 4th. ed. Boston: WCB/McGraw-Hill.

Dopunska literatura:

  1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D. (1994.). Molecular Biology of the Cell. 3rd ed. New York-London: Garland Publishing, Inc.
  2. Matoničkin, I., Erben, R. (1994.). Opća zoologija. Zagreb.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: