Jezične vježbe njemačkog jezika VIII

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika VIII
Šifra ISVU:
50497
Šifra MOZVAG:
NJ87
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karlak, Manuela
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti studentima uvid u književnodidaktičke metode i oblike rada (metode orijentirane na recepciju, kognitivno-analitičke/hermeneutičke metode, metode orijentirane na produkciju): postupci produkcije teksta (restaurirati i anticipirati, transformirati), szensko oblikovanje, vizualno oblikovanje, akustičko oblikovanje
 • upoznati studente s obilježjima raznih tekstnih vrsta (priča, novela, anekdota, kalendarska priča, bajka, basna)
 • upoznati studente s osnovnim podacima o važnim epohama i stilskim pravcima u njemačkoj književnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • aktivno i pasivno koristiti vokabular tekstova i tema vezanih uz nastavu i nastavno okruženje
 • diskutirati o temama vezanim uz nastavu i nastavno okruženje
 • samostalno sastaviti esej ili tekst druge vrste na temu vezanu uz nastavu i nastavno okruženje
 • usporediti opće i individualne (osobne) posebnosti vezane uz nastavu i nastavno okruženje
 • razlikovati  posebnosti verbalnog i neverbalnog ophođenja s učenikom u nastavnoj situaciji
 • primijeniti posebnosti verbalnog i neverbalnog ophođenja s učenikom u nastavnoj situaciji

Sadržaj predmeta:

Nakon uvođenja u književnodidaktičke načine rada, studenti pripremaju simulaciju nastavnoga sata u okviru kojeg se prezentiraju izabrani njemački tekstovi (pretežito kratki prozni tekstovi). Simulaciju nastavnoga sata evaluiraju svi sudionici nastave: izvođač(i) nastave i ostali sudionici u nastavi.

Na kraju semestra studenti predaju esej u kojem određuju ciljeve simuliranoga nastavnoga sata, opisuju tijek sata, te ga analiziraju i evaluiraju.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
grupna rasprava, suradničko učenje, zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta analiza tekstova i primjera, rasprava, sustavno opažanje aktivno i pasivno koristiti vokabular tekstova i tema vezanih uz nastavu i nastavno okruženje aktivnost na nastavi, pismeni ispit, portfolio
grupna rasprava, suradničko učenje, zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta analiza tekstova i primjera, rasprava, sustavno opažanje diskutirati o temama vezanim uz nastavu i nastavno okruženje aktivnost na nastavi
samostalan pismeni zadatak na osnovu pismenog ili video0materijala oblikovanje pismenog rada, pismeno izražavanje samostalno sastaviti esej ili tekst druge vrste na temu vezanu uz nastavu i nastavno okruženje portfolio
samostalan pismeni zadatak na osnovu pismenog ili video0materijala oblikovanje pismenog rada, pismeno izražavanje usporediti opće i individualne (osobne) posebnosti vezane uz nastavu i nastavno okruženje portfolio
zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta, radionica analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje, simulacija razlikovati  posebnosti verbalnog i neverbalnog ophođenja s učenikom u nastavnoj situaciji aktivnost na nastavi, portfolio
zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta, radionica analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje, simulacija primijeniti posebnosti verbalnog i neverbalnog ophođenja s učenikom u nastavnoj situaciji aktivnost na nastavi, portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1 50%
Usmeno izlaganje 1,25 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz drugog i trećeg elementa, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bogdal, Klaus-Michael  i Hermann Korte (ur.)(2002): Grundzüge der Literaturdidaktik. München: dtv.
 2. Paefgen, Elisabeth (2006): Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart: Metzler.
 3. Ulf, Abraham i Matthis Kepser (2005): Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung.
 4. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 5. Skripta s kratkim proznim tekstovima i drugim tekstovima na njemačkom jeziku.

Dopunska literatura:

Članci s interneta:

http://www.fachdidaktik-einecke.de/4_Literaturdidaktik/sem_hauptseite_literaturdidaktik.htm

Opširna bibliografija može se naći na: http://www.uni-hildesheim.de/de/6945.htm

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: