Psiholingvistika za prevoditelje

 

Naziv kolegija:
Psiholingvistika za prevoditelje
Šifra ISVU:
65571
Šifra MOZVAG:
NJ153
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Cimer Karaica, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni prepoznati neke od kognitivnih procesa koji se odvijaju pri prevođenju, te svjesno primijeniti određene kreativne strategije s ciljem rješavanja prevoditeljskih problema i postizanja kvalitetnijih prevoditeljskih rješenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati neke od kognitivnih procesa koji se odvijaju pri prevođenju
 • objasniti neke od psiholingvističkih elemenata u prevođenju
 • analizirati proces prevođenja pomoću elemenata psiholingvistike i kognitivne lingvistike
 • primijeniti određene kreativne strategije s ciljem rješavanja prevoditeljskih problema i postizanja kvalitetnijih prijevoda

Sadržaj predmeta:

Kolegij se bavi psiholingvističkim aspektima procesa prevođenja.

Objašnjavaju se sljedeći elementi: povijesni razvoj discipline, osnovni istraživački pojmovi, područja i metode, problemi i strategije pri prevođenju, različiti modeli prijevodnog procesa. Posebna pažnja posvećuje se primjeni kognitivnih i semantičkih modela pri prevođenju, te razvoju kreativnih strategija sa ciljem rješavanja prevoditeljskih problema (kroz vježbe i analize).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarska nastava, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje prepoznati neke od kognitivnih procesa koji se odvijaju pri prevođenju aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarska nastava, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje objasniti neke od psiholingvističkih elemenata u prevođenju aktivnost na nastavi, pismeni ispit
seminarska nastava, grupna rasprava analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje analizirati proces prevođenja pomoću elemenata psiholingvistike i kognitivne lingvistike aktivnost na nastavi, pismeni ispit
seminarska nastava, grupna rasprava analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje primijeniti određene kreativne strategije s ciljem rješavanja prevoditeljskih problema i postizanja kvalitetnijih prijevoda aktivnost na nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pismeni ispit 1 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Portfolio 0,75 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjene iz portfolija i pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija, a 70% ocjena iz završnog pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao najmanje 80% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Göpferich, Susanne (2008): Translationsprozessforschung. Günter Narr, Tübingen.
 2. Hönig, H.G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Stauffenburg Verlag, Tübingen.

Dopunska literatura:

 1. Kussmaul, Paul (2000): Kreatives Übersetzen. Stauffenburg Verlag, Tübingen.
 2. Kussmaul, Paul (2008): Verstehen und Übersetzen. Narr, Tübingen.
 3. Snell-Hornby, Mary (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg Verlag, Tübingen.
 4. Kittel, Harald et al. (2004): Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. 1.Teilband. Walter de Gruyter, Berlin (odabrani članci).
 5. Target. International Journal of Translation Studies.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: