Glotodidaktika

 

Naziv kolegija:
Glotodidaktika
Šifra ISVU:
52739
Šifra MOZVAG:
NJ85
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karlak, Manuela
45
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznavanje studenata s osnovnim konceptima teorije nastave stranih jezika;
 • pružanje uvida u temeljne postavke teorije nastave stranog jezika sa dijakronijskog i sinkronijskog stajališta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu
 • opisati metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 • definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
 • objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 • objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja
 • objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 • objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika

Sadržaj predmeta:

Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanstvena disciplina; povijesni pregled metoda učenja i poučavanja stranog jezika; suvremeni pristupi nastavi stranog jezika; ciljevi i zadaci nastave stranog jezika; koncept komunikacijske kompetencije; koncept interkulturalne kompetencije;  razredni diskurs; poučavanje jezičnih znanja te receptivnih i produktivnih jezičnih vještina;  jezične pogreške i načini njihovog ispravljanja; testiranje, vrednovanje i samovrednovanje učenikovih znanja i sposobnosti; uloga i uporabne značajke nastavnih sredstava i pomagala; uloga i kriteriji za odabir nastavnih materijala; mjesto kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja u poučavanju njemačkog jezika; akcijska i druga  istraživanja u nastavi stranog jezika.

O pojedinim izabranim temama  diskutira se u okviru seminara.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
interaktivno predavanje, rasprava slušanje izlaganja, prezentacija definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja
interaktivno predavanje, samostalni i skupinski rad slušanje izlaganja, prezentacija opisati metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja
interaktivno predavanje, rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, opažanje i zaključivanje definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja
interaktivno predavanje, skupinski  i samostalni rad, rasprava aktivno sudjelovanje, analiza primjera objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja
interaktivno predavanje, skupinski rad,  rasprava slušanje izlaganje, analiza primjera, aktivno sudjelovanje objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja
interaktivno predavanje slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja
interaktivno predavanje, skupinski rad, rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika aktivnost studenata u nastavi, kontinuirana provjera znanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 3 75%
Kontinuirano praćenje 1,5 25%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena izvodi se iz sljedećih elementa praćenja i provjeravanja:

 • kontinuirano praćenje (zadaci – 10 ocjenskih bodova,  aktivnost na satu te kvalitetan prinos raspravi na temelju pročitane literature i sadržaja obrađenih na prethodnim satima – 15 ocjenskih bodova = 25 ocjenskih bodova)
 • kontinuirano provjeravanje znanja (tri kolokvija, svaki po 25 ocjenskih bodova = 75 ocjenskih bodova).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Brintzer, M. et al. (2013) DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett.
 2. Koeppel, R. (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag.
 3. Storch, G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink.

Dopunska literatura:

 1. Bausch, R.-K., Crist, H. i  H.-J. Krumm (ur.) (1995): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen Basel: Francke.
 2. Celce-Murcia, M. (ur.) (2001): Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle.
 3. Council of Europe (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin etc.: Langenscheidt.
 4. Heyd, G. (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 5. Jung, L. (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Heuber.
 6. Larsen-Freeman, D. i M. Anderson (2011): Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: OUP.
 7. Nuener, G. i H. Hunfeld (1992): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Kassel.
 8. Ortner, B. (1998): Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht: lerntheoretischer Hintergrund  und praktische Umsetzung. München.
 9. Pavičić Takač, V. i V. Bagarić Medve (2013.): Jezična i strategijska kompetencija u stranome jeziku. Osijek: Filozofski fakultet.
 10. Roche, J. (2005): Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke.
 11. Rösler, Dietmar (2012): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Stuttgart: J. B. Metzler.
 12. Huneke, H-W. i W. Steinig (2013): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 13. Ur, P. (1999): A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: CUP.
 14. Članci iz časopisa (Fremdsprache Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Zagreber germanistische Beiträge, Strani jezici)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa i praćenje uspješnosti studenata.

Ostale informacije: