Emocije i motivacija

 

Naziv kolegija:
Emocije i motivacija
Šifra ISVU:
46353
Šifra MOZVAG:
PS201
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Anatomija i fiziologija živčanog sustava, Biološka psihologija; Psihologija učenja, Psihologija mišljenja i inteligencije
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Marija
0
0
0
Marinić, Damir
45
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s klasičnim i suvremenim teorijama i metodama istraživanjima iz područja psihologije emocija i motivacije s posebnim naglaskom na razumijevanje bioloških, ponašajnih, kognitivnih i socijalnih aspekata emocija i motivacije kao i ukazivanje na usku povezanost između emocija i motivacije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati najvažnije klasične i suvremene teorije, metode i istraživanja iz područja psihologije motivacije i emocija
 • argumentirati suvremenu definiciju i opis emocije i motivacije i to unutar  modernog integralnog kognitivno-humanističkog psihologijskog pristupa ovom području
 • razmotriti temeljne biološke, ponašajne, kognitivne i socijalne determinante afektivnih (emocije) i konativnih (motivacija) psihičkih procesa
 • prepoznati motivacijski problem i glavne čimbenike koji ga formiraju
 • predložiti načine primjene suvremenih spoznaja o afektivnim i motivacijskim procesima  u različitim područjima primijenjene psihologije i ostalim srodnim društvenim znanostima

Sadržaj predmeta:

Emocija u povijesnoj perspektivi. Definicija emocije i srodnih pojmova. Odnos emocije i motivacije. Aspekti emocije. Ekspresija emocija. Biološke osnove emocija. Razvoj emocija. Primarne emocije. Funkcija emocija. Emocije i spoznajni procesi. Socijalni i kulturalni aspekt emocija. Emocije, stres i psihopatologija. Klasifikacije teorija emocija. Motivacija: Motivacija u povijesnoj perspektivi. Definicija motivacije i temeljnih motivacijskih pojmova. Biološke osnove motivacije. Fiziološke potrebe. Psihološke potrebe. Intrinzična motivacija i vrste ekstrinzične motivacije. Socijalne potrebe. Nesvjesna motivacija. Motivacija za rastom i razvojem i pozitivna psihologija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature proučavanje literature, slušanje izlaganja, analiza radova, rasprava analizirati najvažnije klasične i suvremene teorije, metode i istraživanja iz područja psihologije motivacije i emocija kolokvij
predavanje, grupna rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature proučavanje literature, slušanje izlaganja, rasprava, oblikovanje seminara argumentirati suvremenu definiciju i opis emocije i motivacije i to unutar  modernog integralnog kognitivno0humanističkog psihologijskog pristupa ovom području seminar, završni usmeni ispit
predavanje, suradničko učenje grupna rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarsko izlaganje proučavanje literature, slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, oblikovanje seminara razmotriti temeljne biološke, ponašajne, kognitivne i socijalne determinante afektivnih (emocije) i konativnih (motivacija) psihičkih procesa aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, seminar, završni usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava, rješavanje problema, suradničko učenje čitanje i analiza literature, suradnja i aktivno sudjelovanje, analiza primjera i uvježbavanje, postavljanje i rješavanje problema, učenje po modelu prepoznati motivacijski problem i glavne čimbenike koji ga formiraju aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, završni usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava, rješavanje problema, suradničko učenje čitanje i analiza literature, suradnja i aktivno sudjelovanje, analiza primjera i uvježbavanje, postavljanje i rješavanje problema, učenje po modelu predložiti načine primjene suvremenih spoznaja o afektivnim i motivacijskim procesima  u različitim područjima primijenjene psihologije i ostalim srodnim društvenim znanostima aktivnost studenata na nastavi, kolokvij, završni usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,5 25%
Kolokvij 3 50%
Usmeni ispit 1,5 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz kolokvija I i II, aktivnosti u realizaciji nastavnih zadataka te usmenog ispita: 25% konačne ocjene čini ocjena iz Kolokvija I, a 25% iz Kolokvija II, 25% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti u realizaciji nastavnih zadataka te 25% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 5 iz kolokvija I, ocjenu 3 iz kolokvija II, ocjenu 4 iz aktivnosti u realizaciji nastavnih zadataka i ocjenu 5 iz usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (Kolokvij I x 0,25) + (Kolokvij II x 0,25) + (aktivnosti u realizaciji nastavnih zadataka x 0,25) + (usmeni ispit x 0,25)

U navedenom primjeru, ukupna ocjena se računa na sljedeći način: (5 x 0,25) + (3 x 0,25) + (4 x 0,25) + (5 x 0,25) =1,25+ 0,75+1,0 1,25 = 4,25

Konačna ocjena u ovom primjeru bi bila vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispuni sljedeće uvjete:

 1. nazočnost na nastavi najmanje 70 % održanih nastavnih sati
 2. predan seminarski rad koji zadovoljava uvjete za prolaznu ocjenu.
 3. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

  Kontinuirano praćenje uradaka na nastavnim zadatcima, redovite konzultacije, mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave, na temelju uočenog kroz kontinuirano praćenje napredovanja studenata. Povratne informacije studenata prikupljaju se redovito tijekom semestra te na temelju njih tijekom nastavnog procesa po potrebi pojedini elementi nastavnog rada prilagođavaju iskazanim potrebama studenata. Razina ostvarenih ishoda na temelju uradaka na kolokvijima i usmenom ispitu; studentska anketa.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Oatlley, K. i Jenkins, J. M. (2003.). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: "Naklada Slap"
 2. Beck, R. (2003.). Motivacija: teorija i načela. Jastebarsko: Naklada Slap
 3. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

Klasična i suvremena istraživanja iz područja emocija i motivacije

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: